Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przygotowanie publikacji współczesnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-M-I-3-PrzPuW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przygotowanie publikacji współczesnej
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FPI_W13

FP1_U08

FP1_K05

Wymagania wstępne:

Wstępna znajomość problematyki wydawniczej i edytorskiej.

Pełny opis:

Celem warsztatów jest zaznajomienie studentów z poetyką tworzenia publikacji współczesnych (artykuł naukowy, praca dyplomowa) oraz pracą poprzedzającą pisanie tekstu (kwerendy biblioteczne, zbieranie materiałów). Podczas zajęć studenci będą pracować nad poszczególnymi elementami tworzonego tekstu współczesnego. Główną metodą dydaktyczną jest praca indywidualna (bądź w zespole) na przygotowywanym materiale, dyskusja moderowana, burza mózgów, a także elementy wykładu podawczego.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EW_1 - definiuje pojęcia z zakresu redakcji tekstu (redakcji merytorycznej i technicznej);

EW_2 - omawia poszczególne etapy przygotowania publikacji współczesnej;

EW_3 – omawia strukturę tekstu naukowego;

EW_4 – rozróżnia funkcje poszczególnych elementów tekstu naukowego;

EU_1 - potrafi przygotować streszczenie artykułu naukowego;

EU_2 – potrafi zredagować przypisy i bibliografię tekstu współczesnego;

EU_3 – posługuje się językiem naukowym;

EU_4 – potrafi napisać kolejne ogniwa publikacji (wstęp, rozdział, zakończenie) zgodnie z poetyką tworzenia tekstu naukowego;

EU_5 – potrafi cytować różnorodne źródła;

UK_1 - pracuje w grupie i w zespole;

UK_2 - uczestniczy w dyskusji, prezentuje swoje stanowisko

Metody i kryteria oceniania:

Niedostateczną ocenę otrzymuje Student, który nie opanował efektów kształcenia:

- nie bierze czynnego udziału w zajęciach;

- nie zna pojęć z zakresu redakcji tekstu współczesnego (redakcji merytorycznej i technicznej);

- nie rozumie problematyki związanej z poetyką publikacji współczesnej (artykuł, praca roczna, praca dyplomowa);

- nie wykazuje chęci rozwijania swoich kompetencji redakcyjnych i nie wykorzystuje wiedzy zdobytej podczas zajęć;

- nie wie, jak skonstruowana jest praca dyplomowa/artykuł naukowy;

- nie potrafi skonstruować przypisów oraz bibliografii;

- nie potrafi pracować w grupie lub w zespole;

- otrzymał ocenę niedostateczną z pracy zaliczeniowej (szczegółowość, nowatorskość i staranność realizacji projektu) lub nie oddał pracy.

Dostateczną ocenę otrzymuje Student, który:

- sporadycznie bierze aktywny udział w zajęciach;

- zna w stopniu dostatecznym pojęcia z zakresu redakcji tekstu współczesnego (redakcji merytorycznej i technicznej);

- rozumie problematykę związaną z poetyką publikacji współczesnej (artykuł, praca roczna, praca dyplomowa);

- potrafi z pomocą prowadzącego rozwijać swoje redakcyjne i wykorzystuje zdobytą wiedzę podczas zajęć;

- wie, jak skonstruowana jest praca dyplomowa/artykuł naukowy;

- potrafi skonstruować przypisów oraz bibliografii;

- potrafi pracować w grupie;

- posiada dostateczną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania tekstu naukowego;

- otrzymał ocenę dostateczną z pracy zaliczeniowej (szczegółowość, nowatorskość i staranność realizacji projektu).

Dobrą ocenę otrzymuje Student, który:

- bierze aktywny udział w zajęciach;

- zna dobrze pojęcia z zakresu redakcji tekstu współczesnego (redakcji merytorycznej i technicznej);

- rozumie problematykę związaną z poetyką publikacji współczesnej (artykuł, praca roczna, praca dyplomowa);

- potrafi samodzielnie rozwijać swoje redakcyjne i wykorzystuje zdobytą wiedzę podczas zajęć;

- wie, jak skonstruowana jest praca dyplomowa/artykuł naukowy;

- potrafi skonstruować przypisów oraz bibliografii;

- potrafi pracować w grupie i w zespole;

- posiada znaczną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania tekstu naukowego;

- otrzymał ocenę dostateczną z plusem lub dobrą z pracy zaliczeniowej (szczegółowość, nowatorskość i staranność realizacji projektu).

Bardzo dobrą ocenę otrzymuje Student, który:

- bierze aktywny udział w zajęciach, wykazuje bardzo duże zainteresowanie poruszanymi zagadnieniami, samodzielnie poszerza swoją wiedzę;

- zna bardzo dobrze pojęcia z zakresu redakcji tekstu współczesnego (redakcji merytorycznej i technicznej) oraz zasady przygotowania publikacji współczesnej;

- bardzo dobrze problematykę związaną z poetyką publikacji współczesnej (artykuł, praca roczna, praca dyplomowa);

- potrafi samodzielnie rozwijać swoje kompetencje redakcyjne, wykorzystując wiedzę zdobytą podczas zajęć;

- bardzo dobrze wie, jak skonstruowana jest praca dyplomowa/artykuł naukowy;

- potrafi skonstruować przypisów oraz bibliografii;

- potrafi pracować w grupie (w mniejszych i większych zespołach);

- otrzymał ocenę dobrą z plusem lub bardzo dobrą z pracy zaliczeniowej (szczegółowość, nowatorskość i staranność realizacji projektu).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Magdalena Partyka, Evangelina Skalińska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Evangelina Skalińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

3 punkty ECTS = +/- 75 godzin pracy


60 godzin - przygotowywanie się do zajęć;

15 godzin - udział w zajęciach

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Magdalena Partyka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Przygotowanie do zajęć - 30 godzin

Przygotowanie pracy zaliczeniowej - 10 godzin

Zapoznanie z literaturą przedmiotu - 20 godzin

Praca na zajęciach - 15 godzin


Łącznie 75 godzin = 3 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)