Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Opracowanie edytorskie tekstu literackiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-M-II-1-OprETe
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Opracowanie edytorskie tekstu literackiego
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2_W10

FP2_U08

FP2_K05

Wymagania wstępne:

Wiedza o języku polskim na poziomie studiów pierwszego stopnia.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z podstawową wiedzą z zakresu tekstologii i edytorstwa naukowego oraz problemów związanych z przygotowywaniem krytycznych wydań dzieł literackich.

Zakres tematyczny zajęć obejmuje:

1. Edytorstwo naukowe, wydanie krytyczne – porządkowanie pojęć

2. Wybór podstawy wydania jako problem edytorski

3. Aparat krytyczny i technika kolacjonowania - zajęcia praktyczne.

4. Rekonstrukcja jako problem edytorski na przykładzie.

5. Problemy komentarza edytorskiego

6. Zasady transkrypcji tekstów (na przykładzie korespondencji II. poł. XIX w.

7. Krytyka tekstu: rodzaje błędów, koniektury, emendacje

Literatura:

1. Z.Goliński, Edytorstwo. Tekstologia. Przekroje, Wrocław 1969.

2. K. Górski, Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich, Warszawa 1978.

3. R. Loth, Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego, Warszawa 2006.

4. J. Trzynadlowski, Edytorstwo: tekst, język, opracowanie, Warszawa 1983.

literatura uzupełniająca

Stanisław Szober, "Listy do Kazimierza Nitscha z lat 1917-1938, oprac. M. Kowalski, Warszawa 2022.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student:

zna na poziomie zaawansowanym pojęcia, teorie i zasady postępowania

zgodnie z obszarem wybranego modułu kształcenia literaturoznawczego w zakresie edytorstwa naukowego;

potrafi samodzielnie organizować proces uczenia się, uzupełniania

informacji oraz doskonalenia kompetencji zawodowych, wykorzystując

wiedzę zdobytą w zakresie edytorstwa naukowego, a także ukierunkowywać innych w tym zakresie;

jest gotów do zastosowania wiedzy i umiejętności zdobytych w zakresie edytorstwa naukowego podczas przy planowaniu i działalności zawodowej

i inspirowaniu aktywności na rzecz środowiska społecznego.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

aktywność na zajęciach;

ocena z pracy zaliczeniowej (podstawą zaliczenia jest samodzielne przygotowanie pracy pisemnej:

- opracowanie edytorskie utworu z literatury XIX lub XX wieku. Zadaniem studenta powinna być analiza istniejących opracowań edytorskich, a

następnie wybór rodzaju edycji i realizacja opracowania).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Mateusz Kowalski, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Mateusz Kowalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w zajęciach - 15 h.

Opracowanie literatury przedmiotu - 30 h.

Opracowanie materiałów źródłowych w ramach zadań domowych - 15 h.

Opracowanie materiału źródłowego w ramach pracy zaliczeniowej – 30 h.

RAZEM - 90 h. = 3 pkt. ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)