Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pisarz-myśliciel-profesor. Prelekcje paryskie Adama Mickiewicza jako synteza epoki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-A.M.Pisarz
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pisarz-myśliciel-profesor. Prelekcje paryskie Adama Mickiewicza jako synteza epoki
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W08

FP1_U03

FP1_K01

Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość historii literatury polskiej.

Skrócony opis:

"Pisarz-myśliciel-profesor. Prelekcje paryskie Adama Mickiewicza jako synteza epoki" to konwersatorium poświęcone wybranym problemom wykładów o literaturze słowiańskiej. Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z tekstem prelekcji wygłaszanych przez Mickiewicza w College de France w latach 1841-1844 oraz prezentacja głównych kierunków ich lektury (stanowisk badawczych, proponowanych ujęć ich złożonej problematyki). Szczegółowy ogląd kilkunastu wykładów (na podstawie wyboru materiału z wszystkich czterech kursów) pozwoli odsłonić fenomen dzieła Mickiewicza, a także przyczynić się do określenia jego rangi w dziejach kultury polskiej.

Pełny opis:

Zagadnienia szczegółowe:

1. "Literatura słowiańska" Adama Mickiewicza - kontekst powstania, kompetencje wykładowcy.

2. Mickiewicz jako historyk literatury - prelekcje jako synteza historycznoliteracka. Zarys problematyki.

3. Literatury słowiańskie (polska, rosyjska, bułgarska, serbska etc.) w świetle prelekcji.

4. Od historii do historiozofii - dzieje w wykładach o literaturze słowiańskiej.

5. Mickiewicz wobec filozofii niemieckiej oraz wobec filozofii polskiej (zwłaszcza filozofii narodowej lat 40. XIX wieku).

6. Mickiewicz wobec Zachodu i zachodniej kultury.

7. "Literatura słowiańska" jako wielki projekt odrodzenia cywilizacyjnego.

8. Mesjanizm prelekcji paryskich.

9. Recepcja wykładów o literaturze słowiańskiej Adama Mickiewicza. Komentarze i spory na emigracji i w kraju.

10. Obecny stan badań na temat prelekcji paryskich. Perspektywy.

Literatura:

Literatura podmiotu:

A. Mickiewicz, Literatura słowiańska, Kurs pierwszy, oprac. Julian Maślanka, w: tegoż, Dzieła, tom VIII, Warszawa 1997.

A. Mickiewicz, Literatura słowiańska, Kurs drugi, oprac. Julian Maślanka, w: tegoż, Dzieła, tom IX, Warszawa 1997

A. Mickiewicz, Literatura słowiańska, Kurs trzeci, oprac. Julian Maślanka, w: tegoż, dzieła, tom X, Warszawa 1998.

A. Mickiewicz, Literatura słowiańska, Kurs czwarty, oprac. Julian Maślanka, w: tegoż, Dzieła, tom XI, Warszawa 1998.

A. Mickiewicz, Prelekcje paryskie. Wybór, tom 1-2, przekład z francuskiego i komentarze Leon Płoszewski, wybór, wstęp i opracowanie Marta Piwińska, Kraków 1997.

Literatura przedmiotu:

S. Sawicki, A. Mickiewicza synteza literatury słowiańskiej, w: tegoż, Początki syntezy historycznoliterackiej w Polsce. O sposobach syntetycznego ujmowania literatury w 1 połowie w. XIX, Warszawa 1969, s. 216-242.

A. Sikora, Mickiewicz: porządek czasu i porządek wieczności, w: tegoż, Posłannicy słowa. Hoene-Wroński, Towiański, Mickiewicz, Warszawa 1967, s. 239-346.

W. Weintraub, Poeta i prorok. Rzecz o profetyzmie Mickiewicza, Warszawa 1998.

M. Wodzyńska, Adam Mickiewicz i romantyczna filozofia historii w College de France, Warszawa 1976.

W. Weintraub, Profecja i profesura. Mickiewicz, Michelet i Quinet, Warszawa 1975.

A. Witkowska, Towiańczycy, Warszawa 1989.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FP1_W08

Student:

- zna kryteria periodyzacji literatury polskiej i powszechnej, zna kanoniczne dzieła literackie z poszczególnych epok, główne kierunki ich analizy i interpretacji, rozumie ich konteksty kulturowe, zna dorobek krytyczny im poświęcony

FP1_U03

Student:

- potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa oraz samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację dzieła literackiego, teatralnego, filmowego.

FP1_K01

Student:

- jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą:

- student zna kryteria periodyzacji literatury polskiej i powszechnej, zna kanoniczne dzieła literackie z poszczególnych epok, główne kierunki ich analizy i interpretacji.

-potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami

badawczymi z zakresu literaturoznawstwa oraz samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację dzieła literackiego.

- jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami.

Na ocenę dobrą student:

-zna kryteria periodyzacji literatury polskiej,zna kanoniczne dzieła literackie z poszczególnych epok.

- potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami

badawczymi z zakresu literaturoznawstwa.

- jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej.

Na ocenę dostateczną student:

- ma podstawową wiedzę w zakresie periodyzacji literatury polskiej, potrafi wymienić kanoniczne dzieła literackie z poszczególnych epok.

