Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika rozwojowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-SP-II-2-PeRoz
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika rozwojowa
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

pedagogika

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Wymagania wstępne:

pedagogika ogólna

Skrócony opis:

W trakcie kursu studenci nabędą pedagogicznej wiedzy i umiejętności, jak też kompetencji społecznych niezbędnych w pracy nauczyciela na II etapie edukacyjnym. Nabyta wiedza i umiejętności dotyczą zarówno pracy dydaktycznej, jak też opiekuńczej i wychowawczej.

Pełny opis:

1. Pojęcie rozwoju. Okresy rozwojowe. Sylwetkę rozwojowa ucznia szkoły podstawowej i ponadpodstawowej w różnych aspektach. Rozwój dzieci i młodzieży w kontekście problemów współczesnego świata i problemów na danym etapie rozwojowym.

2. Edukacja, wychowanie i opieka. Środowiska wychowawcze.

3. Rozwijanie kompetencji tj., kreatywność, uczenie się, współpraca. Mnemotechniki, notatki, motywacja.

4. Trudności wychowawcze w szkole podstawowej - przyczyny, rodzaje, skutki. Dyscyplina w klasie i jej utrzymywanie. Integracja klasy szkolnej.

5. Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zaburzenia - rodzaje, przyczyny, skutki. Praca z uczniem o zaburzonym rozwoju. Terapia pedagogiczna na II etapie edukacyjnym - zasady, metody, techniki. Podmiotowość w pracy z uczniami z SPE.

6. Kompetencje nauczyciela na II etapie edukacyjnym - merytoryczne, metodyczne, osobowościowe. Komunikacja interpersonalna z uczniami. Dialog jako podstawowa forma komunikacji. Rola i zadania wychowawcy klasy. Przygotowanie uczniów do dalszej drogi edukacyjnej. Wychowawca jako doradca.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po zakończeniu kursu student:

W zakresie wiedzy:

W_01 prezentuje wiedzę na temat edukacji, wychowania i opieki , w tym ich filozoficznych i społecznych podstaw z uwzględnieniem swoistości szkoły podstawowej

W_02 student analizuje środowisko wychowawcze szkoły i klasy szkolnej jako małej grupy społecznej, wskazuje sposoby skutecznego kierowania klasą, utrzymywania dyscypliny oraz budowania klimatu klasy;

W_03 opisuje sylwetkę rozwojową ucznia szkoły ponadpodstawowej w różnych aspektach;

W_04 wskazuje sposoby poznawania ucznia, jego środowiska rodzinnego i klasy szkolnej

W zakresie umiejętności:

U_01 potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną do analizowania i interpretowania sytuacji i zdarzeń pedagogicznych;

U_02 potrafi diagnozować sytuacje szkolna i rodzinną ucznia;

U_03 potrafi dobierać strategie działań dydaktycznych i wychowawczych wobec uczniów;

U_04 porafi dobierać właściwe cele, treści i metody pracy do możliwości rozwojowych uczniów;

W zakresie kompetencji społecznych:

K_01 potrafi współdziałać w grupie i pełnić w niej różne role;

K_02 jest świadomy odpowiedzialności nauczyciela w prowadzeniu działań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych;

K_03 jest świadomy problemów etycznych w działaniu nauczyciela;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lidia Marszałek, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Lidia Marszałek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

W trakcie kursu studenci nabędą pedagogicznej wiedzy i umiejętności, jak też kompetencji społecznych niezbędnych w pracy nauczyciela w szkole podstawowej. Nabyta wiedza i umiejętności dotyczą zarówno pracy dydaktycznej, jak też opiekuńczej i wychowawczej.

Pełny opis:

Trudności wychowawcze w szkole podstawowej - przyczyny, rodzaje, skutki. Dyscyplina w klasie i jej utrzymywanie. Integracja klasy szkolnej.

Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zaburzenia - rodzaje, przyczyny, skutki. Praca z uczniem o zaburzonym rozwoju. Terapia pedagogiczna na II etapie edukacyjnym - zasady, metody, techniki. Podmiotowość w pracy z uczniami z SPE.

Kompetencje nauczyciela na II etapie edukacyjnym - merytoryczne, metodyczne, osobowościowe. Komunikacja interpersonalna z uczniami. Dialog jako podstawowa forma komunikacji. Rola i zadania wychowawcy klasy. Bycie "autentycznym" wychowawcą.

Przygotowanie uczniów do dalszej drogi edukacyjnej. Wychowawca jako doradca. Odpowiedzialnośc nauczyciela za rozwijanie potencjałów ucznia.

Formalne obowiązki nauczyciela - dokumentacja pracy, zasady bezpieczeństwa.

Współpraca nauczyciela - wychowawcy z rodziną ucznia - założenia, zasady, formy i metody.

Autorskie programu nauczania - regulacje prawne, zasady, pzrykłady dobrych praktyk.

Literatura:

Clifford H. E., Dyscyplina i kierowanie klasą, Warszawa 2006;

Gajewska G., Pedagogika opiekuńcza. Elementy metodyki, Zielona Góra 2009;

Gołębniak B. D., Szkoła wspomagająca rozwój, w: Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 2., Kwieciński Z., Śliwerski B., Warszawa 2004;

Janowski A., Pedagogika praktyczna, Warszawa 2009;

Janowski A., Poznawanie uczniów. Zdobywanie informacji w pracy wychowawczej, Warszawa 2010;

Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie, Kraków 2000;

Taraszkiewicz M., Jak uczyć lepiej czyli refleksyjny praktyk w działaniu, Warszawa 2000;

Zubrzycka-Maciąg T., Wosik-Kawala D, Wychowanie w szkole. Wskazówki dla nauczycieli, Lublin 2012.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Magdalena Partyka, Ewelina Rzońca, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Ewelina Rzońca
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)