Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawowe zagadnienia edytorskie literatury włoskiej epok dawnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FW-M-I-2-PodEdyt
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawowe zagadnienia edytorskie literatury włoskiej epok dawnych
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1b0216b0f8b541859fb689bfca149714%40thread.tacv2/conversations?groupId=52b659a4-8748-4f7d-8917-a6cab0942c0b&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

rozumie zmienność języka, jego warstwy semantycznej oraz ewolucji

systemów gramatycznych

posługiwać się uznanymi w filologii metodami, w swojej pracy

wykazując zdolność do zachowania spójności metodologicznej

rozpoznawania i rozstrzygania dylematów naukowych i etycznych

związanych z wykonywaniem pracy filologa zarówno w pracy

indywidualnej, jak i zespołowej

Pełny opis:

Konwersatorium ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi problemami zapisywania i edytowania tekstów literatury włoskiej okresu średniowiecza i renesansu. Przedmiotem szczególnego zainteresowania będą świadectwa rękopiśmienne, początki ery druku i związane z nimi przemiany w traktowaniu i edytowaniu tekstów literackich epok dawnych. Zapoznanie się z dziejami edytorskimi wybranego dzieła (case study) pozwoli zrozumieć i zastosować wiedzę teoretyczną. Kontakt z rękopisami, inkunabułami i starodrukami (w obecnych warunkach możliwy jedynie w formie cyfrowej) stanowi uzupełnienie teorii i okazję do dyskusji nad wartością i ograniczeniami digitalizacji.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

rozumie zmienność języka, jego warstwy semantycznej oraz ewolucji

systemów gramatycznych

posługiwać się uznanymi w filologii metodami, w swojej pracy

wykazując zdolność do zachowania spójności metodologicznej

rozpoznawania i rozstrzygania dylematów naukowych i etycznych

związanych z wykonywaniem pracy filologa zarówno w pracy

indywidualnej, jak i zespołowej

Metody i kryteria oceniania:

Aktywny udział w zajęciach. Esej końcowy.

Na ocenę 3: student posiada kilka kompetencji wymienionych w efektach kształcenia

Na ocenę 4: student posiada znakomitą większość kompetencji wymienionych w efektach kształcenia

Na ocenę 5: student opanował w wysokim stopniu wszystkie kompetencje wymienionych w efektach kształcenia (oraz potrafi wzbogacić je o własne twórcze zastosowanie)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Pietrzak-Thebault, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Joanna Pietrzak-Thebault
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

30 godz.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

1.CH. Vanderdorpe, Od papirusu do hipertekstu. Esej o przemianach tekstu i kultury, NN, s. 38-63

2.L. D. Reynolds, N. G. Wilson, Skrybowie i uczeni: o tym w jaki sposób antyczne teksty literackie przetrwały do naszych czasów, tłum. P. Majewski, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008 (wyd. oryg. Scribes & Scolars. A guide to the Transmission of Greek & Latin Literature, Oxford University Press 1968, nast. 1974, 1978,)

3.R. Sosnowski, P. Tylus, Co mówią stare rękopisy, Kraków 2010

4.Libri, scrittura e pubblico nel Rinascimento. Guida storica e critica, a c. di A. Petrucci, Editori Laterza, Roma – Bari 1979, szczególnie: A. Petrucci, Libro e scrittura in Francesco Petrarca, s. 5-36; C. Bühler, Scribi e manoscritti nel Quattrocento europeo, s. 39-57; E.Ph. Goldschmidt, Il libro umanistico dall’Italia all’Europa, s. 101-136; A. Petrucci, Dalle origini del libro moderno: libri da banco, libri da bisaccia, libretti da mano, s. 139-156.

5.L. Febvre, H.-J. Martin, Narodziny książki, tłum. A. Kocot, M. Wodzyńska-Walicka, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014 (wyd. oryg. L’apparition du livre, Albin Michel, Paris 1958)

6.B. Richardson, Avvento della stampa, NN, s. 13-43

7.J. Pietrzak-Thébault, Transmission of Texts and New Technologies: Memory or Transfomation?, „Załącznik Kulturoznawczy” 2015, 2, s. 212-239, http://zalacznik.uksw.edu.pl/pl/node/4 (także: Humanistyka wobec nowych technologii: nowość czy reaktywacja, w: Staropolskie zwierciadło, red. P. Kencki, J. Kopciński, Wyd. UKSW, Warszawa 2015, s. 212-228

8.S. Stussi, Wprowadzenie do edytorstwa i tekstologii, NN, (we fragmentach)

9.E. Eisenstein, Rewolucja Gutenberga, tłum. H. Hollender, Prószyński i S-ka, Warszawa 2004 (wyd. oryg. The Printing Revolution in Early Modern Europe, Cambridge Universtiy Press, Cambridge, 1993, wyd. drugie, poprawione 2005)

10.J. S. Gruchała, Iucunda familia librorum. Humaniści renesansowi w świecie książki, Universitas. Kraków 2002

11.Stampa meretrix. Scritti quattrocenteschi contro la stampa, a c. di F. Pierno, Venezia NN

12.M. Lowry, The Manutius' Publicity Campaign, in:Aldus Manutius and Renaissance Culture, Firenze, NN

[Fragmenty z art. z BNF - uzupełnić]

13.M. Santoro, M.C. Marino, M.Pacioni, Dante, Petrarca, Boccaccio e il paratesto.Le edizioni rimnascimentali delle Tre Corone, a c. di M. Santoro, NN

14.N. Franco, Dialogo del venditore di libri, Venezia 2005

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Pietrzak-Thebault, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Joanna Pietrzak-Thebault
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)