Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Krytyczna analiza tekstu w praktyce redakcyjnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-M-II-2-KryAnT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Krytyczna analiza tekstu w praktyce redakcyjnej
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2_W10

FP2_U08

FP2_K05

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych

Pełny opis:

Zajęcia będą miały charakter warsztatowy. Zadaniem zajęć jest ćwiczenie przez Studentów umiejętności samodzielnej redakcji i korekty różnorodnych gatunkowo tekstów. Podczas zajęć omówione zostaną techniki i zasady redakcyjne, dostosowane do poszczególnych rodzajów pracy edytorskiej.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna na poziomie rozszerzonym terminologię, teorie i nurty metodologiczne

z zakresu językoznawstwa, potrafi wskazać powiązania między nimi oraz

zastosować je w analizie;

potrafi samodzielnie organizować proces uczenia się, uzupełniania

informacji oraz doskonalenia kompetencji zawodowych, wykorzystując

wiedzę zdobytą w ramach wybranego modułu kształcenia

literaturoznawczego, a także ukierunkowywać innych w tym zakresie;

jest gotów do zastosowania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas

realizacji wybranego modułu kształcenia literaturoznawczego przy

planowaniu i działalności zawodowej

i inspirowaniu aktywności na rzecz środowiska społecznego

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą student świetnie zna na poziomie zaawansowanym pojęcia, teorie i zasady postępowania zgodnie z obszarem wybranego modułu kształcenia literaturoznawczego

Potrafi bardzo dobrze samodzielnie organizować proces uczenia się, uzupełniania informacji oraz doskonalenia kompetencji zawodowych, wykorzystując wiedzę zdobytą w ramach wybranego modułu kształcenia

literaturoznawczego, a także ukierunkowywać innych w tym zakresie.

Jest gotów do zastosowania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas

realizacji wybranego modułu kształcenia literaturoznawczego przy

planowaniu i działalności zawodowej i inspirowaniu aktywności na rzecz środowiska społecznego.

Na ocenę dobrą student w stopniu dobrym zna na poziomie zaawansowanym pojęcia, teorie i zasady postępowania zgodnie z obszarem wybranego modułu kształcenia literaturoznawczego

Potrafi samodzielnie organizować proces uczenia się, uzupełniania informacji oraz doskonalenia kompetencji zawodowych, wykorzystując wiedzę zdobytą w ramach wybranego modułu kształcenia

literaturoznawczego, a także ukierunkowywać innych w tym zakresie.

Jest gotów do zastosowania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas

realizacji wybranego modułu kształcenia literaturoznawczego przy

planowaniu i działalności zawodowej i inspirowaniu aktywności na rzecz środowiska społecznego.

Na ocenę dostateczną student w stopniu dostatecznym zna pojęcia, teorie i zasady postępowania zgodnie z obszarem wybranego modułu kształcenia literaturoznawczego

Potrafi z pomocą mentora organizować proces uczenia się, uzupełniania informacji oraz doskonalenia kompetencji zawodowych, wykorzystując wiedzę zdobytą w ramach wybranego modułu kształcenia

literaturoznawczego.

Jest gotów do zastosowania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas

realizacji wybranego modułu kształcenia literaturoznawczego przy

planowaniu i działalności zawodowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Magdalena Partyka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

3 pkt ECTS = 90 godzin pracy Studenta


15 godzin - udział w zajęciach


30 godzin - samodzielne poszerzanie kompetencji językowych


45 godzin - wykonywanie samodzielnych redakcji i przygotowanie się do kolokwium końcowego

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)