Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dydaktyka przedmiotowa (metodyka nauczania literatury w szkole podstawowej)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-SP-II-1-DyPrz
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka przedmiotowa (metodyka nauczania literatury w szkole podstawowej)
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Efekty kształcenia zgodne z rozporządzeniem MNiSW w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Wymagania wstępne:

Brak

Pełny opis:

Przygotowanie studentów specjalizacji nauczycielskiej do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego w szkołach podstawowych w drugim module kształcenia, czyli w klasach 4-8. W semestrze zimowym nacisk będzie położony na pracę w klasach 4-6, natomiast w semestrze wiosennym w klasach 7-8.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia zgodne z rozporządzeniem MNiSW w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Metody i kryteria oceniania:

A. Aktywność na zajęciach (branie udziału w ćwiczeniach i dyskusjach).

B. Lektura zalecanych tekstów.

C. Obecność na zajęciach. Można opuścić w semestrze jedne w trakcie semestru. Każda następna nieobecność wiąże się z przygotowaniem referatu na wskazany przez wykładowcę temat. Maksymalnie można opuścić troje zajęć.

D. Przygotowanie pracy zaliczeniowej.

W ramach zaliczenia przedmiotu należy przygotować scenariusz cyklu lekcji

omawiających wybraną przez studenta lekturę obowiązkową i dodatkową według kryteriów podanych na zajęciach. Scenariusze będą prezentowane w trakcie ostatnich zajęć w semestrze.

Zasady obliczenia oceny z przedmiotu:

Praca zaliczeniowa – maksymalna ocena: 4

Aktywność na zajęciach: +0,5-1

Maksymalnie jedna nieobecność na zajęciach: +0,5

Dodatkowe wystąpienia i prace, które nie dotyczą odrabiania nieobecności: +0,5

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Miłko, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Marcin Miłko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przygotowanie studentów specjalizacji nauczycielskiej do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego w szkołach podstawowych w drugim module kształcenia, czyli w klasach 4-8. W semestrze zimowym nacisk będzie położony na pracę w klasach 4-6, natomiast w semestrze wiosennym w klasach 7-8.

Pełny opis:

Celem kursu jest zaznajomienie studentów z Podstawą programową z języka polskiego oraz poznanie metod pracy z tekstami literackimi na lekcjach języka polskiego w klasach 4-8.

Treści merytoryczne:

1.Zajęcia organizacyjne. (Samo)ocena kompetencji nauczycielskich.

2.Podstawa programowa jako elementarny dokument w pracy nauczyciela. Analiza dokumentów z I i II etapu edukacyjnego.

3.Warsztat pracy nauczyciela-polonisty (planowanie pracy; dokumenty nauczyciela).

4.Warsztat pracy nauczyciela-polonisty (metody i narzędzia pracy).

5.Praca z lekturami (klasy 4-6).

6.Praca z lekturami (klasy 7-8).

7.Praca z teksami poetyckimi.

8.Przekład intersemiotyczny na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej.

9.Przegląd podręczników do języka polskiego pod kątem merytorycznym i edytorskim.

10.Nauka o literaturze a egzamin 8-klasisty.

11.Czytelnictwo dzieci i młodzieży w szkole podstawowej.

12.Ocenianie kształtujące na lekcjach języka polskiego.

13.Nowe nurty i podejścia edukacyjne na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej. (neurodydaktyka, plan daltoński, myślenie krytyczne)

14.Wystąpienia studentów. Zajęcia podsumowujące. (2 spotkania).

Literatura:

1.Polonistyczna dydaktyka ogólna, red. J. Fiszbak, Łódź 2019.

2.Metodyka literatury t.1 i 2, oprac. J. Pachecka, A. Piątkowska, K. Sałkiewicz, Warszawa 2001 [t.1], 2002 [t.2].

3.S. Bortnowski, Jak uczyć poezji, Warszawa 1992.

4.S. Bortnowski, Przewodnik po sztuce uczenia literatury, Warszawa 2005.

5.G. Petty, Nowoczesne nauczanie. Praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców¸ Sopot 2018.

6.B. Niemierko, Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, Warszawa 2012.

7.Wybrane artkuły z książek z serii Edukacja nauczycielska polonisty, wyd. Universitas, Kraków 2005-2021.

8.Wartości i wartościowanie w edukacji polonistycznej, red. M. Marzec-Jóźwicka, Lublin 2013.

9.Edukacja polonistyczna wobec przemian kulturowych, red. I.Morawska, M. Latoch-Zielińska, Lublin 2017.

10.Wybrane artykuły z czasopisma „Polonistyka – czasopismo dla nauczycieli”.

11.Wybrane podręczniki i serie wydawnicze przeznaczone do uczenia języka polskiego w szkole podstawowej.

12. Materiały Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotyczące egzaminy ósmoklasisty.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)