Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura dla dzieci i młodzieży w dydaktyce szkolnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-SP-II-2-LiDzM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literatura dla dzieci i młodzieży w dydaktyce szkolnej
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

EU zgodne z rozporządzeniem MNiSW w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.


W zakresie wiedzy: D.1/E.1.W13.

W zakresie umiejętności: D.1/E.1.U3.

W zakresie kompetencji społecznych: D.1/E.1.K6.

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu poetyki dzieła literackiego, psychologii i pedagogiki poszczególnych etapów edukacyjnych oraz zainteresowanie literaturą i kulturą dziecięcą.

Pełny opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z najnowszą literaturą dla dzieci i młodzieży oraz pokazanie, jak można ją wykorzystać w pracy w szkole, szczególnie podstawowej. Na zajęciach studenci poznają wybrane tematy i motywy popularne w najnowszej literaturze dla niedorosłego czytelnika.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student_ka:

- zna i rozumie znaczenie rozwijania umiejętności osobistych i społeczno-emocjonalnych uczniów: potrzebę kształtowania umiejętności współpracy uczniów, w tym grupowego rozwiązywania problemów oraz budowania systemu wartości i rozwijania postaw etycznych uczniów, a także kształtowania kompetencji komunikacyjnych i nawyków kulturalnych;

- potrafi identyfikować powiązania treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć z innymi treściami nauczania;

- jest gotów/gotowa do budowania systemu wartości i rozwijania postaw etycznych uczniów oraz kształtowania ich kompetencji komunikacyjnych i nawyków kulturalnych.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą:

Student swobodnie posługuje się zaawansowaną aparaturą pojęciową z zakresu literatury dla dzieci i młodzieży. Potrafi samodzielnie zaplanować i przygotować program oraz konspekty omawiające wybraną lekturę dodatkową. Zna różnorodne (pod względem gatunkowym, tematycznym) (arcy)dzieła literatury dla dzieci i młodzieży. Zna i wie, gdzie szukać wiedzy i inspiracji z zakresu literatury dla dzieci i młodzieży.

Na ocenę dobrą:

Student posługuje się podstawową aparaturą pojęciową z zakresu literatury dla dzieci i młodzieży. Potrafi z pomocą wykładowcy i z wykorzystaniem różnych źródeł zaplanować i przygotować program oraz konspekty omawiające wybraną lekturę dodatkową. Zna różnorodne (pod względem gatunkowym, tematycznym) dzieła literatury dla dzieci i młodzieży. Wie, gdzie szukać wiedzy

i inspiracji z zakresu literatury dla dzieci i młodzieży.

Na ocenę dostateczną:

Student w ograniczonym zakresie posługuje się podstawową aparaturą pojęciową z zakresu literatury dla dzieci i młodzieży. Z trudem potrafi zaplanować i przygotować program oraz konspekty omawiające wybraną lekturę dodatkową. Zna elementarne (arcy)dzieła literatury dla dzieci i młodzieży. Wie, gdzie szukać wiedzy z zakresu literatury dla dzieci i młodzieży.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Miłko, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Marcin Miłko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

0,5 ECTS - uczestniczenie w zajęciach (15 h);

0,5 ECTS - przygotowywanie do zajęć i pracy zaliczeniowej (15 h).

RAZEM: 1 pkt ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)