Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Italo Calvino

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FW-KON-ItaloCal
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Italo Calvino
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3Ag_T6P0IYVAbKvaBX_NKhG6fzHMzgbKw7DhSz93ro5h01%40thread.tacv2/conversations?groupId=90e4cccc-f473-434b-be1b-3d599a57e806&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: włoski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Student ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu literatury i historii literatury w języku włoskim, posługując się zaawansowaną terminologią, metodologią i teoriami wykorzystywanymi w tej dziedzinie (FW2_W03 ).

Umiejętności:

Student potrafi dokonać pogłębionej literaturoznawczej analizy wybranego utworu, interpretacji fenomenów kulturowych, literackich i językowych, lokując je w szerszym kontekście historyczno-kulturowym; w pracy potrafi integrować dorobek różnych dyscyplin naukowych z obszaru nauk humanistycznych (FW2_U05)

Kompetencji społecznych:

Student jest gotów do rozpoznawania i rozstrzygania dylematów naukowych i etycznych związanych z wykonywaniem pracy filologa (FW2_K02).

Wymagania wstępne:

Znajomość języka włoskiego na poziomie C1.

Skrócony opis:

Kurs stanowi monograficzne omówienie twórczości Itala Calvina (1923-1985) na tle jego biografii oraz historii literatury i kultury włoskiej drugiej połowy XX wieku.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium 3, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anita Kłos, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Anita Kłos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium 3 - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)