Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tłumaczenie ustne konsekutywne i symultaniczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FW-M-II-2-TlUst-L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tłumaczenie ustne konsekutywne i symultaniczne
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: włoski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FW2_W07, FW2_W08, FW2_W09, FW2_U10, FW2_K01

Wymagania wstępne:

Znajomość języka włoskiego na poziomie co najmniej B2+ (preferowane C1).

Pełny opis:

Moduł 1: Tłumaczenia konsekutywne

Rozwijanie umiejętności tłumaczenia konsekutywnego kilkuminutowych wystąpień z języka włoskiego na język polski i vice versa z notacją lub bez notacji.

Omawianie kwestie błędów w tłumaczeniu ustnym, jakości świadczenia tłumaczeniowego, etyki i charakteru zawodu tłumacza ustnego.

Organizowanie konferencji symulowanych (mock conferences) z udziałem prelegentów zewnętrznych i wykorzystaniem nowoczesnych technologii i źródeł internetowych (nagrania on-line i off-line).

Proponowane obszary tłumaczeń: prawo, gospodarka, finanse, marketing, reklama, polityka, dyplomacja, media, kultura, sztuka, nauka, sport, technologie.

Testowane będą metody tłumaczeń z notacją i bez notacji.

Moduł 2: Tłumaczenia symultaniczne

Rozwijanie umiejętności tłumaczenia symultanicznego kilkuminutowych wystąpień z języka włoskiego na język polski, w tym tłumaczenia symultanicznego z tekstem, tłumaczenia symultanicznego na język obcy, wraz z wprowadzeniem zasadami dotyczącymi wykonywania retouru dla różnych odbiorców.

Organizowanie konferencji symulowanych (mock conferences) z udziałem prelegentów zewnętrznych i wykorzystaniem nowoczesnych technologii i źródeł internetowych (nagrania on-line i off-line).

Omawianie kwestie błędów w tłumaczeniu ustnym, jakości świadczenia tłumaczeniowego, etyki i charakteru zawodu tłumacza ustnego.

Proponowane obszary tłumaczeń: prawo, gospodarka, finanse, marketing, reklama, polityka, dyplomacja, media, kultura, sztuka, nauka, sport, technologie.

Testowane będą metody tłumaczeń chuchotage, liason i a vista.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia jakie nabędzie student po zaliczeniu przedmiotu w zakresie: wiedzy:

Słuchacz zna zasady wykonywania tłumaczenia konsekutywnego (z notacją i bez) i symultanicznego dla różnych odbiorców i w różnych kontekstach komunikacyjnych;

- zna metody przygotowania się do świadczenia tłumaczeniowego

- zna różne rodzaje wystąpień najczęściej występujących w zawodowym tłumaczeniu konsekutywnym (z notacją i bez) i symultanicznym

umiejętności:

Słuchacz potrafi poprawnie przetłumaczyć konsekutywnie z notacją, z języka obcego na polski i z polskiego na obcy, tekst o długości do 10 minut, o bardzo złożonej strukturze argumentacyjnej, bardzo dużej gęstości informacyjnej, zawierającego istotne trudności leksykalne, frazeologiczne oraz retoryczne, erystyczne i pragmatyczne kompetencji społecznych:

Słuchacz jest świadom różnorodności zagadnień związanych z jakością świadczenia tłumaczeniowego

- zna zasady etyki wykonywania zawodu tłumacza konferencyjnego

- doskonali samodzielnie swój warsztat pracy

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

• na ocenę bardzo dobrą (5): student posiada doskonałą znajomość struktur gramatyczno-leksykalnych niezbędnych do wykonywania

tłumaczeń ustnych w parze włosko-polskiej poznanymi mu metodami (konsekutywne z notacją i bez, symultaniczne) oraz potrafi

posługiwać się nią bezbłędnie w wykonywanych przez siebie tłumaczeniach;

• na ocenę dobrą (4): student posiada dobrą znajomość struktur gramatyczno-leksykalnych niezbędnych do wykonywania tłumaczeń

ustnych w parze włosko-polskiej poznanymi mu metodami (konsekutywne z notacją i bez, symultaniczne) oraz potrafi posługiwać się nią

co do zasady bezbłędnie lub z niewielkimi usterkami gramatyczno-semantycznymi w wykonywanych przez siebie tłumaczeniach;

• na ocenę dostateczną (3): student posiada zasadniczą znajomość struktur gramatyczno-leksykalnych niezbędnych do wykonywania

tłumaczeń ustnych w parze włosko-polskiej poznanymi mu metodami (konsekutywne z notacją i bez, symultaniczne) oraz potrafi

posługiwać się nią w stopniu zadowalającym (nawet jeśli niewolnym od usterek gramatyczno-semantycznych) w wykonywanych przez

siebie tłumaczeniach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Berezowski, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Łukasz Berezowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

- udział w zajęciach: 30 godz.

- samodzielna analiza materiałów źródłowych (odsłuchiwanie nagrań audio/video) i wykonywanie zadanych tłumaczeń (w formie nagrań

audio): 30 godz.

- przygotowanie do egzaminu: 10 godz.

- konsultacje: 5 godz.

Łącznie: 75 godzin = 2,5 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium 3, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Berezowski, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Łukasz Berezowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium 3 - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

- udział w zajęciach: 30 godz. (15 godz. zajęć "na żywo" + 15 godz. w formie tutoringu);

- samodzielna analiza materiałów źródłowych (odsłuchiwanie nagrań audio/video) i wykonywanie zadanych tłumaczeń (w formie nagrań

audio): 30 godz.

- przygotowanie do egzaminu: 10 godz.

- konsultacje: 5 godz.

Łącznie: 75 godzin = 2,5 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)