Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Diagnoza i terapia pedagogiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-SP-II-1-DiTeP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnoza i terapia pedagogiczna
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:

EK 1 - student zna nazwy zaburzeń, które mogą wystąpić w toku nauki szkolnej

EK 2 - posiada podstawową wiedzę na temat tych zaburzeń

EK 3 - zna rodzaje terapii, które można zastosować

EK 4 - zna przyczyny omawianych zaburzeń

EK 5 - zna symptomy tych zaburzeń


Umiejętności:

EK 6 - po ukończeniu zajęć student potrafi dopasować symptomy do zaburzenia rozwojowego

EK 8 - troszczy się o prawidłowy tok nauki ucznia z dysfunkcjami


Kompetencje:

EK 9 - ustala kryteria oceniania w oparciu o rodzaj zaburzenia

EK 10 - stosuje indywidualizację biorąc pod uwagę problemy ucznia

mbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Wszystkie zagadnienia będą omawiane w kontekście pracy z dzieckiem oraz w odniesieniu do pracy w szkole.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Przyczyny najczęściej występujących trudności szkolnych;

2. Definicja specyficznych trudności w nauce czytania i pisania.

3. Prezentacja różnych poglądów, dotyczących przyczyn powstawania

różnych trudności.

4. Symptomy i procedura postępowania w przypadku trudności szkolnych (diagnoza pedagogiczna, diagnozy uzupełniające, przekazanie informacji rodzicom, diagnoza i terapia w poradni psychologiczno-pedagogicznej).

5. Rola nauczyciela w pomocy dziecku z trudnościami:

- główne zasady i postawy

- najczęściej stosowane metody pracy

6. Rola i znaczenie rodziców w kontekście różnych trudności dzieci;

7. Aktualnie obowiązujące akty prawne, regulujące pomoc dziecku z trudnościami.

Literatura:

Bogdanowicz M.: O dysleksji, czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu – odpowiedzi na pytania rodziców i nauczycieli.

Wydawnictwo Linea, Lublin 1995

Bogdanowicz M.: Ryzyko dysleksji – problem i diagnozowanie. Wydawnictwo HARMONIA, Gdańsk 2002

Brejnak W.: Dysleksja. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003

Hannaford C.: Zmyślne ruchy, które doskonalą umysł. Podstawy kinezjologii edukacyjnej. Oficyna Wydawnicza „Medyk”, Warszawa

1995

Kujawa E., Kurzyna M.: Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metoda 18 struktur wyrazowych. WSiP, Warszawa 1996

Davis Ronald D, Braun Eldon M.: Dar dysleksji. Zysk i S-ka, Poznań 2001

Warszewski R.: Jak wyleczyłem dziecko z dysleksji. Tower Press, Gdańsk 2002

Czajkowska I., Herda K.: Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne w szkole. Poradnik dla nauczycieli WSiP, Warszawa 1996

Gąsowska P., Pietrzak – Stępowska Z.: Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu. WSiP, Warszawa

1994

Grabałowska K. I wsp.: Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu. Poradnik metodyczny do terapii dzieci dyslektycznych. Wydawnictwo Dom

Organizatora, Toruń 1994

Kaja B.: Diagnoza dysleksji. WU AB, Bydgoszcz 2003

Mickiewicz J.: Jedynka z ortografii? Rozpoznawanie dysleksji, dysortografii i dysgrafii w starszym wieku szkolnym. Wydanie II.

Wydawnictwo TNOiK, Toruń 1997

Opolska T.: Pokonywanie trudności w czytaniu i pisaniu. CMPP – P MEN , Warszawa 1997

Rentflejsz – Kuczyk A.: Jak pomóc dzieciom dyslektycznym? Poradnik dla nauczycieli i rodziców. Wydawnictwo JUKA, Warszawa 1999

Waszkiewicz E.: Stymulacja psychoruchowego rozwoju dzieci 6 – 8-letnich. WSiP, Warszawa 1991

Zakrzewska B.: Trudności w czytaniu i pisaniu. Modele ćwiczeń. WSiP, Warszawa 1999

Na czas zajęć zdalnych odpowiednie fragmenty zostaną przekazane studentom.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

-student zna nazwy zaburzeń, które mogą wystąpić w toku nauki szkolnej

- posiada podstawową wiedzę na temat tych zaburzeń

- zna rodzaje terapii, które można zastosować

- zna przyczyny omawianych zaburzeń

-zna symptomy tych zaburzeń

Umiejętności:

-po ukończeniu zajęć student potrafi dopasować symptomy do zaburzenia rozwojowego

- troszczy się o prawidłowy tok nauki ucznia z dysfunkcjami

Kompetencje:

