Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Humor żydowski - wybrane zagadnienia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-HumŻydo
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Humor żydowski - wybrane zagadnienia
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy: Gr przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (I stopień i jednolite magisterskie)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

P6S_WG

P6S_UK

P6S_KO

Wymagania wstępne:

Bez wymagań wstępnych

Pełny opis:

Szmonces rozumiany jako humorystyczny tekst o tematyce żydowskiej święcił triumfy w kabaretowych i rewiowych teatrzykach przedwojennej Warszawy. Pojawiał się również na łamach ówczesnej prasy. Celem zajęć będzie przypomnienie tamtej twórczości poprzez analizę tekstów szmoncesowych na tle różnorodnych zjawisk językowych, kulturowych, historycznych i społeczno-gospodarczych. Uzupełnieniem omawianych zagadnień będą: uczestnictwo w nabożeństwie rozpoczęcia szabatu w Synagodze im. Nożyków, oglądanie spektaklu w Teatrze Żydowskim oraz spacer po żydowskim Muranowie.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EU1 - Student zna i rozumie:

- podstawowe fakty dotyczące obecności Żydów na ziemiach polskich, ze szczególnym uwzględnieniem okresu międzywojennego

- etniczne, kulturowe, językowe i in. konteksty twórczości szmoncesowej

- podstawowe pojęcia i teorie z zakresu badań nad humorem

EU2 - Student potrafi:

- zastosować zdobytą wiedzę w analizie i interpretacji różnego rodzaju tekstów szmoncesowych

- brać udział w dyskusji, prezentując własne stanowisko i referując stanowiska różnych badaczy, formułować wnioski,

- przedstawić wyniki własnych analiz w postaci pracy pisemnej

EU3 - Student jest gotów do:

- aktywnego i świadomego uczestnictwa w bieżącym życiu kulturalnym oraz do działań na rzecz popularyzacji wiedzy o polsko-żydowskiej kulturze dwudziestolecia międzywojennego,

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę dostateczną:

student zna wybrane fakty dotyczące obecności Żydów na ziemiach polskich; zna niektóre etniczne, kulturowe, językowe i in. konteksty twórczości szmoncesowej; definiuje podstawowe pojęcia z zakresu badań nad humorem; potrafi przeprowadzić niepełną analizę wybranych tekstów szmoncesowych i przedstawić jej wyniki w postaci pracy pisemnej; bierze udział w dyskusji; jest gotów do świadomego uczestnictwa w bieżącym życiu kulturalnym

Na ocenę dobrą:

student zna najważniejsze fakty dotyczące obecności Żydów na ziemiach polskich; zna i omawia etniczne, kulturowe, językowe i in. konteksty twórczości szmoncesowej; zna podstawowe pojęcia i teorie z zakresu badań nad humorem; potrafi przeprowadzić analizę tekstów szmoncesowych i przedstawić jej wyniki w postaci pracy pisemnej; bierze udział w dyskusji, prezentując własne stanowisko; jest gotów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w bieżącym życiu kulturalnym

Na ocenę bardzo dobrą:

student zna i omawia najważniejsze fakty dotyczące obecności Żydów na ziemiach polskich ze szczególnych uwzględnieniem okresu międzywojennego; student zna etniczne, kulturowe, językowe i in. konteksty twórczości szmoncesowej i potrafi je wykorzystać w analizie wybranych tekstów; student zna podstawowe pojęcia i teorie z zakresu badań nad humorem, potrafi je zastosować w analizie tekstów szmoncesowych; potrafi przeprowadzić szczegółową analizę dowolnych tekstów szmoncesowych i sformułować wnioski w postaci pracy pisemnej; bierze udział w dyskusji, prezentując własne stanowisko i stanowiska innych badaczy na dany temat; jest gotów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w bieżącym życiu kulturalnym oraz do działań na rzecz popularyzacji wiedzy o polsko-żydowskiej kulturze dwudziestolecia międzywojennego,

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Krasowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Anna Krasowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS:

udział w zajęciach - 30 godzin

przygotowanie do zajęć - 15 godzin

udział w zajęciach towarzyszących - 10 godzin

rozwiązanie zadań na platformie Moodle - 20 godz.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H1 - obszar nauk humanistycznych - I stopień/JM

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)