Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literary Sources for Late Antique and Byzantine Art

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-ByzantineArt
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literary Sources for Late Antique and Byzantine Art
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FK2_U06

Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość literatury późnoantycznej i znajomośc języka angielskiego.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta ze źródłami greckimi i łacińskimi (w przekładzie angielskim), dotyczącymi sztuki późnoantycznej i bizantyńskiej. Celem jest też doskonalenie umiejętności zastosowania terminologii angielskiej w zakresie badań literaturoznawczych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta ze źródłami greckimi i łacińskimi (w przekładzie angielskim), dotyczącymi sztuki późnoantycznej i bizantyńskiej. Celem jest też doskonalenie umiejętności zastosowania terminologii angielskiej w zakresie badań literaturoznawczych.

Wykład ma charakter konwersatoryjny, jego częścią jest wspólna, krytyczna analiza wybranych tekstów źródłowych, a także prezentacja referatów na tematy szczegółowe. Obejmuje teksty od II do VIII wieku (Klemens Aleksandryjski, Epifaniusz z Salaminy, Jan Chryzostom, Bazyli Wielki itd.), opisujące dzieła malarskie bądź architektoniczne tego okresu albo też wyrażające stosunek tych autorów do sztuki.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FK2_U06 -1 – absolwent potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ w komunikacji z zakresu filologii klasycznej

FK2_U06 -2 – potrafi zaprezentować referat w języku angielskim związany z tematem konwersatorium

FK2_U06 -3 – potrafi zabrać głos w dyskusji w języku angielskim dotyczącej wygłoszonych referatów

FK2_U06 -4 – potrafi posługiwać się specjalistycznym słownictwem w języku angielskim z zakresu analizy źródeł literackich

FK2_U06 -5 – potrafi przeprowadzić kwerendę literatury przedmiotu w języku angielskim

Metody i kryteria oceniania:

FK2_U06 -1 – absolwent potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ w komunikacji z zakresu filologii klasycznej

Na ocenę:

5 – wyróżnia się umiejętnością posługiwania się językiem obcym na poziomie B2+ w komunikacji z zakresu filologii klasycznej

4-dobrze potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ w komunikacji z zakresu filologii klasycznej

3-dostatecznie potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ w komunikacji z zakresu filologii klasycznej

FK2_U06 -2 – potrafi zaprezentować referat w języku angielskim związany z tematem konwersatorium

Na ocenę:

5 – wyróżnia się umiejętnością prezentowania referatów w języku angielskim związany z tematem konwersatorium

4 – dobrze potrafi zaprezentować referat w języku angielskim związany z tematem konwersatorium

3 – dostatecznie potrafi zaprezentować referat w języku angielskim związany z tematem konwersatorium

FK2_U06 -3 – potrafi zabrać głos w dyskusji w języku angielskim dotyczącej wygłoszonych referatów

Na ocenę:

5 – wyróżnia się umiejętnością zabrania głosu w dyskusji w języku angielskim dotyczącej wygłoszonych referatów

4- dobrze potrafi zabrać głos w dyskusji w języku angielskim dotyczącej wygłoszonych referatów

3 – dostatecznie potrafi zabrać głos w dyskusji w języku angielskim dotyczącej wygłoszonych referatów

FK2_U06 -4 – potrafi posługiwać się specjalistycznym słownictwem w języku angielskim z zakresu analizy źródeł literackich

Na ocenę:

5 – wyróżnia się umiejętnością posługiwania się specjalistycznym słownictwem w języku angielskim z zakresu analizy źródeł literackich

4 - potrafi dobrze posługiwać się specjalistycznym słownictwem w języku angielskim z zakresu analizy źródeł literackich

3 - potrafi dostatecznie posługiwać się specjalistycznym słownictwem w języku angielskim z zakresu analizy źródeł literackich

FK2_U06 -5 – potrafi przeprowadzić kwerendę literatury przedmiotu w języku angielskim

Na ocenę:

5 – wyróżnia się umiejętnością przeprowadzenia kwerendy literatury przedmiotu w języku angielskim

4 - potrafi dobrze przeprowadzić kwerendę literatury przedmiotu w języku angielskim

3- potrafi przeprowadzić kwerendę literatury przedmiotu w języku angielskim w stopniu dostecznym

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Józef Naumowicz, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Józef Naumowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

30 godzin - udział w wykładzie

30 godzin - przygotowanie referatów


60 godzin

6 pkt ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)