Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Opracowanie edytorskie przekładu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FW-M-II-1-OpEPrz
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Opracowanie edytorskie przekładu
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WIEDZA

FW2_W09


UMIEJĘTNOŚCI

FW2_U10


KOMPETENCJE SPOŁECZNE

FW2_K02

Skrócony opis:

Kurs ma na celu zaznajomienie Studenta z praktycznymi i teoretycznymi aspektami procesu edytorskiego opracowania tekstu przekładu oraz dostarczenie odpowiednich narzędzi w pracy redakcyjnej z tekstem przekładu. Uwagę zwraca się z jednej strony na kwestie natury praktycznej, takie jak podział ról w procesie redakcyjnym oraz aspekty prawne tłumaczenia, z drugiej strony na tematykę związaną z poprawnym identyfikowaniem i redagowaniem elementów budowy tekstu przekładu oraz elementów aparatu krytycznego przekładu, czemu towarzyszy omówienie pomocy warsztatowych redaktora. Nacisk położony jest na praktyczne rozwiązywanie problemów redakcyjnych – poprzez liczne ćwiczenia praktyczne w zakresie redakcji tekstu.

Literatura:
Efekty kształcenia i opis ECTS:

Absolwent kursu rozumie etyczne uwarunkowania pracy tłumacza oraz różne zastosowania praktyczne tej wiedzy (FW2_W09), jest przygotowany do wykonywania pracy w charakterze tłumacza języka włoskiego, w zakresie edytorskiego opracowania tekstu przekładu (FW2_U10), jest gotów do rozpoznawania i rozstrzygania dylematów naukowych i etycznych związanych z wykonywaniem pracy filologa (FW2_K02).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)