Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Uwarunkowania psychologiczne pracy z dzieckiem o specjanych potrzebach edukacyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-SP-II-2-UwPsy
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Uwarunkowania psychologiczne pracy z dzieckiem o specjanych potrzebach edukacyjnych
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

psychologia

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

EU zgodne z rozporządzeniem MNiSW w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

B.1.W.2.; B.1.W.3.; B.1.W.4.;

B.1.U1.; B.1.U2.; B.1.U4.; B.1.U5.; B.1.U6.; B.1.K2.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi aktami prawnymi w obszarze edukacji i pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych i psychologicznymi uwarunkowaniami pracy z dzieckiem. Student pozna wyodrębnione specjalne potrzeby edukacyjne. Student będzie znał i charakteryzował etapy rozwoju dziecka, pozna terminologię związaną ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a także będzie gotów wskazać uczniom odpowiednie etapy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Przedmiot ma charakter praktyczny - konwersatorium.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna i charakteryzuje różne etapy rozwoju dziecka.

Student rozpoznaje i kwalifikuje różne zaburzenia edukacyjne dziecka.

Student zna i opisuje terminologię związaną ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dziecka, m.in.: specyficzne trudności w uczeniu się - dysleksja, dysortografia, dyskalkulia, dokumenty poradni psychologiczno-pedagogicznych - opinia, orzeczenie.

Student kwalifikuje potencjalne trudności ucznia.

Student potrafi wskazać uczniom odpowiednie etapy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Student przedstawia odpowiednie formy komunikacji z uczniem.

Student potrafi wykorzystać wiedzę psychologiczną do działań analizy pedagogicznej.

Metody i kryteria oceniania:

- na ocenę bardzo dobrą: student zna podstawowe akty prawne prawa oświatowego, zna i charakteryzuje: teorie rozwoju człowieka, bariery edukacyjne dziecka, podstawową terminologię specjalnych potrzeb edukacyjnych, dokumentację szkolną dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, etapy pracy z uczniem, rodziną i poradniami psychologiczno-pedagogicznymi. Wie jak komunikować się z uczniem i wychowankiem ośrodków wychowawczych. Student wykazuje się dużą aktywnością na zajęciach oraz poprawnie rozwiązuje test pisemny, końcowy.

- na ocenę dobrą: student zna podstawowe akty prawne prawa oświatowego, zna i charakteryzuje: teorie rozwoju człowieka, bariery edukacyjne dziecka, podstawową terminologię specjalnych potrzeb edukacyjnych, dokumentację szkolną dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, etapy pracy z uczniem, rodziną i poradniami psychologiczno-pedagogicznymi. Student wykazuje się ponad średnią aktywnością na zajęciach oraz poprawnie rozwiązuje test pisemny, końcowy.

- na ocenę dostateczną: student zna podstawowe akty prawne prawa oświatowego, zna i charakteryzuje: teorie rozwoju człowieka, bariery edukacyjne dziecka, podstawową terminologię specjalnych potrzeb edukacyjnych, dokumentację szkolną dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Student wykazuje się sporadyczną aktywnością na zajęciach oraz rozwiązuje test pisemny, końcowy (z dopuszczalnymi błędami).

Student, który nie spełni powyższych wymagań nie zalicza przedmiotu.

Test pisemny - Student wybiera jeden termin z obszaru terminologii specjalnych potrzeb edukacyjnych. Opisuje cały termin, jego znaczenie, jak może funkcjonować uczeń z taką potrzebą, jak nauczyciel powinien pracować z uczniem z takimi potrzebami, co nauczyciel może zrobić, by ułatwić uczniowi naukę i funkcjonowanie w szkole. Każdy student w grupie, wybiera inne zagadnienie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Łukasz Mikołajczyk, Magdalena Partyka, Klaudia Wojciechowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Łukasz Mikołajczyk, Klaudia Wojciechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)