Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historic House Museums in the Collective Memory Approach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-HistHoMu
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historic House Museums in the Collective Memory Approach
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Muz1_W03

Muz1_U11

Muz1_U05

Wymagania wstępne:

Nie dotyczy

Skrócony opis:

Kurs prezentuje muzea domy historyczne oraz ich wartość kulturową w kontekście pamięci kolektywnej.

W przypadku zajęć zdalnych lub hybrydowych link do zespołu w polu "Strona www"

Pełny opis:

Kurs prezentuje muzea domy historyczne oraz ich wartość kulturową w kontekście pamięci kolektywnej. Zajęcia rozpoczyna przybliżenie definicji muzeum domu historycznego oraz historii ich występowania w kręgu kultury Zachodu. Następnie omówione zostają elementy teorii pamięci kolektywnej Maurice'a Halbwachsa oraz jej zastosowanie w pełnym zrozumieniu istoty funkcjonowania tego typu placówek wystawienniczych. Reprezentatywne przykłady z kręgu kultury europejskiej oraz amerykańskiej posłużą proprowadzeniu narracji wokół zjawisk historycznych, kulturowych oraz społecznych, które dzięki nim funkcjonują w pamięci zbiorowej. Najważniejsze zagadnienia dotyczą różnych sposobów percepcji przeszłości w drugiej połowie dziewiętnastego wieku, roli miast i klasy pracującej w budowie nowej estetyki początku dwudziestego wieku, biografii artysty i jej utylizacji w badaniach nad sztuką, kolonializm i zawłaszczenia kulturowego oraz nowej grupy domów historycznych, będących pamiątką po idolach szeroko pojętej pop-kultury. Dzięki selekcji przykładów kurs przybliża dywersyfikację środków, które biorą udział w budowaniu i podtrzymywaniu pamięci kolektywnej.

Literatura:

Rosanna Pavoni, House Museums in Italy: new cultural itineraries: poetry, history, art..., Rome 2010, fragmenty https://books.google.it/books?id=JDRoCwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

Museum. The Public Historian 1 May 2015; 37 (2): 42–60. doi: https://doi.org/10.1525/tph.2015.37.2.42.

L. Mårdh, Re-entering the house : Scenographic and artistic interventions and interactions in the historic house museum. Nordisk Museologi [Internet]. 2015;(1):25–39. Available from: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-74798

Giovanni Pinna, Introduction to historic house museums, Museum International Volume 53, 2001 - Issue 2, p. 4-9.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

1ECTS = 30h

1 ECTS czynne uczestnictwo w zajęciach

2 lektura tekstów

2 przygotowanie prezentacji zaliczeniowej

Muz1_W03

Zna i rozumie metodologię badań w zakresie muzealnictwa

domów historycznych, w tym posiada wiedzę na temat rozwoju tego typu placówek w powiązaniu z rozwojem muzealnictwa w Polsce i na

świecie - zna historię powstania muzeów domów historycznych i ich miejsca na tle rozwoju kulturowego.

Muz1_U11

Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną w zakresie specyfiki muzeów domów historycznych w pracy muzealnika - wykorzystuje wiedzę na temat domów historycznych i ich kulturowego znaczenia w pracy muzealnej.

Muz1_U05

Posiada umiejętność logicznego konstruowania wypowiedzi na temat

wszystkich obszarów działalności muzeum (w mowie i piśmie) - w tym posiada terminologię z zakresu specyfiki muzeów domów historycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach 20%

Zaliczenie w formie prezentacji (archiwizacja pracy na MOODLE) 60%

Obecność na zajęciach (maksymalnie 2 nieobecności) 20%

KRYTERIA OCENIANIA

na ocenę BDB 5 - student zna świetnie zagadnienia dotyczące historii, kultury oraz kontekstu występowania muzeów domów historycznych. Bardzo dobrze rozumie założenia teorii pamięci kolektywnej i potrafi wykorzystać je do analizy wybranych przykładów placówek wystawienniczych z kręgu kultury europejskiej. Prezentacja zaliczeniowa, którą przedstawia jest logiczna, napisana poprawnym językiem oraz w pełni odpowiada obranemu zakresowi tematycznemu.

