Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

History of Italian journalism

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-HOJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: History of Italian journalism
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy: Grupa przedmiotów - oferta Erasmus
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

F1_W08

F1_W16

F1_K05

Wymagania wstępne:

knowledge of the fundamental events of contemporary European history.

Skrócony opis:

The course reconstructs the history, birth, and evolution of journalism in Italy, emphasizing its importance in the construction of mass society. All phenomena will be connected with the developments in society.

Pełny opis:

Kurs odtwarza historię, narodziny i ewolucję dziennikarstwa we Włoszech, podkreślając jego znaczenie w budowaniu społeczeństwa masowego. Wszystkie zjawiska będą powiązane z ewolucją społeczeństwa.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W czasie kursu student powinien nabyć umiejętność krytycznej interpretacji danych i problemów związanych z przedmiotem oraz

zastanowić się nad głównymi tematami, tworząc niezależne sądy na ich temat.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę zaliczającą przedmiot składają się:

aktywny udział w zajęciach (20%);

ocena po ustnym zaliczeniu (80%)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)