Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Problemy edytorskie literatury XIX i XX wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-M-II-2-PrEdLi
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Problemy edytorskie literatury XIX i XX wieku
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2_W10 FP2_U08 FP2_K05

Pełny opis:

Przedmiot realizuje dwa podstawowe cele. Po pierwsze, ma na zapoznać Studentów z najważniejszymi problemami

edytorskimi literatury XIX i XX wieku. Podczas zajęć omówione zostaną najważniejsze edycje krytyczne wybranych twórców

obu stuleci. Drugi cel przedmiotu ma charakter warsztatowy. Studenci będą zobligowani do przygotowania w drugim

semestrze krytycznego opracowania edytorskiego wybranego tekstu o kilkustronicowej objętości.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna na poziomie zaawansowanym pojęcia, teorie i zasady postępowania, stosowanego w edytorstwie naukowym w

odniesieniu do tekstów XIX- i XX-wiecznych.

Student potrafi samodzielnie organizować proces przygotowania publikacji krytycznej XIX- i XX-wiecznej. Potrafi

samodzielnie rozwijać swoje kompetencje. edytorskie, wykorzystując wiedzę zdobytą w ramach modułu kształcenia

edytorskiego, a także ukierunkowywać innych w tym zakresie..

Student jest gotów do zastosowania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas realizacji edytorskiego modułu kształcenia

literaturoznawczego przy planowaniu i działalności zawodowej i inspirowaniu aktywności na rzecz środowiska społecznego.

6 punktów ECTS ~ 150 godzin pracy

30 godzin - udział w zajęciach

50 godzin - przygotowywanie się do zajęć

70 godzin - przygotowanie pracy zaliczeniowej.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach, przygotowywanie wystąpień, przygotowanie pracy końcowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Evangelina Skalińska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Evangelina Skalińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Magdalena Partyka, Marta Piotrowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Marta Piotrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)