Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-SP-II-1-PeOg
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika ogólna
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie z elementarną terminologią używaną w pedagogice, zrozumienie jej źródeł i miejsca w systemie nauk oraz jej przedmiotowych i metodologicznych powiązań z innymi dyscyplinami. Zakłada się także dostarczenie uporządkowanej wiedzy na temat wychowania i kształcenia, jego filozoficznych i społeczno-kulturowych podstaw, jak również - kształtowanie umiejętności wykorzystywania podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań.

Pełny opis:

Ewolucja tożsamości pedagogiki. Charakterystyka pedagogiki jako nauki. Rozwój naukowy pedagogiki. Terminologia/język pedagogiki. Inter/sub/trans-dyscyplinarność pedagogiki. Mapa podstawowych pojęć pedagogicznych. Pedagogika jako nauka pogranicza.

Metodologia pedagogiki i badań pedagogicznych: Wkład poszczególnych nauk dla rozwoju wiedzy pedagogicznej. Specyfika badań własnych pedagogiki i ich etapy. Podział metod badawczych pedagogiki ze względu na ich strukturę.

Ontologiczne podstawy wychowania. Wychowanie - definicje, znaczenie, funkcje, cele, zasady, formy, metody. Wychowanie w kontekście założeń aksjologicznych w życiu człowieka i społeczności. Wychowanie, nauczanie i kształcenie.

Antropologiczne podstawy wychowania. Osoba ludzka podmiotem działalności wychowawczej. Statyczne i dynamiczne rozumienie osoby w pedagogice. Błędne koncepcje wychowania wynikające z jednostronnych sposobów rozumienia osoby. Integralna koncepcja człowieka i wychowania.

Literatura:

Pedagogika. t. 1 i 2, red. nauk. B. Śliwerski, Gdańsk 2006;

Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 1, red. Z. Kwieciński i B. Śliwerski,

Warszawa 2003;

K. Ablewicz, Teoretyczne i metodologiczne podstawy pedagogiki antropologicznej. Studium sytuacji wychowawczej, Kraków 2003;

B. Śliwerski, Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków 1998;

G. Dryden, J. Vos, Rewolucja w uczeniu, Poznań 2000;

M. Nowak, Teorie i koncepcje wychowania, Warszawa 2008;

G. Petty, Nowoczesne nauczanie, Sopot 2010;

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

W_01 potrafi omówić genezę i źródła filozoficzne głównych pojęć pedagogiki jako dyscypliny naukowej, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji pedagogiki ogólnej i teorii wychowania; wskazuje powiązania pedagogiki z innymi, ze szczególnym uwzględnieniem nauk humanistycznych;

W_02 potrafi omówić założenia określonych nurtów i systemów pedagogicznych istotnych dla współczesnej pedagogiki;

W_04 potrafi scharakteryzować podejścia badawcze w zakresie pedagogiki;

Umiejętności:

U_01 potrafi dostrzegać i interpretować aktualne zjawiska społeczne w kontekstach wychowania;

U_02 posiada umiejętność tworzenia własnych typów uzasadnień i argumentacji w odniesieniu do określonych rozwiązań i wdrożeń działań pedagogicznych;

Kompetencje społeczne:

K_01 ma pogłębioną świadomość konieczności poszerzania swojej wiedzy teoretycznej z zakresu pedagogiki i nauk z nią powiązanych

K_02 wyraża przekonanie o własnej odpowiedzialności za działania w ramach zakładanych/pełnionych ról zawodowych

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest:

obecność na co najmniej 70% zajęć;

pozytywny wynik kolokwium;

aktywność na zajęciach (dyskusja);

Na ocenę 3.0:

Wiedza:

student potrafi wskazać genezę i źródła filozoficzne głównych pojęć pedagogiki jako dyscypliny naukowej, wskazuje elementarne powiązania pedagogiki z innymi, ze szczególnym uwzględnieniem nauk humanistycznych;

potrafi wskazać podstawowe założenia określonych nurtów i systemów pedagogicznych istotnych dla współczesnej pedagogiki;

potrafi w stopniu podstawowym scharakteryzować podejścia badawcze w zakresie pedagogiki;

Umiejętności:

potrafi dostrzegać aktualne zjawiska społeczne w kontekstach wychowania;

posiada podstawową umiejętność tworzenia własnych typów uzasadnień i argumentacji w odniesieniu do określonych rozwiązań i wdrożeń działań pedagogicznych;

Kompetencje społeczne:

ma świadomość konieczności poszerzania swojej wiedzy teoretycznej z zakresu pedagogiki i nauk z nią powiązanych;

wyraża przekonanie o własnej odpowiedzialności za działania w ramach zakładanych/pełnionych ról zawodowych;

Na ocenę 4.0:

