Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologie informacyjne w nauczaniu języka polskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-SP-II-2-TeInf
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologie informacyjne w nauczaniu języka polskiego
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0.50 LUB 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:

D.1/E.1.W4.

D.1/E.1.W5.

D.1/E.1.W8.

D.1/E.1.W9.


W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

D.1/E.1.U5.

D.1/E.1.U7.


W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:

D.1/E.1.K1.

D.1/E.1.K4.

D.1/E.1.K5.

D.1/E.1.K8.


Wymagania wstępne:

Umiejętność obsługi komputera i korzystania z zasobów internetowych.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przyswojenie przez studenta wiedzy z zakresu dydaktyki cyfrowej i wykształcenie umiejętności wykorzystania narzędzi technologii informacyjnych w planowaniu i organizowaniu zajęć dydaktycznych z języka polskiego. Zajęcia mają charakter warsztatowy.

Pełny opis:

Głównym celem uczenia się jest przyswojenie podstawowej wiedzy o TIK w edukacji i nabycie umiejętności sprawnego funkcjonowania w teleinformatycznym środowisku współczesnego świata w sposób świadomy i celowy. Poza tym ważne jest zapoznanie uczestników zajęć z publikacjami na temat edukacji cyfrowej, pozyskanie informacji o zasobach internetowych służących dydaktyce, przyswojenie wiedzy pozwalającej na samodzielną ocenę materiałów dydaktycznych o charakterze multimedialnym i dobór właściwego narzędzia do wykonywania określonych działań edukacyjnych.

Prezentacje, omówienia i analizy przykładów będą podstawą rozmów i dyskusji na temat potencjału dydaktycznego różnych aplikacji, narzędzi służących do wizualizacji pojęć (chmury tekstowe i wyrazowe) i tworzenia map myśli, opracowywania multimedialnych tablic związanych z omawianiem lektur (np. Genially). Będą omawiane także wybrane internetowe audycje radiowe i filmy oraz serwisy internetowe wspierające samodzielną pracę ucznia ukierunkowaną etycznie.

Literatura:

1. „Informatyczne przygotowanie nauczycieli – uczenie się i nauczanie w Internecie”, red. J. Migdałek, Kraków 2004.

2. „Rozwój e-edukacji w szkolnictwie wyższym”, red. M. Dąbrowski, M. Zając, Warszawa 2004.

3. Bednarek J., „Multimedia w działalności szkoleniowo-wychowawczej”, Warszawa 2000.

4. Denek K., „Poza ławką szkolną”, Poznań 2002.

5. Dziedzic B., „Technologia informacyjna w kształceniu praktycznych umiejętności społecznych”, [w:] „Techniki komputerowe w przekazie edukacyjnym”, red. J. Morbitzer, Kraków 2002.

6. Janus-Sitarz A., "Funkcja formacyjna edukacji polonistycznej w czasach niepokoju", [w:] "Kompetencje nauczyciela polonisty we współczesnej szkole. Między schematyzmem a kreatywnością", red. naukowa K. Maciejak, M. Trysińska, Warszawa 2019.

7. Kubiak M., „Wirtualna edukacja”, Warszawa 2002.

8. Ostrowska M., Sterna D., "Technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcjach", Warszawa 2015.

9. Ślósarz A., "Metoda wizualizacji słów kluczowych wiersza", [w:] "Kompetencje nauczyciela polonisty we współczesnej szkole. Między schematyzmem a kreatywnością", red. naukowa K. Maciejak, M. Trysińska, Warszawa 2019.

Do pobrania: Pitler, Hubbel, Kuhn, "Efektywne wykorzystanie nowych technologii na lekcjach", CEO: https://civitas.com.pl/pl/p/PITLER-HUBBEL-KUHN-EFEKTYWNE-WYKORZYSTANIE-NOWYCH-TECHNOLOGII/71

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie: kompetencje merytoryczne, dydaktyczne i wychowawcze nauczyciela, w tym potrzebę zawodowego rozwoju, także z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej, oraz dostosowywania sposobu komunikowania się do poziomu rozwoju uczniów i stymulowania aktywności poznawczej uczniów, w tym kreowania sytuacji dydaktycznych; znaczenie autorytetu nauczyciela oraz zasady interakcji ucznia i nauczyciela w toku lekcji; moderowanie interakcji między uczniami; rolę nauczyciela jako popularyzatora wiedzy oraz znaczenie współpracy nauczyciela w procesie dydaktycznym z rodzicami lub opiekunami uczniów, pracownikami szkoły i środowiskiem pozaszkolnym; konwencjonalne i niekonwencjonalne metody nauczania, w tym metody aktywizujące i metodę projektów, proces uczenia się przez działanie, odkrywanie lub dociekanie naukowe oraz pracę badawczą ucznia, a także zasady doboru metod nauczania typowych dla danego przedmiotu; sposoby organizowania przestrzeni klasy szkolnej, z uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego: środki dydaktyczne (podręczniki i pakiety edukacyjne), pomoce dydaktyczne – dobór i wykorzystanie zasobów edukacyjnych, w tym elektronicznych i obcojęzycznych, edukacyjne zastosowania mediów i technologii informacyjno-komunikacyjnej; myślenie komputacyjne w rozwiązywaniu problemów z zakresie nauczanego przedmiotu; potrzebę wyszukiwania, adaptacji i tworzenia elektronicznych zasobów edukacyjnych i projektowania multimediów; metody kształcenia w odniesieniu do nauczanego przedmiotu, a także znaczenie kształtowania postawy odpowiedzialnego i krytycznego wykorzystania mediów cyfrowych oraz poszanowania praw własności intelektualnej.

