Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Lingwistyka humoru

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-FP-II-LinHum
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Lingwistyka humoru
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

językoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W12

FP1_U04

FP1_K02

Wymagania wstępne:

Bez wymagań wstępnych.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z zakresu lingwistycznych badań nad humorem.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EU1 - zna podstawową terminologię, teorie i nurty metodologiczne w obszarze lingwistycznych badań nad humorem,

EU2 - rozumie rolę aktu humoru w komunikacji społecznej,

EU3 - potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu lingwistyki humoru oraz samodzielnie przeprowadzić analizę mono- i wielokodowych aktów humoru,

EU4 - jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy, konfrontowania jej z najnowszymi badaniami naukowymi.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę dostateczną:

student wymienia terminy, teorie i metody badań nad humorem i omawia wybrane z nich; potrafi wymienić kilka funkcji aktów humoru w komunikacji społecznej; na ogół prawidłowo stosuje terminy i narzędzia w analizie krótkich tekstów humorystycznych; jest gotów do konfrontowania swojej wiedzy z najnowszą literaturą przedmiotu

Na ocenę dobrą:

student wymienia terminy, teorie i metody badań nad humorem, omawia je; potrafi wymienić i omówić funkcje aktów humoru w komunikacji społecznej; prawidłowo stosuje terminy i narzędzia w analizie tekstów monokodowych; jest gotów do konfrontowania swojej wiedzy z najnowszą literaturą przedmiotu,

Na ocenę bardzo dobrą:

student wymienia terminy, teorie i metody badań nad humorem, omawia je i podaje przykłady; potrafi wymienić i scharakteryzować funkcje aktów humoru w komunikacji społecznej oraz podać przykłady; prawidłowo stosuje terminy i narzędzia w analizie tekstów mono- i wielokodowych; jest gotów do konfrontowania swojej wiedzy z najnowszą literaturą przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Anna Krasowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Anna Krasowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

2 pkt. ECTS:

1 ECTS = 30 godz. - uczestnictwo w zajęciach

1 ECTS = 30 godzin - przygotowanie do zajęć, wykonywanie zadań na platformie Moodle, lektura wybranych tekstów naukowych

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)