na ocenę DB 4 - student zna dobrze zagadnienia dotyczące historii, kultury oraz kontekstu występowania muzeów domów historycznych. Rozumie główne założenia teorii pamięci kolektywnej i potrafi wykorzystać je do analizy wybranych przykładów placówek wystawienniczych z kręgu kultury europejskiej. Prezentacja zaliczeniowa, którą przedstawia jest logiczna, napisana w większości poprawnym językiem oraz w odpowiada obranemu zakresowi tematycznemu.

na ocenę DST 3 - student zna fragmentarycznie zagadnienia dotyczące historii, kultury oraz kontekstu występowania muzeów domów historycznych. Rozumie częściowo założenia teorii pamięci kolektywnej, ma problemy z wykorzystaniem ich do analizy wybranych przykładów placówek wystawienniczych z kręgu kultury europejskiej. Prezentacja zaliczeniowa, którą przedstawia jest logiczna, napisana w większości poprawnym językiem oraz w odpowiada obranemu zakresowi tematycznemu.

na ocenę NDST 2 - student zna pobieżnie zagadnienia dotyczące historii, kultury oraz kontekstu występowania muzeów domów historycznych. Nie rozumie założeń teorii pamięci kolektywnej, ani nie potrafi wykorzystać ich do analizy wybranych przykładów placówek wystawienniczych z kręgu kultury europejskiej. Nie przedstawił prezentacji zaliczeniowej lub prezentacja nosi znamiona plagiatu.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Skrzydlewska, Anna Wiśnicka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Anna Wiśnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1ECTS = 30h

1 ECTS czynne uczestnictwo w zajęciach

2 lektura tekstów

2 przygotowanie prezentacji zaliczeniowej

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Kurs prezentuje muzea domy historyczne oraz ich wartość kulturową w kontekście pamięci kolektywnej.

W przypadku zajęć zdalnych lub hybrydowych link do zespołu w polu "Strona www"

Pełny opis:

Kurs prezentuje muzea domy historyczne oraz ich wartość kulturową w kontekście pamięci kolektywnej. Zajęcia rozpoczyna przybliżenie definicji muzeum domu historycznego oraz historii ich występowania w kręgu kultury Zachodu. Następnie omówione zostają elementy teorii pamięci kolektywnej Maurice'a Halbwachsa oraz jej zastosowanie w pełnym zrozumieniu istoty funkcjonowania tego typu placówek wystawienniczych. Reprezentatywne przykłady z kręgu kultury europejskiej oraz amerykańskiej posłużą proprowadzeniu narracji wokół zjawisk historycznych, kulturowych oraz społecznych, które dzięki nim funkcjonują w pamięci zbiorowej. Najważniejsze zagadnienia dotyczą różnych sposobów percepcji przeszłości w drugiej połowie dziewiętnastego wieku, roli miast i klasy pracującej w budowie nowej estetyki początku dwudziestego wieku, biografii artysty i jej utylizacji w badaniach nad sztuką, kolonializm i zawłaszczenia kulturowego oraz nowej grupy domów historycznych, będących pamiątką po idolach szeroko pojętej pop-kultury. Dzięki selekcji przykładów kurs przybliża dywersyfikację środków, które biorą udział w budowaniu i podtrzymywaniu pamięci kolektywnej.

Literatura:

Rosanna Pavoni, House Museums in Italy: new cultural itineraries: poetry, history, art..., Rome 2010, fragmenty https://books.google.it/books?id=JDRoCwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

Museum. The Public Historian 1 May 2015; 37 (2): 42–60. doi: https://doi.org/10.1525/tph.2015.37.2.42.

L. Mårdh, Re-entering the house : Scenographic and artistic interventions and interactions in the historic house museum. Nordisk Museologi [Internet]. 2015;(1):25–39. Available from: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-74798

Giovanni Pinna, Introduction to historic house museums, Museum International Volume 53, 2001 - Issue 2, p. 4-9.

Wymagania wstępne:

n/d

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)