Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika etapów edukacyjnych I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-SP-II-1-PeEEd
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika etapów edukacyjnych I
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

NP1_W01

NP1_W02

PSI_W03

PSI_W01

PPW_W01

PPW_W10


NP1_U01

NP1_U02

PS_U1

PS_U2

PPW_U01

PPW_U03


NP1_K01

NP1_K03

PS_K1

PPW_K01

PPW_K02

PPW_K09


Wymagania wstępne:

Brak

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: student po zaliczeniu przedmiotu powinien znać podstawową wiedzę, pojęcia pedagogiczne, główne kierunki i trendy w pedagogice, jak również w sposób krytyczny i obiektywny interpretować zjawiska zachodzące w procesie wychowania.

Pełny opis:

Treści merytoryczne: w czasie zajęć omawiana jest podstawowa terminologia pedagogiczna, zjawiska przemian w wychowaniu, rozwój naukowy pedagogiki jako nauki, metody badań pedagogicznych, nauki współpracujące z pedagogiką, działy pedagogiki i powstałe subdyscypliny pedagogiczne, struktury pedagogiki koncepcje człowieka. Przedstawia się także główne systemy pedagogiczne powstałe i powstające aktualnie. Pedagogika koncyliacyjna i miejsce pedagogiki w epoce postmodernizmu stanowią zagadnienia końcowe.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty

Wiedza:

EK 1- Student zna elementarną terminologię stosowaną w pedagogice.

EK 2- Posiada podstawową wiedzę o miejscu pedagogiki w systemie nauk.

EK 3- Student ma elementarną, uporządkowaną wiedzę na temat różnych subdyscyplin pedagogiki, obejmującą terminologię, teorię i metodykę.

Umiejętności:

EK 4- Student potrafi rozpoznawać zjawiska społeczne związane z działalnością wychowawczą.

EK 5- Po ukończeniu wykładu student potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki.

EK 6- Potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań.

Kompetencje:

EK 7- Student zna poziom swojej wiedzy i konieczność dalszego dokształcania się.

EK 8- Jest przekonany o znaczeniu i potrzebie działań pedagogicznych.

EK 9- Dostrzega znaczenie i rolę wartości ogólnoludzkich, uniwersalnych i chrześcijańskich w budowaniu relacji pedagogicznych, kreowaniu środowiska wychowawczego i wspieraniu integralnego rozwoju człowieka.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania

Wykład informacyjny, indywidualna lektura tekstów.

Wiedza ( EK 1- 3):

Ocena 2 (ndst): student nie zna terminologii pedagogicznej; nie posiada znajomości elementarnych zagadnień, nie ma wiedzy na temat najważniejszych problemów wychowania.

Ocena 3 (dst): student zna w ograniczonym stopniu podstawową terminologię z zakresu pojęć pedagogicznych; ma słabo uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień; posiada znacznie ograniczoną wiedzę nt. aktualnych problemów wychowawczych.

Ocena 4 (db): student zna w pełni podstawową terminologię pedagogiczną; ma średnio uporządkowaną wiedzę z zakresu przedstawionej problematyki; posiada niekompletną wiedzę odnośnie najważniejszych zagadnień wychowawczych.

Ocena 5 (bdb): student zna w pełni podstawową terminologię z zakresu wychowania; ma w pełni uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień; posiada kompletną wiedzą nt. najważniejszych kwestii pedagogicznych.

Umiejętności ( EK 4- 6):

Ocena 2 (ndst): student nie potrafi analizować, streszczać i prezentować przedstawionych na zajęciach zagadnień; nie potrafi odpowiednio rekonstruować i uzasadniać poszczególnych stanowisk; nie znajduje i nie wykorzystuje rzetelnych źródeł informacyjnych z zakresu wychowania.

Ocena 3 (dst): student potrafi w ograniczonym stopniu analizować, streszczać i prezentować omówione na zajęciach zagadnienia; jedynie częściowo potrafi odpowiednio rekonstruować i uzasadniać poszczególne stanowiska; z błędami znajduje i wykorzystuje rzetelne źródła informacyjne z zakresu pedagogiki.

Ocena 4 (db): student potrafi właściwie analizować, streszczać i prezentować omówioną na zajęciach problematykę; potrafi zadowalająco rekonstruować i uzasadniać poszczególne stanowiska; w przeważającej liczbie przypadków prawidłowo znajduje i wykorzystuje rzetelne źródła informacyjne z zakresu najnowszej problematyki wychowawczej.

Ocena 5 (bdb): student potrafi całkowicie poprawnie analizować, streszczać i prezentować źródła wiedzy pedagogicznej; potrafi bezbłędnie rekonstruować i uzasadniać poszczególne stanowiska; kompletnie znajduje i wykorzystuje rzetelne informacje z zakresu omówionej problematyki.

Kompetencje (EK 7- 9):

Ocena 2 (ndst): student nie potrafi zaplanować i zorganizować indywidualnej pracy mającej na celu zrealizowanie zadań i przyswojenie treści z zakresu problematyki wychowania; zupełnie nie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć nie biorąc udziału w dyskusjach ani nie formułując własnych wypowiedzi oraz konstruktywnych uwag.

Ocena 3 (dst): student potrafi w ograniczonym stopniu zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu zrealizowanie zadań z zakresu podstawowych pojęć i systemów pedagogicznych; okazjonalnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, rzadko biorąc udział w dyskusjach, formułując przy tym własne wypowiedzi oraz oraz konstruktywne uwagi.

Ocena 4 (db): student potrafi właściwie zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu zrealizowanie zadań z zakresu pojęć pedagogicznych i przyswojenie treści omówionej problematyki a także często aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi.

Ocena 5 (bdb): student potrafi prawidłowo i kompleksowo zaplanować oraz zorganizować indywidualną pracę, mającą na celu zrealizowanie zadań z zakresu problematyki wychowania; bardzo często angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć, biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruując uwagi.

Na ocenę końcową składają się:

1. Ocena z testu. Skala punktowa (15 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru):

- 15 - 14 - ocena 5

- 13 - ocena 4,5

- 12 - 11 - ocena 4,0

- 10 - 9 - ocena 3,5

- 8 - ocena 3

2. Znajomość terminów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Jan Niewęgłowski, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Jan Niewęgłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS [1 ECTS= 30 (25) godz.]:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia: 15 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 10 godz.

Przygotowanie się do egzaminu: 30 godz.

Suma godzin: 55 [55/30 (25)= 3]

Liczba ECTS: 3


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: student po zaliczeniu przedmiotu powinien znać podstawową wiedzę, pojęcia pedagogiczne, główne kierunki i trendy w pedagogice, jak również w sposób krytyczny i obiektywny interpretować zjawiska zachodzące w procesie wychowania.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Niewęgłowski, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Jan Niewęgłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS [1 ECTS= 30 (25) godz.]:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia: 15 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 10 godz.

Przygotowanie się do egzaminu: 30 godz.

Suma godzin: 55 [55/30 (25)= 3]

Liczba ECTS: 3


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: student po zaliczeniu przedmiotu powinien znać podstawową wiedzę, pojęcia pedagogiczne, główne kierunki i trendy w pedagogice, jak również w sposób krytyczny i obiektywny interpretować zjawiska zachodzące w procesie wychowania.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)