Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyki studenckie (filologia polska, studia II stopnia) - specjalizacja nauczycielska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-PRAK-II-2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyki studenckie (filologia polska, studia II stopnia) - specjalizacja nauczycielska
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 7.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

EU zgodne z rozporządzeniem MNiSW w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

Wymagania wstępne:

1. Kontakt z pełnomocnikiem ds. praktyk przed rozpoczęciem praktyki.

2. Zapoznanie się z regulaminem praktyk (regulamin do pobrania na stronie Biura Karier lub WNH UKSW)


Pełnomocnik ds. praktyk nauczycielskich:

dr Anna Krasowska

kontakt: a.krasowska@uksw.edu.pl

dyżur: piątek (w terminach zjazdów), godz. 16:30-18:00, sala 113

dyżur MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a7a24ae6d18d240a08cc074b8a75534b6%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=27bb33e9-592c-44ba-ba0a-204e5c7221da&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3Pełny opis:

Celem praktyk zawodowych jest zdobywanie doświadczenia związanego z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki szczegółowej (metodyki nauczania) z rzeczywistością pedagogiczną.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

1. PRAKTYKI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE (PP)

W zakresie wiedzy

PP_W01 – praktykant zna i rozumie zadania charakterystyczne dla szkoły oraz środowisko, w jakim ona działa

PP_W02 – praktykant zna i rozumie organizację, statut, plan pracy szkoły, program wychowawczo-profilaktyczny oraz program realizacji doradztwa zawodowego

PP_W03 – praktykant zna i rozumie zasady zapewniania bezpieczeństwa uczniom w szkole i poza nią

W zakresie umiejętności

PP_U01 – praktykant potrafi wyciągać wnioski z obserwacji pracy wychowawcy klasy, jego interakcji z uczniami oraz sposobu, w jaki planuje i przeprowadza zajęcia wychowawcze

PP_U02 – praktykant potrafi wyciągać wnioski z obserwacji sposobu integracji działań opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych przez nauczycieli języka polskiego

PP_U03 – praktykant potrafi, w miarę możliwości, wyciągać wnioski z bezpośredniej obserwacji pracy rady pedagogicznej i zespołu wychowawców klas;

PP_U04 – praktykant potrafi wyciągać wnioski z bezpośredniej obserwacji pozalekcyjnych działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, w tym podczas dyżurów na przerwach międzylekcyjnych i

zorganizowanych wyjść grup uczniowskich

PP_U05 – praktykant potrafi zaplanować i przeprowadzić zajęcia wychowawcze pod nadzorem opiekuna praktyk zawodowych

PP_U06 – praktykant potrafi analizować, przy pomocy opiekuna praktyk zawodowych oraz nauczycieli akademickich

prowadzących zajęcia w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego, sytuacje i zdarzenia pedagogiczne zaobserwowane lub doświadczone w czasie praktyk.

W zakresie kompetencji społecznych:

PP_K01 – praktykant jest gotów do skutecznego współdziałania z opiekunem praktyk zawodowych i z nauczycielami w celu

poszerzania swojej wiedzy

2. PRAKTYKI DYDAKTYCZNE (PD)

W zakresie wiedzy:

PD1_W01 – praktykant zna i rozumie zadania dydaktyczne realizowane przez szkołę podstawową/ponadpodstawową;

PD1_W02 – praktykant zna i rozumie sposób funkcjonowania oraz organizację pracy dydaktycznej szkoły podstawowej/ponadpodstawowej;

PD1_W03 – praktykant zna rodzaje dokumentacji działalności dydaktycznej prowadzonej w szkole podstawowej/ponadpodstawowej

W zakresie umiejętności:

PD1_U01 – praktykant potrafi wyciągnąć wnioski z obserwacji pracy dydaktycznej nauczyciela języka polskiego w szkole podstawowej/ponadpodstawowej, jego interakcji z uczniami oraz sposobu planowania i przeprowadzania zajęć dydaktycznych; aktywnie obserwować stosowane przez nauczyciela języka polskiego metody i formy pracy oraz wykorzystywane pomoce dydaktyczne, a także sposoby oceniania uczniów oraz zadawania i sprawdzania pracy domowej;

PD1_U02 – praktykant potrafi zaplanować i przeprowadzić pod nadzorem opiekuna praktyk zawodowych serię lekcji języka polskiego w szkole podstawowej/ponadpodstawowej;

PD1_U03 – praktykant potrafi analizować, przy pomocy opiekuna praktyk zawodowych, sytuacje i zdarzenia pedagogiczne zaobserwowane lub doświadczone w czasie praktyk.

W zakresie kompetencji społecznych:

PD1_K01 – praktykant jest gotów do skutecznego współdziałania z opiekunem praktyk zawodowych i innymi nauczycielami języka polskiego w celu poszerzania swojej wiedzy dydaktycznej

Punktacja ECTS:

praktyki psychologiczno-pedagogiczne - 30 godz. = 1 ECTS

praktyki dydaktyczne - 60 godz. szkoła podstawowa = 3 ECTS

praktyki dydaktyczne - 60 godz. szkoła ponadpodstawowa = 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania zgodnie z kartą praktykanta.

Karta praktykanta do pobrania ze strony WNH UKSW.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Furgała
Prowadzący grup: Małgorzata Furgała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Furgała
Prowadzący grup: Małgorzata Furgała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka - Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Anna Krasowska
Prowadzący grup: Anna Krasowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.