Wiedza:

student potrafi wskazać genezę i źródła filozoficzne głównych pojęć pedagogiki jako dyscypliny naukowej, opisuje powiązania pedagogiki z innymi naukami, ze szczególnym uwzględnieniem nauk humanistycznych;

potrafi wskazać założenia określonych nurtów i systemów pedagogicznych istotnych dla współczesnej pedagogiki;

potrafi scharakteryzować podejścia badawcze w zakresie pedagogiki;

Umiejętności:

potrafi dostrzegać i analizować aktualne zjawiska społeczne w kontekstach wychowania;

posiada umiejętność tworzenia własnych typów uzasadnień i argumentacji w odniesieniu do określonych rozwiązań i wdrożeń działań pedagogicznych;

Kompetencje społeczne:

ma świadomość konieczności poszerzania swojej wiedzy teoretycznej z zakresu pedagogiki i nauk z nią powiązanych;

wyraża przekonanie o własnej odpowiedzialności za działania w ramach zakładanych/pełnionych ról zawodowych;

Na ocenę 5.0:

Wiedza:

student potrafi scharakteryzować genezę i źródła filozoficzne głównych pojęć pedagogiki jako dyscypliny naukowej, wskazuje powiązania pedagogiki z innymi, ze szczególnym uwzględnieniem nauk humanistycznych;

potrafi wskazać szerokie założenia określonych nurtów i systemów pedagogicznych istotnych dla współczesnej pedagogiki;

potrafi scharakteryzować i analizować podejścia badawcze w zakresie pedagogiki;

Umiejętności:

potrafi dostrzec i poddać pogłębionej analizie aktualne zjawiska społeczne w kontekstach wychowania;

posiada pogłębioną umiejętność tworzenia własnych typów uzasadnień i argumentacji w odniesieniu do określonych rozwiązań i wdrożeń działań pedagogicznych;

Kompetencje społeczne:

ma głęboką świadomość konieczności poszerzania swojej wiedzy teoretycznej z zakresu pedagogiki i nauk z nią powiązanych;

wyraża przekonanie o własnej odpowiedzialności za działania w ramach zakładanych/pełnionych ról zawodowych;

Praktyki zawodowe:

Praktyki przewidziane dla specjalizacji nauczycielskiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Lidia Marszałek, Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Lidia Marszałek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1 pkt ECTS

0,5 pkt - udział w zajęciach

0,5 pkt - przygotowanie się do zaliczenia

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie z elementarną terminologią używaną w pedagogice, zrozumienie jej źródeł i miejsca w systemie nauk oraz jej przedmiotowych i metodologicznych powiązań z innymi dyscyplinami. Zakłada się także dostarczenie uporządkowanej wiedzy na temat wychowania i kształcenia, jego filozoficznych i społeczno-kulturowych podstaw, jak również - kształtowanie umiejętności wykorzystywania podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań.

Pełny opis:

Ewolucja tożsamości pedagogiki. Charakterystyka pedagogiki jako nauki. Rozwój naukowy pedagogiki. Terminologia/język pedagogiki. Inter/sub/trans-dyscyplinarność pedagogiki. Mapa podstawowych pojęć pedagogicznych. Pedagogika jako nauka pogranicza.

Metodologia pedagogiki i badań pedagogicznych: Wkład poszczególnych nauk dla rozwoju wiedzy pedagogicznej. Specyfika badań własnych pedagogiki i ich etapy. Podział metod badawczych pedagogiki ze względu na ich strukturę.

Ontologiczne podstawy wychowania. Wychowanie - definicje, znaczenie, funkcje, cele, zasady, formy, metody. Wychowanie w kontekście założeń aksjologicznych w życiu człowieka i społeczności. Wychowanie, nauczanie i kształcenie.

Antropologiczne podstawy wychowania. Osoba ludzka podmiotem działalności wychowawczej. Statyczne i dynamiczne rozumienie osoby w pedagogice. Błędne koncepcje wychowania wynikające z jednostronnych sposobów rozumienia osoby. Integralna koncepcja człowieka i wychowania.

Literatura:

Pedagogika. t. 1 i 2, red. nauk. B. Śliwerski, Gdańsk 2006;

Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 1, red. Z. Kwieciński i B. Śliwerski,

Warszawa 2003;

K. Ablewicz, Teoretyczne i metodologiczne podstawy pedagogiki antropologicznej. Studium sytuacji wychowawczej, Kraków 2003;

B. Śliwerski, Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków 1998;

G. Dryden, J. Vos, Rewolucja w uczeniu, Poznań 2000;

M. Nowak, Teorie i koncepcje wychowania, Warszawa 2008;

G. Petty, Nowoczesne nauczanie, Sopot 2010;

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Ewelina Rzońca, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Ewelina Rzońca
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)