Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia rozwojowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-SP-II-2-PsyRo
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia rozwojowa
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2_W05


FP2_W09


FW2_W25


KN2_W01


KN2_W02


KN2_W03


KN2_W09


KN2_W11


KN2_W12


FP2_U03


FP2_U07


FP2_U13


FP2_U14


KN2_U01


KN2_U02


KN2_U04


KN2_U05


KN2_U06


FP2_K01


FP2_K02


FP2_K03


FP2_K04


KN2_K01


KN2_K02


KN2_K03


KN2_K04


KN2_K06

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: Zapoznanie z podstawową wiedzą psychologiczną dot. rozwoju człowieka na różnych etapach edukacyjnych i metodami psychologicznymi. Poznanie i zrozumienie podstawowych procesów psychologicznych człowieka. Zdobycie umiejętności psychologicznych wykorzystywanych w pracy dydaktycznej i wychowawczej na różnych etapach edukacyjnych .

Pełny opis:

Cele przedmiotu: Zapoznanie z podstawową wiedzą psychologiczną i metodami psychologicznymi, istotnymi z punktu widzenia nauczyciela języka polskiego pracującego z młodym człowiekiem na różnych etapach edukacynnych. Przygotowanie do skutecznego pełnienia roli nauczyciela. Poznanie i zrozumienie procesów psychologicznych człowieka oraz warunkujących efektywną pracę nauczyciela. Zdobycie umiejętności psychologicznych pozwalających na efektywne wykonywanie zawodu nauczyciela. Zapoznanie z podstawową wiedzą dotyczącą: emocji, stawiania granic, konsekwencji, komunikacji, radzenia sobie z konfliktami, motywacji, zaburzeń zachowania, ADHD, Zespołu Aspergera, zaburzeń lękowych, zajęć profilaktycznych, stylów wychowania, wypalenia zawodowego.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FP2_W05 - zna na poziomie rozszerzonym terminologię nauk humanistycznych z zakresu studiowanych specjalności i/lub specjalizacji

FP2_W09 - ma uporządkowaną wiedzę ogólną i szczegółową z zakresu studiowanych specjalności

FW2_W25 - ma pogłębioną wiedzę o charakterze nauk społecznych oraz o człowieku jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania

KN2_W01 - ma pogłębioną wiedzę psychologiczno-pedagogiczną, pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, wychowania i nauczania-uczenia się

KN2_W02 - zna terminologię wykorzystywaną do opisu zjawisk oraz sytuacji psychologiczno-pedagogicznych i dydaktycznych

KN2_W03 - ma poszerzoną wiedzę na temat szkoły jako instytucji dydaktyczno-wychowawczej, wspomagającej rozwój jednostki i społeczeństwa

KN2_W09 - ma poszerzoną wiedzę na temat sytuacji wychowawczych,a także dostosowywania działań pedagogicznych i dydaktycznych do potrzeb i możliwości uczniów w toku nauczania polonistycznego

KN2_W11 - ma uporządkowaną wiedzę na temat kształtowania u uczniów pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijania ich ciekawości, aktywności i samodzielności poznawczej, potrzeby zdobywanie wiedzy i umiejętności przez całe życie

KN2_W12 - ma poszerzoną i usystematyzowaną wiedzę na temat zwykłych i specyficznych trudności szkolnych, lekcyjnej i pozalekcyjnej pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych

FP2_U03 - umie w sposób samodzielny zdobywać informacje naukowe, rozwijać kompetencje badawcze i kierować własną karierą zawodową

FP2_U07 - posiada umiejętność referowania literatury przedmiotu, merytorycznego argumentowania, formułowania wniosków i ich syntetyzowania

FP2_U13 - stosuje terminologię nauk humanistycznych z zakresu studiowanych specjalności i/lub specjalizacji

FP2_U14 - posiada na poziomie podstawowym umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych

KN2_U01 - ma pogłębione umiejętności dokonywania obserwacji i elementarnej analizy sytuacji oraz zdarzeń pedagogicznych i dydaktycznych z wykorzystaniem zdobytej wiedzę psychologiczno-pedagogicznej,dydaktycznej oraz merytorycznej

KN2_U02 - potrafi sprawnie posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki ogólnej i metodyki szczegółowej w celu diagnozowania,analizowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz dobierania strategii realizowania działań praktycznych na drugim i trzecim etapie edukacyjnym

KN2_U04 - potrafi rzetelnie ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji typowych i nietypowych zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych związanych z drugim i trzecim etapem edukacyjnym

KN2_U05 - ma rozwinięte kompetencje komunikacyjne: potrafi w sposób klarowny, spójny, precyzyjny, poprawny porozumiewać się z uczniami w celach dydaktycznych i wychowawczych, potrafi nawiązać kontakt z osobami pochodzącymi z różnych środowisk, będącymi w różnej kondycji emocjonalnej, dialogowo rozwiązywać konflikty i konstruować dobrą atmosferę dla komunikacji w klasie

KN2_U06 - potrafi twórczo kierować procesami kształcenia i wychowania uczniów na drugim i trzecim etapie edukacyjnym, wspierać ich rozwój intelektualny, językowy i osobowościowy, posiada rozwinięte umiejętność pracy z grupą (zespołem wychowawczym, klasowym)

