Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Uczeń z doświadczeniem emigracji na lekcjach języka polskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-SP-II-2-UczdE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Uczeń z doświadczeniem emigracji na lekcjach języka polskiego
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

językoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

EU zgodne z rozporządzeniem MNiSW w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.


D.1/E.1.W6

D.1./E.1.U7

D.1/E.1.K1.

Wymagania wstępne:

Ukończone zajęcia językoznawcze przewidziane programem studiów I i II stopnia filologii polskiej.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studenta specjalizacji nauczycielskiej do pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym na lekcjach języka polskiego.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EU zgodne z rozporządzeniem MNiSW w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie organizację pracy w klasie szkolnej i grupach: potrzebę indywidualizacji nauczania, zagadnienie nauczania interdyscyplinarnego, formy pracy specyficzne dla danego przedmiotu lub rodzaju zajęć: wycieczki, zajęcia terenowe i laboratoryjne, doświadczenia i konkursy oraz zagadnienia związane z pracą domową.

W zakresie umiejętności absolwent potrafi dobierać metody pracy klasy oraz środki dydaktyczne, w tym z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej, aktywizujące uczniów i uwzględniające ich zróżnicowane potrzeby edukacyjne.

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do adaptowania metod pracy do potrzeb i różnych stylów uczenia się uczniów.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę dostateczną:

student zna wybrane rozwiązania metodyczne i merytoryczne oraz przykładowe dobre praktyki stosowane w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym; potrafi (z drobnymi błędami) dostosować działania dydaktyczne do potrzeb i możliwości ucznia; jest gotów do adaptowania wybranych metod pracy do potrzeb uczniów z doświadczeniem migracji;

Na ocenę dobrą:

student zna podstawowe rozwiązania metodyczne i merytoryczne oraz dobre praktyki stosowane w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym; potrafi dostosować działania dydaktyczne do potrzeb i możliwości ucznia z wybranymi rodzajami doświadczenia migracyjnego; jest gotów do adaptowania metod pracy do potrzeb uczniów z doświadczeniem migracji;

Na ocenę bardzo dobrą:

student zna rozwiązania metodyczne i merytoryczne oraz dobre praktyki stosowane w pracy z uczniami z różnorodnymi doświadczeniami migracyjnymi; potrafi dostosować działania dydaktyczne do potrzeb i możliwości ucznia z różnymi doświadczeniami migracyjnymi; jest gotów do adaptowania metod pracy do potrzeb uczniów z doświadczeniem migracji;

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Miłko, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Marcin Miłko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1 ECTS:

0,5 ECTS = 15 godz. - uczestnictwo w zajęciach

0,5 ECTS = 15 godz. - przygotowanie do zajęć, przygotowanie konspektu lekcji języka polskiego dla ucznia z doświadczeniem migracyjnym

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)