Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Uczeń z doświadczeniem emigracji na lekcjach języka polskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-SP-II-2-UczEm
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Uczeń z doświadczeniem emigracji na lekcjach języka polskiego
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.50 LUB 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

językoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

EU zgodne z rozporządzeniem MNiSW w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.


D.1/E.1.W6

D.1./E.1.U7

D.1/E.1.K1.

Wymagania wstępne:

Bez wymagań wstępnych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studenta specjalizacji nauczycielskiej do pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym na lekcjach języka polskiego.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EU1 - zna rozwiązania metodyczne i merytoryczne oraz dobre praktyki w zakresie pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym; wie, jak dostosować działania dydaktyczne do potrzeb i możliwości ucznia,

EU2 - potrafi dobierać metody pracy i środki dydaktyczne uwzględniające potrzeby edukacyjne uczniów z doświadczeniem migracji,

EU3 - jest gotów do adaptowania metod pracy do potrzeb uczniów z doświadczeniem migracyjnym

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę dostateczną:

student zna wybrane rozwiązania metodyczne i merytoryczne oraz przykładowe dobre praktyki stosowane w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym; potrafi (z drobnymi błędami) dostosować działania dydaktyczne do potrzeb i możliwości ucznia; jest gotów do adaptowania wybranych metod pracy do potrzeb uczniów z doświadczeniem migracji;

Na ocenę dobrą:

student zna podstawowe rozwiązania metodyczne i merytoryczne oraz dobre praktyki stosowane w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym; potrafi dostosować działania dydaktyczne do potrzeb i możliwości ucznia z wybranymi rodzajami doświadczenia migracyjnego; jest gotów do adaptowania metod pracy do potrzeb uczniów z doświadczeniem migracji;

Na ocenę bardzo dobrą:

student zna rozwiązania metodyczne i merytoryczne oraz dobre praktyki stosowane w pracy z uczniami z różnorodnymi doświadczeniami migracyjnymi; potrafi dostosować działania dydaktyczne do potrzeb i możliwości ucznia z różnymi doświadczeniami migracyjnymi; jest gotów do adaptowania metod pracy do potrzeb uczniów z doświadczeniem migracji;

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Marcin Miłko, Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Marcin Miłko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

0,5 pkt. ECTS - uczęszczanie na zajęcia

0,5 pkt. ECTS - lektura tekstów

0,5 pkt. ECTS - przygotowanie pracy zaliczeniowej

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Anna Krasowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Anna Krasowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1 ECTS:

0,5 ECTS = 15 godz. - uczestnictwo w zajęciach

0,5 ECTS = 15 godz. - przygotowanie do zajęć, przygotowanie konspektu lekcji języka polskiego dla ucznia z doświadczeniem migracyjnym

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)