Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dawna polszczyzna w tekstach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-DawPolTek
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dawna polszczyzna w tekstach
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy: Gr przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (I stopień i jednolite magisterskie)
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3abf3ff9185f45494983f7ef2dacd0dc66%40thread.tacv2/conversations?groupId=06fcec21-9798-4af0-b1aa-db611d1dc39f&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

językoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Skrócony opis:

Konwersatorium przeznaczone dla polonistów zainteresowanych poszerzeniem wiedzy i umiejętności nabytych w toku ćwiczeń Lekcje tekstów dawnych. Analizie będą podawane również teksty zapisane gotykiem.

Pełny opis:

W toku konwersatorium studenci rozszerzą wiedzę i umiejętności z zakresu historii polskiej leksyki, historii polskiej książki. Wyjściowym materiałem do analiz będzie słownik Teofila Modrzejewskiego, "Wyrazy, które umarły i umierają" (Warszawa 1936) i Biblia Gdańska (Gdańsk 1632 i kolejne wydania).

Czytane teksty zostaną przeanalizowane pod kątem ich zapisu, semantyki użytych jednostek oraz uwarunkowań kulturowych i historycznych leksyki.

Ważnym elementem zajęć będzie zwrócenie uwagi na konieczność troski o dziedzictwo piśmiennictwa polskiego jako źródła wiedzy o historycznych zmianach polszczyzny .

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EU1 - Student zna i rozumie:

- podstawowe fakty dotyczące historii języka polskiego

- podstawowe pojęcia i teorie z zakresu badań nad historia języka

EU2 - Student potrafi:

- zastosować zdobytą wiedzę w analizie i interpretacji różnego rodzaju tekstów

- brać udział w dyskusji, prezentując własne stanowisko i referując stanowiska różnych badaczy, formułować wnioski,

- przedstawić wyniki własnych analiz

EU3 - Student jest gotów do:

- aktywnego i świadomego korzystania z dorobku piśmiennictwa polskiego wystawionego w bibliotekach cyfrowych.

Opis ECTS:

udział w zajęciach - 30 godzin

przygotowanie do zajęć - 15 godzin

udział w zajęciach towarzyszących - 10 godzin

przygotowanie pracy zaliczeniowej - 20 godzin

konsultacje - 5 godzin

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)