Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Poprawność językowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-M-I-3-PoprJez
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Poprawność językowa
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

językoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W14


FP1_U09


FP1_K06

Wymagania wstępne:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia służą utrwalaniu wiedzy i umiejętności związanych z obserwacją bieżących zjawisk językowych oraz ich oceną normatywną.

Pełny opis:

Podczas zajęć studenci zapoznają się z obecnym stanem wiedzy z zakresu językoznawstwa normatywnego i poradnictwa językowego. Przedmiotem refleksji są rozmaite współcześnie obserwowane i komentowane zjawiska językowe, m.in. ekspansja potoczności, deminutywy, kontrowersje wokół feminatywów, obecność elementów angielszczyzny w języku polskim.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci zaliczają zajęcia na podstawie przygotowanego przez siebie felietonu o temtyce językowej - dotyczącego jednego z zagadnień poruszanych na zajęciach lub innego wybranego. W zakres oceny wchodzą także obecności (dopuszczalne dwie nieobecności) oraz aktywny udział w zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Karolczuk, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Agnieszka Karolczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)