Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Hellenistyczna literatura żydowska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-HellLitZyd
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hellenistyczna literatura żydowska
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

FP1_W07

FP1_U01

FP1_U02

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studenta z najbardziej charakterystycznymi dziełami hellenistycznej literatury żydowskiej i umiejscowienia ich w tradycji literackiej

Pełny opis:

1. Kontekst historyczny, społeczny i religijny literatury judaizmu hellenistycznego

2. Propagandowa, apologetyczna i polemiczna literatura judaizmu hellenistycznego. Wprowadzenie

3. Teksty polemiczne i apologetyczne – lektura wybranych tekstów i dyskusja

4. Dziejopisarstwo – lektura wybranych tekstów i dyskusja

5. Literatura Qumran. Wprowadzenie. Lektura wybranych tekstów i dyskusja

6. Greckojęzyczni poeci i dramatopisarze żydowscy. Greckojęzyczne modlitwy synagogalne – lektura wybranych tekstów i analiza porównawcza

7. Apokaliptyka. Wprowadzenie. Lektura wybranych tekstów i dyskusja

8. Pisma filozoficzne i egzegetyczne. Literatura sapiencjalna – lektura wybranych tekstów i dyskusja.

Literatura:

Lektury introdukcyjne:

1. J. Warzecha, Historia dawnego Izraela, Warszawa 2005.

2. S. Mędala, Wprowadzenie do literatury międzytestamentalnej, Kraków 1994.

3. H. Shanks, red., Starożytny Izrael, Warszawa 1994.

Wybrane fragmenty z tekstów źródłowych w przekładzie na polski:

1. Józef Flawiusz, Wojna żydowska, Warszawa 1992.

2. Józef Flawiusz, Dawne dzieje Izraela, Poznań 1979.

3. Józef Flawiusz, Przeciw Apionowi. Autobiografia, Poznań 1986.

4. Filon Aleksandryjski, Pisma, t. 1 i 2.

5. Filon Aleksandryjski, Flakkus. Pierwszy pogrom Żydów z Aleksandrii, Kraków 2012.

6. M. Parchem, red. Pisma apokaliptyczne i testamenty, Kraków-Mogilany 2010.

7. R. Rubinkiewicz, red., Apokryfy Starego Testamentu, Warszawa 1999.

8. Septuaginta, czyli grecka Biblia Starego Testamentu z księgami deuterokanonicznymi, apokryfami żydowskimi oraz onomastykonem, przekład i opracowanie R. Popowski, Warszawa 2013.

9. P. Muchowski, Rękopisy znad Morza Martwego, Kraków 2000.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

1. Student w zakresie zdobywanej wiedzy:

- posiada pogłębioną wiedzę o literaturze i kulturze badanego obszaru, jakim jest judaizm hellenistyczny, wpisujący się w kulturę antyku;

- dostrzega i rozumie powiązania istniejące między filologią a naukami zajmującymi się badaniem różnych zjawisk hellenistycznego judaizmu, szczególnie takich jak historia, historia filozofii, biblistyka.

2. Student w zakresie nabywanych umiejętności potrafi dokonać średniozaawansowanej literaturoznawczej i kulturoznawczej analizy wybranego utworu z zakresu hellenistycznej literatury żydowskiej, lokując go w szerszym kontekście historycznokulturowym.

3. Student w zakresie kompetencji społecznych zdobywa świadomość wartości kulturowej epoki starożytnej oraz świadomość wartości wielokulturowości.

Planowany nakład pracy studenta do osiągnięcia zamierzonych efektów:

a) udział w 30 godzinach zajęć (1 ECTS)

b) lektura obowiązkowych tekstów źródłowych - 30 godz. (1 ECTS)

c) przygotowanie do kolokwium końcowego - 30 godz. (1 ECTS)

Metody i kryteria oceniania:

1. aktywne uczestnictwo i przygotowanie do zajęć

2. znajomość wyznaczonych przez prowadzącego zajęcia tekstów źródłowych pozwalających na aktywny udział w dyskusji

3. wynik kolokwium końcowego obejmującego zagadnienia omawiane podczas zajęć i znajomość tekstów źródłowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Muszytowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Dorota Muszytowska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af7cf5a697f884f678db5eaa4d0b04f74%40thread.tacv2/conversations?groupId=6f0bc697-96b3-465c-a7fa-407f1069304f&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studenta z najbardziej charakterystycznymi dziełami hellenistycznej literatury żydowskiej i umiejscowienia ich w tradycji literackiej

Pełny opis:

Link do zajęć:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af7cf5a697f884f678db5eaa4d0b04f74%40thread.tacv2/conversations?groupId=6f0bc697-96b3-465c-a7fa-407f1069304f&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

1 X

Zagadnienia wprowadzające

Podłoże literatury judaizmu hellenistycznego/ Sytuacja historyczna, polityczna, społeczna i religijna Żydów w okresie hellenistycznym (cz. 1) – 2 godz.

8 X

1b) Podłoże literatury judaizmu hellenistycznego/Sytuacja historyczna, polityczna, społeczna i religijna (cz. 2) – Diaspory żydowskie – 2 godz.

15 X

Podłoże literatury judaizmu hellenistycznego/Sytuacja historyczna, polityczna, społeczna i religijna (cz. 3). Wojny z Rzymem – 1 godz.

Propagandowa i apologetyczna literatura judaizmu hellenistycznego. Wprowadzenie – 1 godz.

22 X

Propagandowa literatura judaizmu hellenistycznego.

Lektura do dyskusji – 4 Księga Machabejska oraz List Arysteasza

29 X

Dziejopisarstwo – Wprowadzenie – 2 godz.

5 IX

Dziejopisarstwo.

Lektura do dyskusji – fragmenty z Flawiusza Wojna żydowska oraz fragmenty z Filona: Flaccus. Pierwszy pogrom Żydów w Aleksandrii

12 IX

Propagandowa i apologetyczna literatura judaizmu hellenistycznego. Teksty polemiczno-apologetyczne – 2 godz.

Lektura do dyskusji – Flawiusz Przeciw Apionowi, Autobiografia

19 IX

Literatura qumrańska. Wprowadzenie.

Lektura do dyskusji – fragmenty wybranych utworów (1QM)

26 IX

Apokaliptyka żydowska. Wprowadzenie - 2 godz.

2 XII

Lektura – fragmenty z Wyroczni sybbilińskich oraz grecka Apokalipsa Barucha – 2 godz.

9 XII

Apokryficzna dydaktyczna literatura judaizmu hellenistycznego. Wprowadzenie Lektura do dyskusji – Józef i Asenet i Testament Hioba, Liber Antiquitatum Biblicarum

7 I

Greckojęzyczni poeci żydowscy i dramatopisarze – wprowadzenie – 1 godz.

Lektura – Ezechiel Tragik Wyprowadzenie z Egiptu, wybrane Psalmy Salomona

14 I

Pisma filozoficzne. Wprowadzenie

Lektura do dyskusji – Filon Aleksandryjski O stworzeniu świata, O gigantach

21 I

Lektura do dyskusji – Filon Aleksandryjski O cnotach (o męstwie, o pogaństwie); 4 Księga Machabejska, czyli o potędze rozumu.

28 I – kolokwium końcowe

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)