-ustala kryteria oceniania w oparciu o rodzaj zaburzenia

-stosuje indywidualizację biorąc pod uwagę problemy ucznia

Na ocenę:

2 (nast.) nie nazywa zaburzeń występujących u dzieci w toku nauki szkolnej

3 (dst.) zna i nazywa zaburzenia występujące u dzieci

4 (db.) wymienia i charakteryzuje symptomy towarzyszące poszczególnym zaburzeniom

5 db.) samodzielnie rozpoznaje i nazywa zaburzenia, które mogą towarzyszyć dziecku oraz potrafi dobrać odpowiedni rodzaj terapii

Zajęcia kończą się testem

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę:

2 (ndst.) nie nazywa zaburzeń występujących u dzieci w toku nauki szkolnej

3 (dst.) zna i nazywa zaburzenia występujące u dzieci

4 (db.) wymienia i charakteryzuje symptomy towarzyszące poszczególnym zaburzeniom

5 db.) samodzielnie rozpoznaje i nazywa zaburzenia, które mogą towarzyszyć dziecku oraz potrafi dobrać odpowiedni rodzaj terapii

Zajęcia kończą się testem

Praktyki zawodowe:

Dotyczą specjalizacji nauczycielskiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Błońska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Justyna Błońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1 pkt ECTS = obecność i udział w zajęciach;


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wszystkie zagadnienia będą omawiane w kontekście pracy z dzieckiem oraz w odniesieniu do pracy w szkole.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Przyczyny najczęściej występujących trudności szkolnych;

2. Definicja specyficznych trudności w nauce czytania i pisania.

3. Prezentacja różnych poglądów, dotyczących przyczyn powstawania

różnych trudności.

4. Symptomy i procedura postępowania w przypadku trudności szkolnych (diagnoza pedagogiczna, diagnozy uzupełniające, przekazanie informacji rodzicom, diagnoza i terapia w poradni psychologiczno-pedagogicznej).

5. Rola nauczyciela w pomocy dziecku z trudnościami:

- główne zasady i postawy

- najczęściej stosowane metody pracy

6. Rola i znaczenie rodziców w kontekście różnych trudności dzieci;

7. Aktualnie obowiązujące akty prawne, regulujące pomoc dziecku z trudnościami.

Literatura:

Bogdanowicz M.: O dysleksji, czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu – odpowiedzi na pytania rodziców i nauczycieli.

Wydawnictwo Linea, Lublin 1995

Bogdanowicz M.: Ryzyko dysleksji – problem i diagnozowanie. Wydawnictwo HARMONIA, Gdańsk 2002

Brejnak W.: Dysleksja. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003

Hannaford C.: Zmyślne ruchy, które doskonalą umysł. Podstawy kinezjologii edukacyjnej. Oficyna Wydawnicza „Medyk”, Warszawa

1995

Kujawa E., Kurzyna M.: Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metoda 18 struktur wyrazowych. WSiP, Warszawa 1996

Davis Ronald D, Braun Eldon M.: Dar dysleksji. Zysk i S-ka, Poznań 2001

Warszewski R.: Jak wyleczyłem dziecko z dysleksji. Tower Press, Gdańsk 2002

Czajkowska I., Herda K.: Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne w szkole. Poradnik dla nauczycieli WSiP, Warszawa 1996

Gąsowska P., Pietrzak – Stępowska Z.: Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu. WSiP, Warszawa

1994

Grabałowska K. I wsp.: Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu. Poradnik metodyczny do terapii dzieci dyslektycznych. Wydawnictwo Dom

Organizatora, Toruń 1994

Kaja B.: Diagnoza dysleksji. WU AB, Bydgoszcz 2003

Mickiewicz J.: Jedynka z ortografii? Rozpoznawanie dysleksji, dysortografii i dysgrafii w starszym wieku szkolnym. Wydanie II.

Wydawnictwo TNOiK, Toruń 1997

Opolska T.: Pokonywanie trudności w czytaniu i pisaniu. CMPP – P MEN , Warszawa 1997

Rentflejsz – Kuczyk A.: Jak pomóc dzieciom dyslektycznym? Poradnik dla nauczycieli i rodziców. Wydawnictwo JUKA, Warszawa 1999

Waszkiewicz E.: Stymulacja psychoruchowego rozwoju dzieci 6 – 8-letnich. WSiP, Warszawa 1991

Zakrzewska B.: Trudności w czytaniu i pisaniu. Modele ćwiczeń. WSiP, Warszawa 1999

Na czas zajęć zdalnych odpowiednie fragmenty zostaną przekazane studentom.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)