FP2_K01 - ma świadomość poziomu swojej wiedzy, rozumie potrzebę uczenia się, rozwoju osobistego i uczestniczenia w kulturze przez całe życie, potrafi inspirować do tego inne osoby

FP2_K02 - potrafi współdziałać i pracować w grupie, podejmując różnorodne zadania

FP2_K03 - potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

FP2_K04 - prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy wynikające z wykonywania zawodu związanego ze studiowaną dyscypliną

KN2_K01 - odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy nauczyciela polonisty i wychowawcy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne (dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze)

KN2_K02 - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności merytorycznych, psychologiczno-pedagogicznych, dydaktycznych, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego i rozwoju osobistego; potrafi uzupełnić swoją wiedzę i umiejętności; odznacza się rozwagą dojrzałością i zaangażowaniem w planowaniu i realizowaniu obowiązków nauczyciela

polonisty w zakresie merytorycznym, psychologiczno-pedagogicznym i dydaktycznym

KN2_K03 - potrafi w sposób świadomy i odpowiedzialny budować swój autorytet w relacjach z uczniami i z i innymi nauczycielami oraz w sposób profesjonalny współpracować z zespołem nauczycieli oraz z innymi podmiotami edukacyjnymi

KN2_K04 - potrafi poprawnie określić priorytety w pracy z uczniami, w tym z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych

KN2_K06 - jest przekonany o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, zgodny z normami etycznymi, czuje się odpowiedzialny za ludzi (uczniów); działa dla ich dobra

OPIS ECTS:

udział w zajęciach- 10

przygotowanie do zajęć-10

konsultacje- 5

kolokwium- 20

razem: 45 :30 godzin= 1,5

Metody i kryteria oceniania:

Metody: 1. wykład informacyjny, konwersatorium 2. pokaz-prezentacja multimedialna 3. giełda pomysłów,

Efekty w obszarze wiedzy są osiągane takimi metodami, jak: wykład informacyjny, konwersatoryjny, pokaz, a weryfikowane za pomocą odpowiedzi ustnych i kolokwium.

Efekty w obszarze umiejętności są osiągane takimi metodami, jak: analiza tekstów, elementy warsztatowe, a weryfikowane za pomocą pokazu umiejętności praktycznych, symulacji.

Efekty w obszarze kompetencji społecznych są osiągane za pomocą metod poszukujących, a weryfikowane przez dyskusje, warsztaty,obserwację bezpośrednią ocenę ciągłą.

Kryteria oceniania:

Na ocenę niedostateczną: Student nie spełnia kryteriów na ocenę dostateczną.

Na ocenę dostateczną: - objaśnia podstawowe terminy z zakresu psychologii ogólnej, - wie, z jakimi dyscyplinami naukowymi psychologia ma związek, - wymienia metody badań psychologicznych, - wymienia główne metody działań psychologicznych, - bierze aktywny udział w zajęciach, - pracuje w zespole.

Na ocenę dobrą: - objaśnia podstawowe terminy z zakresu psychologii ogólnej i podaje przykłady, - wymienia i opisuje podstawowe metody badań psychologicznych, - wskazuje i omawia związku psychologii z innymi dziedzinami nauki, - wymienia i podaje przykłady podstawowych działań psychologicznych.

Na ocenę bardzo dobrą: - objaśnia podstawowe terminy z zakresu psychologii ogólnej, podaje przykłady i umie zastosować tę wiedzę w praktyce, - wymienia, opisuje podstawowe metody badań psychologicznych oraz potrafi je zastosować, -wskazuje, omawia, podaje przykłady związków psychologii z innymi dziedzinami nauki, -wymienia, podaje przykłady oraz umie zastosować w praktyce podstawowe działania psychologiczne.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Anna Dylewska, Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Anna Dylewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Konwersatorium - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: Zapoznanie z podstawową wiedzą psychologiczną dot. rozwoju człowieka na różnych etapach edukacyjnych i metodami psychologicznymi. Poznanie i zrozumienie podstawowych procesów psychologicznych człowieka. Zdobycie umiejętności psychologicznych wykorzystywanych w pracy dydaktycznej i wychowawczej na różnych etapach edukacyjnych .

Pełny opis:

Cele przedmiotu: Zapoznanie z podstawową wiedzą psychologiczną i metodami psychologicznymi, istotnymi z punktu widzenia nauczyciela języka polskiego pracującego z młodym człowiekiem na różnych etapach edukacynnych. Przygotowanie do skutecznego pełnienia roli nauczyciela. Poznanie i zrozumienie procesów psychologicznych człowieka oraz warunkujących efektywną pracę nauczyciela. Zdobycie umiejętności psychologicznych pozwalających na efektywne wykonywanie zawodu nauczyciela. Zapoznanie z podstawową wiedzą dotyczącą: emocji, stawiania granic, konsekwencji, komunikacji, radzenia sobie z konfliktami, motywacji, zaburzeń zachowania, ADHD, Zespołu Aspergera, zaburzeń lękowych, zajęć profilaktycznych, stylów wychowania, wypalenia zawodowego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)