Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Emisja głosu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-SP-II-2-EmGł
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Emisja głosu
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

EU zgodne z rozporządzeniem MNiSW w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

C.W7, C.U7, C.K2

Wymagania wstępne:

-

Pełny opis:

Kurs emisji głosu ma na celu zapoznanie studentów z zasadami higieny głosu i sposobami pracy nad głosem jako elementem warsztatu pracy nauczyciela.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

C.W7. Student rozumie zagadnienia związane z emisją głosu – budowę, działanie i ochronę narządu mowy i zasady emisji głosu.

C.U7. Student potrafi posługiwać się aparatem mowy zgodnie z zasadami higieny i prawidłowej emisji głosu;

C.K2. Student dokonuje skutecznego korygowania swoich błędów językowych i doskonalenia aparatu emisji głosu.

Metody i kryteria oceniania:

W zakresie EU CW7

- na ocenę bardzo dobrą student precyzyjnie opisuje budowę narządu głosu oraz wymienia i wyjaśnia zasady emisji głosu.

- na ocenę dobrą student wskazuje najważniejsze elementy narządu głosu oraz wyjaśnia główne zasady emisji głosu

- na ocenę dostateczną student wymienia niektóre elementy narządu głosu oraz wyjaśnia pojedyncze zasady emisji głosu

W zakresie C.U7.

- na ocenę bardzo dobrą student doskonale potrafi posługiwać się aparatem głosu;

- na ocenę dobrą student skutecznie posługuje się aparatem głosu, choć niektóre elementy techniki mowy wymagają korekty;

- na ocenę dostateczną student posługuje się aparatem głosu, choć wiele elementów techniki mówienia wymaga udoskonalenia

W zakresie C.K2.

- na ocenę bardzo dobrą student korzysta z wszystkich poznanych metod doskonalenia głosu.

- na ocenę dobrą student korzysta z wielu poznanych metod doskonalenia głosu.

- na ocenę dostateczną student korzysta z nielicznych spośród poznanych metod doskonalenia głosu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Joanna Zajkowska, Joanna Zaucha
Prowadzący grup: Joanna Zaucha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

0,5 ECTS = 15 godzin ćwiczeń

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)