Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Social media w działaniach promocyjnych, język w sieci

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-M-II-1-SocMe
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Social media w działaniach promocyjnych, język w sieci
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o komunikacji społecznej i mediach

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2_W09 FP2_U08 FP2_K05

Wymagania wstępne:

Opanowane zasady dotyczące poprawności językowej.

Pełny opis:

Podczas zajęć studenci zapoznają się z działaniami promocyjnymi prowadzonymi przez różnorodne marki w mediach społecznościowych. Dowiadują się, jak przygotować kampanię marketingową, która będzie atrakcyjna i skuteczna, a także jak ją dostosować do konkretnej grupy docelowej, zwłaszcza pod względem formy i treści przekazu. Szczegółowej analizie zostanie poddany język wypowiedzi, służący promowaniu marki, zastosowane środki perswazji, słownictwo wartościujące itd.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W zakresie FP2_W09: Student zna zasady postępowania związanego z kampaniami promocyjnymi prowadzonymi w mediach społecznościowych.

W zakresie FP2_U08: Student potrafi doskonalić własne kompetencje zawodowe.

W zakresie FP2_K05: Student ma świadomość roli przekazów reklamowych i ich języka w przestrzeni społecznej.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci zaliczają zajęcia na podstawie obecności, aktywnego udziału w zajęciach oraz pracy zaliczeniowej w formie analizy wybranej kampanii reklamowej prowadzonej w mediach społecznościowych.

Na ocenę bdb student samodzielnie i trafnie analizuje język i strategie stosowane w ramach kampanii reklamowej.

Na ocenę dobrą student poprawnie analizuje język i strategie stosowane w ramach kampanii reklamowej.

Na ocenę dst student analizuje język i strategie stosowane w ramach kampanii reklamowej z pomocą lub na podstawowym poziomie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Laura Polkowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Laura Polkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

5 pkt ECTS - 1 - obecność na zajęciach, 1 - aktywny udział w zajęciach, 3 - projekt zaliczeniowy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)