Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawowe zagadnienia edytorskie literatury włoskiej XIX i XX wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FW-M-I-2-PodZag
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawowe zagadnienia edytorskie literatury włoskiej XIX i XX wieku
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: włoski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WIEDZA

FW1_W02


UMIEJĘTNOŚCI

FW1_U05


KOMPETENCJE SPOŁECZNE

FW1_K03

Pełny opis:

Kurs poświęcony jest historii i zasadom funkcjonowania rynku wydawniczego we Włoszech (XIX–XX w.). Obejmuje przegląd najważniejszych wydawnictw, historię znaczących serii wydawniczych oraz omówienie sylwetek znanych włoskich edytorów. Zajęcia przybliżają także zasady funkcjonowania współczesnych włoskich wydawnictw, przegląd zawodów związanych z produkcją książki, jak również podstawowe zasady redakcji i korekty tekstów włoskojęzycznych o charakterze literackim.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Absolwent kursu zna podstawową metodologię, terminologię i teorie wykorzystywane w badaniach literaturoznawczych w zakresie historii włoskiego literackiego ruchu wydawniczego (FW1_W02), potrafi posługiwać się uznanymi w filologii metodami w zakresie badań nad historią włoskiego edytorstwa XIX–XX wieku, w swojej pracy wykazując zdolność do zachowania spójności metodologicznej (FW1_U05), jest gotów do rozpoznawania i rozstrzygania dylematów naukowych i etycznych związanych z wykonywaniem pracy filologa w zakresie badań nad włoskim edytorstwem XIX–XX wieku zarówno w pracy indywidualnej, jak i zespołowej (FW1_K03).

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia i podstawa oceny końcowej

– aktywny udział w zajęciach

– bieżące przygotowanie do zajęć i lektura zdanych tekstów

– pozytywny wynik ustnego zaliczenia końcowego w języku włoskim.

Na ocenę dostateczną Absolwent kursu zna w stopniu podstawowym metodologię, terminologię i teorie wykorzystywane w badaniach literaturoznawczych w zakresie historii włoskiego literackiego ruchu wydawniczego (FW1_W02), potrafi w stopniu dostatecznym posługiwać się uznanymi w filologii metodami w zakresie badań nad historią włoskiego edytorstwa XIX–XX wieku, w swojej pracy wykazując zdolność do zachowania spójności metodologicznej (FW1_U05), jest gotów do rozpoznawania i rozstrzygania dylematów naukowych i etycznych związanych z wykonywaniem pracy filologa w zakresie badań nad włoskim edytorstwem XIX–XX wieku zarówno w pracy indywidualnej, jak i zespołowej (FW1_K03).

Na ocenę dobrą Absolwent kursu zna w stopniu dobrym podstawową metodologię, terminologię i teorie wykorzystywane w badaniach literaturoznawczych w zakresie historii włoskiego literackiego ruchu wydawniczego (FW1_W02), potrafi w stopniu dobrym posługiwać się uznanymi w filologii metodami w zakresie badań nad historią włoskiego edytorstwa XIX–XX wieku, w swojej pracy wykazując zdolność do zachowania spójności metodologicznej (FW1_U05), jest gotów do rozpoznawania i rozstrzygania dylematów naukowych i etycznych związanych z wykonywaniem pracy filologa w zakresie badań nad włoskim edytorstwem XIX–XX wieku zarówno w pracy indywidualnej, jak i zespołowej (FW1_K03).

Na ocenę bardzo dobrą Absolwent kursu bardzo dobrze zna podstawową metodologię, terminologię i teorie wykorzystywane w badaniach literaturoznawczych w zakresie historii włoskiego literackiego ruchu wydawniczego (FW1_W02), bardzo dobrze i sprawnie potrafi posługiwać się uznanymi w filologii metodami w zakresie badań nad historią włoskiego edytorstwa XIX–XX wieku, w swojej pracy wykazując zdolność do zachowania spójności metodologicznej (FW1_U05), jest w pełni gotów do rozpoznawania i rozstrzygania dylematów naukowych i etycznych związanych z wykonywaniem pracy filologa w zakresie badań nad włoskim edytorstwem XIX–XX wieku zarówno w pracy indywidualnej, jak i zespołowej (FW1_K03).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Ślarzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

2 ECTS = 60 h


15 h – aktywny udział w zajęciach

15 h – bieżące przygotowanie do zajęć i lektura tekstów

15 h – wykonywanie zadań wskazanych podczas kursu

5 h – indywidualne konsultacje dotyczące wybranych zagadnień związanych z treścią zajęć

10 h – przygotowanie do zaliczenia

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)