Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Expressing Melancholy in Literature and Art

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-ExprMel
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Expressing Melancholy in Literature and Art
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy: Grupa przedmiotów - oferta Erasmus
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W07

FP1_U01

FP1_U02

FP1_K01

Pełny opis:

The main aim of a course is to provide a broad introduction to melancholy. Student has an opportunity to rethink, explore and understand more deeply melancholy from different perspectives and disciplines.

Student reads texts and studies (brief but important excerpts) with comprehension (in English) and can take part in discussion. Student can present the state of research.

Student can appreciate more deeply that art transcends national boundaries.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student

FP1_W07 - zna dorobek literatury powszechnej, rozumie

terminologię humanistyczną dotyczącą omawianych zagadnień

FP1_U01 - potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować

informacje niezbędne do dziejów i sposobów wyrażania melancholii

FP1_U02 - potrafi formułować problemy badawcze, referować literaturę

przedmiotu, dobrać metody i narzędzia badawcze,

merytorycznie uzasadniać swoje stanowisko, wykorzystując

poglądy własne oraz innych autorów, i formułować wnioski podczas dyskusji na zajęciach, prezentacji wybranego zagadnienia

FP1_K01 - jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy

literaturoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi

ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego

podnoszenia jej poziomu

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę dostateczną

student wymienia i prezentuje większość omawianych dzieł i zagadnień. Student formułuje podstawowe opinie o omawianej literaturze w oparciu o znajomość problematyki reprezentatywnych dzieł i dokonuje elementarnej historycznoliterackiej analizy tekstów z uwzględnieniem wskazanych kontekstów. Student dostatecznie posługuje się terminami i pojęciami wprowadzonymi na zajęciach.

Na ocenę dobrą

student wymienia i prezentuje większość omawianych dzieł i zagadnień. Student formułuje opinie o omawianej literaturze w oparciu o znajomość problematyki reprezentatywnych dzieł i dokonuje historycznoliterackiej analizy tekstów. Student posługuje się terminami i pojęciami wprowadzonymi na zajęciach.

Na ocenę bardzo dobrą

student wymienia i prezentuje omawiane dzieła i zagadnienia, sprawnie rozróżnia główne dzieła, nurty i prądy związane z ekspresją melancholii. Student umiejętnie formułuje opinie o literaturze w oparciu o bardzo dobrą znajomość problematyki reprezentatywnych dzieł i dokonuje historycznoliterackiej analizy tekstów. Student umiejętnie posługuje się terminami i pojęciami wprowadzonymi podczas zajęć.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)