Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fonetyka i wymowa języka włoskiego II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-FonWymJW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fonetyka i wymowa języka włoskiego II
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: http://-
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

językoznawstwo

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FW1_W01

FW1_U03

FW1_U07

Wymagania wstępne:

Zajęcia fakultatywne, stworzone z myślą o studentach filologii włoskiej, którzy w I semestrze 1. roku studiów ukończyli z wynikiem pozytywnym zajęcia pt. "fonetyka i wymowa języka włoskiego".

Pełny opis:

Celem niniejszych zajęć jest dalsze rozwijanie kompetencji językowych u studentów filologii włoskiej w zakresie wymowy włoskiej. Ćwiczenia z zakresu poprawnej wymowy prowadzone są w odniesieniu do fonetyki artykulacyjnej, oraz podstaw fonologii języka włoskiego.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna miejsce i znaczenie nauk filologicznych w obszarze

nauk humanistycznych oraz specyfikę metodologiczną przedmiotu badań

językoznawczych (FW1_W01). Potrafi formułować, precyzować i opracowywać problemy badawcze, samodzielnie dokonuje wyboru stosownych metod. Posiada umiejętność uzasadnienia doboru problemu i metod badawczych, posługując się przy tym poprawną terminologią naukową z zakresu fonetyki i fonologii (FW1_U03). Ponadto, student potrafi analizować i syntetyzować na poziomie pozwalającym na klarowne i logiczne

przedstawienie i uzasadnienie przyjętego stanowiska z krytycznym wykorzystaniem dotychczasowego dorobku filologii i innych

dyscyplin humanistycznych (FW1_U07).

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnicy zajęć muszą przygotować prezentację powerpoint, która będzie stanowić bazę do omówienia wskazanego przez wykładowcę zagadnienia.

Na ocenę bardzo dobrą (5) Student bardzo dobrze zna miejsce i znaczenie nauk filologicznych w obszarze nauk humanistycznych oraz specyfikę metodologiczną przedmiotu badań językoznawczych (FW1_W01). Potrafi bezproblemowo formułować, precyzować i opracowywać problemy badawcze, samodzielnie dokonując wyboru stosownych metod. Posiada umiejętność bardzo trafnego uzasadnienia doboru problemu i metod badawczych, posługując się przy tym poprawną terminologią naukową z zakresu fonetyki i fonologii (FW1_U03). Ponadto, student potrafi doskonale analizować i syntetyzować na poziomie pozwalającym na klarowne i logiczne

przedstawienie i uzasadnienie przyjętego stanowiska z krytycznym wykorzystaniem dotychczasowego dorobku filologii i innych dyscyplin humanistycznych (FW1_U07).

Na ocenę dobrą (4) Student dobrze zna miejsce i znaczenie nauk filologicznych w obszarze nauk humanistycznych oraz specyfikę metodologiczną przedmiotu badań językoznawczych (FW1_W01). Potrafi sprawnie formułować, precyzować i opracowywać problemy badawcze, samodzielnie dokonując wyboru stosownych metod. Posiada umiejętność trafnego uzasadnienia doboru problemu i metod badawczych, posługując się przy tym poprawną terminologią naukową z zakresu fonetyki i fonologii (FW1_U03). Ponadto, student potrafi analizować i syntetyzować na poziomie pozwalającym na klarowne i logiczne przedstawienie i uzasadnienie przyjętego stanowiska z krytycznym wykorzystaniem dotychczasowego dorobku filologii i innych dyscyplin humanistycznych (FW1_U07).

Na ocenę dostateczną (3) Student dostatecznie dobrze zna miejsce i znaczenie nauk filologicznych w obszarze nauk humanistycznych oraz specyfikę metodologiczną przedmiotu badań językoznawczych (FW1_W01). Potrafi dość sprawnie formułować, precyzować i opracowywać problemy badawcze, samodzielnie dokonując wyboru stosownych metod. Posiada umiejętność stosunkowo trafnego uzasadnienia doboru problemu i metod badawczych, okazjonalnie posługując się przy tym poprawną terminologią naukową z zakresu fonetyki i fonologii (FW1_U03). Ponadto, student potrafi analizować i syntetyzować na poziomie pozwalającym na klarowne i logiczne przedstawienie i uzasadnienie przyjętego stanowiska z krytycznym wykorzystaniem dotychczasowego dorobku filologii i innych dyscyplin humanistycznych (FW1_U07).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Broniś, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Olga Broniś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

3 punkty ECTS (75 godzin; 1 punkt ECTS = 25 godzin)


Udział w zajęciach: 30 godzin,

Systematyczne przygotowanie do zajęć, praca własna (w tym nagrania i autoocena)- 30 godzin

Przygotowanie pracy zaliczeniowej: 15 godzin.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)