Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dydaktyka ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-SP-II-1-DydaO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka ogólna
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

EU zgodne z rozporządzeniem MNiSW w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

Wymagania wstępne:

Ukończenie studiów kierunkowych filologia polska I stopnia.

Pełny opis:

Podczas zajęć zostanie omówiona problematyka związana z ogólną teorią nauczania – uczenia się. Omówione zostaną metody badań dydaktycznych, cele kształcenia, metody nauczania, formy organizacyjne procesu edukacyjnego, reguły i zasady nauczania, zagadnienia planowanie i organizacji pracy dydaktycznej oraz problematyka związana z ocenianiem sumującym i kształtującym.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie: usytuowanie dydaktyki w zakresie pedagogiki, zadania współczesnej dydaktyki oraz relację dydaktyki ogólnej do dydaktyk szczegółowych; zagadnienie klasy szkolnej jako środowiska edukacyjnego; zagadnienie lekcji jako jednostki dydaktycznej oraz jej budowę, modele lekcji i sztukę prowadzenia lekcji, a także style i techniki pracy z uczniami; znaczenie i sposoby oceniania osiągnięć szkolnych uczniów.

W zakresie umiejętności absolwent potrafi: zidentyfikować potrzeby dostosowania metod pracy do zróżnicowanej klasy; dobierać metody nauczania do prezentowanych treści i zorganizować pracę uczniów; dokonać oceny pracy ucznia i zaprezentować ją w formie oceny kształtującej.

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do: twórczego poszukiwania najlepszych rozwiązań dydaktycznych sprzyjających postępom uczniów.

Metody i kryteria oceniania:

Końcowa ocena będzie uwzględniała:

1. Obecność na zajęciach (dopuszczam jedną nieobecność).

2. Aktywność na zajęciach i wykazanie się znajomością zalecanej bibliografii.

3. Zaliczanie poszczególnych kolokwiów.

4. Aktywne wykonywanie zleconych zadań podczas zajęć.

Na ocenę bardzo dobrą:

Student swobodnie posługuje się zaawansowaną aparaturą pojęciową z zakresu dydaktyki. Rozumie, na czym polega korelacja między celami kształcenia a celami wychowania. Charakteryzuje i ocenia nowożytne systemy dydaktyczne. Zna zasady i reguły nauczania oraz potrafi sklasyfikować metody nauczania Potrafi samodzielnie zaplanować, przygotować i omówić projekt lekcji, wspierającej proces głębokiego uczenia się uczniów. Zna i stosuje w praktyce podstawowe dokumenty nauczyciela. Zna i wie, gdzie szukać wiedzy z zakresu dydaktyki. Student otrzymuje z poszczególnych kolokwiów powyżej 80% punktów.

Na ocenę dobrą:

Student posługuje się podstawową aparaturą pojęciową z zakresu dydaktyki. Rozumie, na czym polega korelacja między celami kształcenia a celami wychowania. Zna zasady i reguły nauczania oraz potrafi sklasyfikować metody nauczania Potrafi z pomocą wykładowcy zaplanować, przygotować i omówić projekt lekcji, wspierającej proces głębokiego uczenia się uczniów. Zna i stosuje w praktyce podstawowe dokumenty nauczyciela. Zna i wie, gdzie szukać wiedzy z zakresu dydaktyki. Student otrzymuje z poszczególnych kolokwiów 70-80% punktów.

Na ocenę dostateczną:

Student w ograniczonym stopniu posługuje się podstawową aparaturą pojęciową z zakresu dydaktyki. Rozumie, na czym polega korelacja między celami kształcenia a celami wychowania. Zna zasady i reguły nauczania oraz potrafi sklasyfikować metody nauczania Z trudem i przy wsparciu wykładowcy potrafi zaplanować, przygotować i omówić projekt lekcji, wspierającej proces głębokiego uczenia się uczniów. Zna i stosuje w praktyce podstawowe dokumenty nauczyciela. Zna i wie, gdzie szukać wiedzy z zakresu dydaktyki. Student otrzymuje z poszczególnych kolokwiów 50-69% punktów.

Praktyki zawodowe:

Materiały opracowane podczas zajęć mogą zostać wykorzystane podczas realizacji praktyk studenckich.

Konieczność odbycia praktyk z modułu psychologiczno-pedagogicznego w wymiarze 30 godzin na I roku studiów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Magdalena Partyka, Łukasz Tupacz, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Łukasz Tupacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Uzasadnienie ECTS:

- udział w zajęciach (15 godz.) = 0,5 ECTS

- przygotowanie do zajęć, samodzielna lektura wskazanych pozycji bibliograficznych, przygotowanie do kolokwiów zaliczeniowych (15 godz.) = 0,5 ECTS


suma: 30 godz. (1 ECTS)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Podczas zajęć zostanie omówiona problematyka związana z ogólną teorią nauczania – uczenia się. Omówione zostaną metody badań dydaktycznych, cele kształcenia, metody nauczania, formy organizacyjne procesu edukacyjnego, reguły i zasady nauczania, zagadnienia planowanie i organizacji pracy dydaktycznej oraz problematyka związana z ocenianiem sumującym i kształtującym.

Pełny opis:

Zagadnienia programowe:

Dydaktyka jako nauka; dydaktyka ogólna a dydaktyki szczegółowe; podstawowe pojęcia dydaktyki; rola i znaczenie podstawy programowej; struktura programu nauczania; działalność innowacyjna i eksperymentalna w szkole; metody badań dydaktycznych; cele kształcenia; związek celów kształcenia z celami wychowania; współczesne systemy dydaktyczne.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Tupacz, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Łukasz Tupacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Uzasadnienie ECTS:


udział w zajęciach - 15 godz.

przygotowanie do zajęć, samodzielna lektura wskazanych pozycji bibliograficznych, przygotowanie do kolokwiów zaliczeniowych - 15 godz.


suma: 30 godz. = 1 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)