Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dydaktyka przedmiotowa (metodyka nauczania języka polskiego w szkole podstawowej)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-SP-II-1-DPrze
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka przedmiotowa (metodyka nauczania języka polskiego w szkole podstawowej)
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KN1_W05 KN1_W09 KN1_W12; KN1_U03 KN1_U04 KN1_U05 KN1_U06 KN1_U09 KN1_K02, KN1_K06, KN1_K08

Wymagania wstępne:

Zaliczenie przedmiotów specjalizacyjnych z II roku studiów I stopnia.

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu: po zaliczeniu zajęć student: zna cele, zakres, strukturę kształcenia polonistycznego zawarte w Podstawie programowej; rozpoznaje podręcznikowe modele kształcenia językowego; zna i stosuje odpowiednie metody kształcenia sprawności językowej ucznia; zna cel i rodzaje ćwiczeń słownikowo-frazeologicznych, gramatyczno-stylistycznych, kompozycyjnych, redakcyjnych i ortograficznych; zna podstawowe modele lekcji, potrafi opracować scenariusz zajęć dydaktycznych z języka polskiego; zna potrzeby komunikacyjne uczniów; potrafi konstruować kryteria oceniania wypowiedzi ustnych i pisemnych uczniów szkoły podstawowej; wie, czym jest ewaluacja pracy nauczyciela polonisty i jak się ją przeprowadza; zna możliwości wykorzystania komputera na lekcji języka polskiego.

Pełny opis:

Wymagania wstępne: znajomość podstawowych zagadnień gramatyki opisowej, kultury języka; podstaw psychologii i pedagogiki; zaliczony I rok studiów I stopnia filologii polskiej.

Treści merytoryczne:

Współczesne uwarunkowania edukacji językowej; cele i koncepcje kształcenia polonistycznego w związku z reformą edukacji w Polsce; propozycje kształcenia językowego zawarte w wybranych programach i podręcznikach do języka polskiego dla szkoły podstawowej z odniesieniem do zapisów Podstawy programowej; metody wspierające rozwój i kształcące język ucznia; planowe bogacenie słownictwa uczniów; nauczanie fonetyki, słowotwórstwa, fleksji, składni w szkole podstawowej (ujęcie funkcjonalne); błędy językowe; dydaktyka ortografii i interpunkcji; aspekty integracji w nauczaniu języka polskiego w szkole podstawowej; budowa i organizacja lekcji (podstawowe modele lekcji); planowanie pracy nauczyciela a scenariusz zajęć dydaktycznych; rodzaje i cele szkolnego oceniania; ewaluacja pracy nauczyciela.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student opisuje współczesne uwarunkowania edukacji językowej, wymienia cele i nazywa koncepcje kształcenia polonistycznego zgodnie z najnowszą podstawą programową; charakteryzuje metody wspierające rozwój i kształcące język ucznia;

Student dobiera odpowiednie sposoby bogacenia słownictwa uczniów, projektuje zajęcia poświęcone nauczaniu fonetyki, słowotwórstwa, fleksji, składni w szkole podstawowej zgodnie z założeniami dydaktyki szczegółowej;

Student potrafi organizować zajęcia dydaktyczne, kierować pracą grupy, zarządzać czasem.

Nakład pracy studenta:

Udział w konwersatorium - 30

przygotowanie do zajęć - 15

konsultacje - 5

czas na napisanie omówienia/wykonanie prezentacji - 10

przygotowanie do zaliczenia - 20

Suma godzin - 110

Liczba punktów ECTS: 4

Metody i kryteria oceniania:

Na całościową ocenę pracy studenta w semestrze (zaliczenie) składają się następujące elementy: przygotowanie do ćwiczeń, aktywny udział w analizowaniu na zajęciach problemów kształcenia językowego w szkole podstawowej (ocenianie ciągłe);

pisemne opracowanie trzech scenariuszy zajęć z kształcenia językowego prezentujących różnorodność metod charakterystycznych dla tego typu działań i opatrzonych komentarzem studenta objaśniającym celowość proponowanych przez niego rozwiązań (zaliczenie końcowe).

Ponadto:

Niedostateczną ocenę otrzymuje student, który nie opanował efektów kształcenia w odniesieniu do przedmiotu.

Dostateczną ocenę uzyskuje student, który na poziomie podstawowym opanował efekty kształcenia w odniesieniu do przedmiotu.

Dobrą ocenę uzyskuje student, który na poziomie średnio zaawansowanym opanował efekty kształcenia w odniesieniu do przedmiotu.

Bardzo dobrą ocenę uzyskuje student, który w pełni opanował efekty kształcenia w odniesieniu do przedmiotu.

Praktyki zawodowe:

Student realizuje praktyki zgodnie z zapisami regulaminu uczelnianego i wytycznymi opiekuna praktyk na WNH.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Furgała, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Furgała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: po zaliczeniu zajęć student: zna cele, zakres, strukturę kształcenia polonistycznego zawarte w Podstawie programowej; rozpoznaje podręcznikowe modele kształcenia językowego; zna i stosuje odpowiednie metody kształcenia sprawności językowej ucznia; zna cel i rodzaje ćwiczeń słownikowo-frazeologicznych, gramatyczno-stylistycznych, kompozycyjnych, redakcyjnych i ortograficznych; zna podstawowe modele lekcji, potrafi opracować scenariusz zajęć dydaktycznych z języka polskiego; zna potrzeby komunikacyjne uczniów; potrafi konstruować kryteria oceniania wypowiedzi ustnych i pisemnych uczniów szkoły podstawowej; wie, czym jest ewaluacja pracy nauczyciela polonisty i jak się ją przeprowadza; zna możliwości wykorzystania komputera na lekcji języka polskiego.

Pełny opis:

Wymagania wstępne: znajomość podstawowych zagadnień gramatyki opisowej, kultury języka; podstaw psychologii i pedagogiki; zaliczony I rok studiów I stopnia filologii polskiej.

Treści merytoryczne:

Współczesne uwarunkowania edukacji językowej; cele i koncepcje kształcenia polonistycznego w związku z reformą edukacji w Polsce; propozycje kształcenia językowego zawarte w wybranych programach i podręcznikach do języka polskiego dla szkoły podstawowej z odniesieniem do zapisów Podstawy programowej; metody wspierające rozwój i kształcące język ucznia; planowe bogacenie słownictwa uczniów; nauczanie fonetyki, słowotwórstwa, fleksji, składni w szkole podstawowej (ujęcie funkcjonalne); błędy językowe; dydaktyka ortografii i interpunkcji; aspekty integracji w nauczaniu języka polskiego w szkole podstawowej; budowa i organizacja lekcji (podstawowe modele lekcji); planowanie pracy nauczyciela a scenariusz zajęć dydaktycznych; rodzaje i cele szkolnego oceniania; ewaluacja pracy nauczyciela.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)