W zakresie umiejętności absolwent potrafi: kreować sytuacje dydaktyczne służące aktywności i rozwojowi zainteresowań uczniów oraz popularyzacji wiedzy; dobierać metody pracy klasy oraz środki dydaktyczne, w tym z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej, aktywizujące uczniów i uwzględniające ich zróżnicowane potrzeby edukacyjne.

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do: adaptowania metod pracy do potrzeb i różnych stylów uczenia się uczniów; promowania odpowiedzialnego i krytycznego wykorzystywania mediów cyfrowych oraz poszanowania praw własności intelektualnej; kształtowania umiejętności współpracy uczniów, w tym grupowego rozwiązywania problemów; kształtowania nawyku systematycznego uczenia się i korzystania z różnych źródeł wiedzy, w tym z Internetu.

Metody i kryteria oceniania:

Oceniania jest aktywność na zajęciach, udział w dyskusjach. Zajęcia podsumowuje prezentacja projektu edukacyjnego, opracowanego z wykorzystaniem narzędzi TIK.

Na ocenę bardzo dobrą student swobodnie posługuje się programami i platformami wspierającymi nauczanie.

Na ocenę dobrą student posługuje się większością narzędzi informatycznych stosowanych w nauczaniu.

Na ocenę dostateczną student z pomocą wykładowcy potrafi wykorzystać narzędzia informatyczne w pracy dydaktycznej.

Praktyki zawodowe:

Materiały opracowane w trakcie zajęć można wykorzystać podczas realizacji praktyk studenckich.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Tupacz, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Łukasz Tupacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przyswojenie przez studenta wiedzy z zakresu dydaktyki cyfrowej i wykształcenie umiejętności wykorzystania narzędzi technologii informacyjnych w planowaniu i organizowaniu zajęć dydaktycznych z języka polskiego. Zajęcia mają charakter warsztatowy.

Pełny opis:

Podczas zajęć studenci zapoznają się z najważniejszymi narzędziami TIK oraz ich świadomym wykorzystywaniem w edukacji.

Zagadnienia, które będziemy omawiać na zajęciach:

1. Rola TIK w edukacji polonistycznej.

2. Wykorzystywanie narzędzi cyfrowych do udzielania informacji zwrotnej.

3. Współpraca międzynarodowa w ramach realizacji projektów eTwinning.

4. Metody prowadzenia zajęć, wspierające cyfrowy rozwój uczniów.

5. Uczenie kooperatywne.

6. Aplikacje cyfrowe w służbie edukacji (poznanie funkcji i możliwości): CANVA, DOKUMENTY GOOGLE, DYSK GOOGLE, GENIALLY, GOOGLE CLASSROOM, GOOGLE FORMS, KAHOOT, MEMRISE, PADLET, QUIZIZZ, QUIZLET.

Literatura:

1. A. Janus-Sitarz, Funkcja formacyjna edukacji polonistycznej w czasach niepokoju, [w:] Kompetencje nauczyciela polonisty we współczesnej szkole. Między schematyzmem a kreatywnością, red. naukowa K. Maciejak, M. Trysińska, Warszawa 2019.

2. M. Ostrowska, D. Sterna, Technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcjach, CEO, Warszawa 2015.

3. A. Ślósarz, Metoda wizualizacji słów kluczowych wiersza, [w:] Kompetencje nauczyciela polonisty we współczesnej szkole. Między schematyzmem a kreatywnością, red. naukowa K. Maciejak, M. Trysińska, Warszawa 2019.

Do pobrania: Pitler, Hubbel, Kuhn, Efektywne wykorzystanie nowych technologii na lekcjach, CEO: https://civitas.com.pl/pl/p/PITLER-HUBBEL-KUHN-EFEKTYWNE-WYKORZYSTANIE-NOWYCH-TECHNOLOGII/71

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Magdalena Partyka, Łukasz Tupacz, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Łukasz Tupacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Uzasadnienie ECTS:

- udział w zajęciach i wykonywanie zadań zleconych przez prowadzącego z wykorzystaniem narzędzi TIK = 15 godz. = 1 ECTS

SUMA: 15 godz. (1 ECTS)


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przyswojenie przez studenta wiedzy z zakresu dydaktyki cyfrowej i wykształcenie umiejętności wykorzystania narzędzi technologii informacyjnych w planowaniu i organizowaniu zajęć dydaktycznych z języka polskiego. Zajęcia mają charakter warsztatowy.

Pełny opis:

Podczas zajęć studenci zapoznają się z najważniejszymi narzędziami TIK oraz ich świadomym wykorzystywaniem w edukacji.

Zagadnienia, które będziemy omawiać na zajęciach:

1. Rola TIK w edukacji polonistycznej.

2. Wykorzystywanie narzędzi cyfrowych do udzielania informacji zwrotnej.

3. Współpraca międzynarodowa w ramach realizacji projektów eTwinning.

4. Metody prowadzenia zajęć, wspierające cyfrowy rozwój uczniów.

5. Uczenie kooperatywne.

6. Aplikacje cyfrowe w służbie edukacji (poznanie funkcji i możliwości): CANVA, DOKUMENTY GOOGLE, DYSK GOOGLE, GENIALLY, GOOGLE CLASSROOM, GOOGLE FORMS, KAHOOT, MEMRISE, PADLET, QUIZIZZ, QUIZLET.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)