Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dydaktyka ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-SP-II-1-DydOg
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka ogólna
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:

C.W1.

C.W2.

C.W4.

C.W6.

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

C.U1.

C.U3.

C.U6.

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:

C.K1.

Wymagania wstępne:

Ukończenie studiów kierunkowych filologia polska I stopnia

Pełny opis:

Podczas zajęć zostanie omówiona problematyka związana z ogólną teorią nauczania – uczenia się. Omówione zostaną metody badań dydaktycznych, cele kształcenia, metody nauczania, formy organizacyjne procesu edukacyjnego, reguły i zasady nauczania, zagadnienia planowania i organizacji pracy dydaktycznej oraz problematyka związana z ocenianiem sumującym i kształtującym.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie: usytuowanie dydaktyki w zakresie pedagogiki, zadania współczesnej dydaktyki oraz relację dydaktyki ogólnej do dydaktyk szczegółowych; zagadnienie klasy szkolnej jako środowiska edukacyjnego; zagadnienie lekcji jako jednostki dydaktycznej oraz jej budowę, modele lekcji i sztukę prowadzenia lekcji, a także style i techniki pracy z uczniami; znaczenie i sposoby oceniania osiągnięć szkolnych uczniów.

W zakresie umiejętności absolwent potrafi: zidentyfikować potrzeby dostosowania metod pracy do zróżnicowanej klasy; dobierać metody nauczania do prezentowanych treści i zorganizować pracę uczniów; dokonać oceny pracy ucznia i zaprezentować ją w formie oceny kształtującej.

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do: twórczego poszukiwania najlepszych rozwiązań dydaktycznych sprzyjających postępom uczniów.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą:

Student swobodnie posługuje się zaawansowaną aparaturą pojęciową z zakresu dydaktyki. Rozumie, na czym polega korelacja między celami kształcenia a celami wychowania. Charakteryzuje i ocenia nowożytne systemy dydaktyczne. Zna zasady i reguły nauczania oraz potrafi sklasyfikować metody nauczania Potrafi samodzielnie zaplanować, przygotować i omówić projekt lekcji, wspierającej proces głębokiego uczenia się uczniów. Zna i stosuje w praktyce podstawowe dokumenty nauczyciela. Zna i wie, gdzie szukać wiedzy z zakresu dydaktyki. Student otrzymuje powyżej 90% punktów z końcowego kolokwium.

Na ocenę dobrą:

Student posługuje się podstawową aparaturą pojęciową z zakresu dydaktyki. Rozumie, na czym polega korelacja między celami kształcenia a celami wychowania. Zna zasady i reguły nauczania oraz potrafi sklasyfikować metody nauczania Potrafi z pomocą wykładowcy zaplanować, przygotować i omówić projekt lekcji, wspierającej proces głębokiego uczenia się uczniów. Zna i stosuje w praktyce podstawowe dokumenty nauczyciela. Zna i wie, gdzie szukać wiedzy z zakresu dydaktyki. Student otrzymuje 75-89% punktów z końcowego kolokwium.

Na ocenę dostateczną:

Student w ograniczonym stopniu posługuje się podstawową aparaturą pojęciową z zakresu dydaktyki. Rozumie, na czym polega korelacja między celami kształcenia a celami wychowania. Zna zasady i reguły nauczania oraz potrafi sklasyfikować metody nauczania Z trudem i przy wsparciu wykładowcy potrafi zaplanować, przygotować i omówić projekt lekcji, wspierającej proces głębokiego uczenia się uczniów. Zna i stosuje w praktyce podstawowe dokumenty nauczyciela. Zna i wie, gdzie szukać wiedzy z zakresu dydaktyki. Student otrzymuje 55-74% punktów z końcowego kolokwium.

Praktyki zawodowe:

Materiały opracowane podczas zajęć mogą zostać wykorzystane podczas realizacji praktyk studenckich.

Konieczność odbycia praktyk z modułu psychologiczno-pedagogicznego w wymiarze 30 godzin na I roku studiów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Małgorzata Furgała, Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Furgała, Marcin Miłko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

1. Arends R. J., Uczymy się nauczać, Warszawa 1994.

2. Bereźnicki F., Podstawy dydaktyki, Kraków 2011.

3. Brophy J., Motywowanie uczniów do nauki, Warszawa 2002.

4. Dylak S., Architektura wiedzy w szkole, Warszawa 2013.

5. Janowski A., Uczeń w teatrze życia szkolnego, Warszawa 1998.

6. Kruszewski K., Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, Warszawa 2012.

7. Niemierko B., Ocenianie szkolne bez tajemnic, Warszawa 2002.

8. Silberman M. L., Uczymy się uczyć, Gdańsk 2005.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Łukasz Tupacz, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Łukasz Tupacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Uzasadnienie ECTS:

udział w zajęciach (15 godz.) = 0,5 ECTS

przygotowanie do zajęć, samodzielna lektura wskazanych pozycji bibliograficznych, przygotowanie do kolokwiów zaliczeniowych (15 godz.) = 0,5 ECTS


suma: 30 godz. (1 ECTS)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Podczas zajęć zostanie omówiona problematyka związana z ogólną teorią nauczania – uczenia się. Omówione zostaną metody badań dydaktycznych, cele kształcenia, metody nauczania, formy organizacyjne procesu edukacyjnego, reguły i zasady nauczania, zagadnienia planowanie i organizacji pracy dydaktycznej oraz problematyka związana z ocenianiem sumującym i kształtującym.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Tupacz, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Łukasz Tupacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Uzasadnienie ECTS:

udział w zajęciach (15 godz.) = 0,5 ECTS

przygotowanie do zajęć, samodzielna lektura wskazanych pozycji bibliograficznych, przygotowanie do końcowego kolokwium (15 godz.) = 0,5 ECTS


suma: 30 godz. (1 ECTS)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Podczas zajęć zostanie omówiona problematyka związana z ogólną teorią nauczania – uczenia się. Omówione zostaną metody badań dydaktycznych, cele kształcenia, metody nauczania, formy organizacyjne procesu edukacyjnego, reguły i zasady nauczania, zagadnienia planowanie i organizacji pracy dydaktycznej oraz problematyka związana z ocenianiem sumującym i kształtującym.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)