Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do nauki o literaturze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FW-I-1-WstDoNaut Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do nauki o literaturze
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=15747
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FW1_W02; FW1_W03; FW1_U03; FW1_K03.

Literatura:

I Opracowania ogólne

1. A. Kulawik, Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, Kraków 1990 lub 1997.

2. E. Miodońska-Brookes, A. Kulawik, M. Tatara, Zarys poetyki, Warszawa 1978 (i wyd. n.).

3. H. Markiewicz, Wymiary dzieła literackiego.

4. J. Culler, Teoria literatury, tłum. M. Bassaj, Warszawa 1998.

5. U. Eco, O literaturze, tłum. J. Ugniewska, A. Wasilewska, Warszawa 2003.

6. D. Korwin-Piotrowska, Poetyka – przewodnik po świecie tekstów, Kraków 2011.

7. J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, Tekstologia, Warszawa 2012.

8. T. Eagleton, Jak czytać literaturę, tłum. A. Kunicka, Warszawa 2014.

II Słowniki

1. M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich, Wrocław 1998 i wyd. następne.

2. P. Pavis, Słownik terminów teatralnych, tłum., oprac. i uzupełnieniami opatrzył S. Swiontek, wstęp A. Ubersfeld, Wrocław 1998.

3. K. Wyrwas, K. Sujkowska-Sobisz, Mały słownik terminów teorii tekstu, Kraków 2005 i in.

4. Słownik rodzajów i gatunków literackich, red. G. Gazda, S. Tynecka-Makowska, Kraków 2006.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FW1_W02; FW1_W03; FW1_U03; FW1_K03.

Wiedza:

FW1_W01: zna podstawową metodologię, terminologię i teorie

wykorzystywane w badaniach literaturoznawczych;

FW1_W03: zna współczesne metody analizy i interpretacji dzieła

literackiego.

Umiejętności:

FW1_U03: formułować, precyzować i opracowywać problemy

badawcze, samodzielnie dokonuje wyboru stosownych

metod, uzasadnić dobór problemu i metod badawczych,

posługując się przy tym poprawną terminologią naukową;

Kompetencje społeczne:

FW1_K03: rozpoznawania i rozstrzygania dylematów naukowych i

etycznych związanych z wykonywaniem pracy filologa

zarówno w pracy indywidualnej, jak i zespołowej.

Metody i kryteria oceniania:

METODY OCENIANIA:

Wykład kończy się oceną w semestrze zimowym egzaminem w formie pisemnej (prace przesłane do systemu Moodle). Egzamin będzie prowadzony na podstawie lektur obowiązkowych i treści podanych podczas wykładu.

KRYTERIA OCENIANIA

Wiedza:

 Na ocenę 5 (bardzo dobry): pogłębiona znajomość lektur obowiązkowych i treści podawanych podczas wykładów; lektura indywidualnie wybranych dwóch-trzech tekstów, udostępnionych w bazach www. i w bibliotekach.

 Na ocenę 4,5/ 4 (dobry plus/ dobry): dobra znajomość problemów literaturoznawczych z lektur obowiązkowych i wykładów wraz z pełną poprawnością rozumienia głównych tez teoretycznych.

 Na ocenę 3,5/ 3 (dostateczny plus/ dostateczny): hasłowa znajomość treści wykładu i lektur obowiązkowych, z ograniczoną umiejętnością merytorycznie poprawnego ich zreferowania.

 Na ocenę 2 (niedostateczny): brak znajomości zagadnień omówionych na wykładach; brak znajomości lektur obowiązkowych; błędy rzeczowe; nieumiejętność poprawnego zreferowania treści w mowie lub piśmie.

Umiejętności:

 Na ocenę 5 (bardzo dobry): umiejętność uargumentowania własnego stanowiska; samodzielność (oryginalność) w ujęciu tematów egzaminacyjnych; dyskusja (czy polemika) z problemami; umiejętność formowania w pełni poprawnej wypowiedzi pisemnej i ustnej.

 Na ocenę 4,5/ 4 (dobry plus/ dobry): umiejętność poprawnego omówienia lektur obowiązkowych i treści wykładu; nieliczne uchybienia językowe.

 Na ocenę 3,5/ 3 (dostateczny plus/ dostateczny): hasłowa znajomość treści podawanych podczas wykładu i treści lektur obowiązkowych; referowanie tychże treści bez umiejętności ich wyjaśnienia; względna poprawność językowa pisemnej pracy egzaminacyjnej lub wypowiedzi ustnej; słaba znajomość tytułów i nazwisk autorów polskich i obcych; błędy językowe.

 Na ocenę 2 (niedostateczny): brak umiejętności pisemnego (lub ustnego) zreferowania głównych problemów podanych podczas wykładu; nieznajomość lektur obowiązkowych; brak umiejętności posługiwania się komunikatywnym językiem polskim; liczne błędy językowe.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Rusek
Prowadzący grup: Iwona Rusek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Ślarzyńska, Wiesława Tomaszewska
Prowadzący grup: Wiesława Tomaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

Materiały są udostępniane sukcesywnie w systemie Moodle.

Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne:

wiedza literaturoznawcza pozyskana w toku kształcenia, tu szczególnie w zakresie przedmiotu 'język polski'.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Saganiak
Prowadzący grup: Magdalena Saganiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Saganiak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.