- potrafi podjąć próbę opisu dzieła literackiego z wykorzystaniem podstawowych terminów i narzędzi badawczych.

- potrafi podjąć próbę krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej.

Metody:

- praca z tekstem literackim pod kierunkiem prowadzącej ćwiczenia.

- dyskusja

- samodzielna analiza wybranych fragmentów literatury przedmiotu

Ocenie podlega przygotowanie studenta do zajęć oraz aktywność.

Wymagana znajomość wykładów wg wydania:

A. Mickiewicz, Prelekcje paryskie. Wybór, tom 1-2, Kraków 1997.

Wybrane fragmenty wg wydania:

A. Mickiewicz, Literatura słowiańska, Kurs pierwszy, oprac. Julian Maślanka, w: tegoż, Dzieła, tom VIII, Warszawa 1997.

A. Mickiewicz, Literatura słowiańska, Kurs drugi, oprac. Julian Maślanka, w: tegoż, Dzieła, tom IX, Warszawa 1997

A. Mickiewicz, Literatura słowiańska, Kurs trzeci, oprac. Julian Maślanka, w: tegoż, dzieła, tom X, Warszawa 1998.

A. Mickiewicz, Literatura słowiańska, Kurs czwarty, oprac. Julian Maślanka, w: tegoż, Dzieła, tom XI, Warszawa 1998.

Warunkiem zaliczenia konwersatorium jest systematyczny udział w zajęciach oraz złożenie pracy semestralnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Woźniewska-Działak, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Magdalena Woźniewska-Działak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

"Pisarz-myśliciel-profesor. Prelekcje paryskie Adama Mickiewicza jako synteza epoki" to konwersatorium poświęcone wybranym problemom wykładów o literaturze słowiańskiej. Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z tekstem prelekcji wygłaszanych przez Mickiewicza w College de France w latach 1841-1844 oraz prezentacja głównych kierunków ich lektury (stanowisk badawczych, proponowanych ujęć ich złożonej problematyki). Szczegółowy ogląd kilkunastu wykładów (na podstawie wyboru materiału z wszystkich czterech kursów) pozwoli odsłonić fenomen dzieła Mickiewicza, a także przyczynić się do określenia jego rangi w dziejach kultury polskiej.

Pełny opis:

Zagadnienia szczegółowe:

1. "Literatura słowiańska" Adama Mickiewicza - kontekst powstania, kompetencje wykładowcy.

2. Mickiewicz jako historyk literatury - prelekcje jako synteza historycznoliteracka. Zarys problematyki.

3. Literatury słowiańskie (polska, rosyjska, bułgarska, serbska etc.) w świetle prelekcji.

4. Od historii do historiozofii - dzieje w wykładach o literaturze słowiańskiej.

5. Mickiewicz wobec filozofii niemieckiej oraz wobec filozofii polskiej (zwłaszcza filozofii narodowej lat 40. XIX wieku).

6. Mickiewicz wobec Zachodu i zachodniej kultury.

7. "Literatura słowiańska" jako wielki projekt odrodzenia cywilizacyjnego.

8. Mesjanizm prelekcji paryskich.

9. Recepcja wykładów o literaturze słowiańskiej Adama Mickiewicza. Komentarze i spory na emigracji i w kraju.

10. Obecny stan badań na temat prelekcji paryskich. Perspektywy.

Literatura:

Literatura podmiotu:

A. Mickiewicz, Literatura słowiańska, Kurs pierwszy, oprac. Julian Maślanka, w: tegoż, Dzieła, tom VIII, Warszawa 1997.

A. Mickiewicz, Literatura słowiańska, Kurs drugi, oprac. Julian Maślanka, w: tegoż, Dzieła, tom IX, Warszawa 1997

A. Mickiewicz, Literatura słowiańska, Kurs trzeci, oprac. Julian Maślanka, w: tegoż, dzieła, tom X, Warszawa 1998.

A. Mickiewicz, Literatura słowiańska, Kurs czwarty, oprac. Julian Maślanka, w: tegoż, Dzieła, tom XI, Warszawa 1998.

A. Mickiewicz, Prelekcje paryskie. Wybór, tom 1-2, przekład z francuskiego i komentarze Leon Płoszewski, wybór, wstęp i opracowanie Marta Piwińska, Kraków 1997.

Literatura przedmiotu:

S. Sawicki, A. Mickiewicza synteza literatury słowiańskiej, w: tegoż, Początki syntezy historycznoliterackiej w Polsce. O sposobach syntetycznego ujmowania literatury w 1 połowie w. XIX, Warszawa 1969, s. 216-242.

A. Sikora, Mickiewicz: porządek czasu i porządek wieczności, w: tegoż, Posłannicy słowa. Hoene-Wroński, Towiański, Mickiewicz, Warszawa 1967, s. 239-346.

W. Weintraub, Poeta i prorok. Rzecz o profetyzmie Mickiewicza, Warszawa 1998.

M. Wodzyńska, Adam Mickiewicz i romantyczna filozofia historii w College de France, Warszawa 1976.

W. Weintraub, Profecja i profesura. Mickiewicz, Michelet i Quinet, Warszawa 1975.

A. Witkowska, Towiańczycy, Warszawa 1989.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)