Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tłumaczenia poświadczone: teoria i praktyka (z perspektywy tłumacza przysięgłego języka włoskiego)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FW-KON-TlumPos
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tłumaczenia poświadczone: teoria i praktyka (z perspektywy tłumacza przysięgłego języka włoskiego)
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: włoski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

językoznawstwo

Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FW2_W07, FW2_W08, FW2_W09, FW2_U10, FW2_K01

Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne: Znajomość języka włoskiego na poziomie co najmniej B2+ (preferowane C1).

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi założeniami wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego, a także nabycie przez nich umiejętności sporządzania pisemnych i ustnych tłumaczeń poświadczonych. Programem kursu objęte są aspekty formalne i merytoryczne wykonywania tłumaczeń poświadczonych, jak również zasady etyczne wynikające z odnośnych aktów prawnych i kodeksów deontologicznych zawodu tłumacza przysięgłego. Ćwiczeniom translacyjnym w części warsztatowej zajęć towarzyszy będzie właściwy komentarz metodologiczny.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po ukończonym kursie student:

WIEDZA:

- zna podstawowe zasady wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego i tłumaczeń poświadczonych;

– ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu wybranych terminologii specjalistycznych funkcjonowania głównych instytucji społecznych, politycznych i prawnych włoskiego obszaru zastosowanie w pracy agencjach tłumaczy, instytucjach społeczno-kulturalnych, firmach, mediach

UMIEJĘTNOŚCI:

- posiada pogłębione umiejętności w zakresie oceny jakości i poziomu usług związanych z tłumaczeniami poświadczonymi (pisemnymi i ustnymi).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu tłumacza przysięgłego;

- ma świadomość etyki zawodu tłumacza przysięgłego.

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja wiedzy i umiejętności na temat zasad sporządzania tłumaczeń poświadczonych odbywać się będzie w oparciu o kryteria formalno-merytoryczne (makrostruktura informacyjna i graficzna):

• na ocenę bardzo dobrą (5): student posiada doskonałą znajomość zasad sporządzania tłumaczeń poświadczonych z języka włoskiego na polski i vice versa objętych programem zajęć i potrafi posługiwać się nimi bezbłędnie w wykonywanych przez siebie tłumaczeniach;

• na ocenę dobrą (4): student posiada dobrą znajomość zasad sporządzania tłumaczeń poświadczonych z języka włoskiego na polski i vice versa i potrafi posługiwać się nimi co do zasady bezbłędnie lub z niewielkimi usterkami formalno-merytorycznymi w wykonywanych przez siebie tłumaczeniach;

• na ocenę dostateczną (3): student posiada zasadniczą znajomość zasad sporządzania tłumaczeń poświadczonych z języka włoskiego na polski i vice versa objętych programem zajęć i potrafi posługiwać się nimi w stopniu zadowalającym (nawet jeśli niewolnym od usterek formalno-merytorycznych) w wykonywanych przez siebie tłumaczeniach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium 3, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Berezowski, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Łukasz Berezowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium 3 - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

- udział w zajęciach: 30 godz.

- samodzielna analiza materiałów źródłowych i wykonywanie zadanych tłumaczeń: 15 godz.

- przygotowanie do egzaminu: 10 godz.

- konsultacje: 5 godz.

Łącznie: 60 godzin = 2 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)