Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Introduction to Cyber-Ethnography

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-Introduction
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Introduction to Cyber-Ethnography
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy: Grupa przedmiotów - oferta Erasmus
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (studia II stopnia)
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia II stopnia)
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

H1A_W06

H1A_U04

H1A_K06

Wymagania wstępne:

Angielski B2

Skrócony opis:

Kurs poświęcony jest refleksji nad społeczno-kulturowymi wymiarami Internetu. W trakcie zajęć studenci/tki zapoznają się kluczowymi teoriami oraz metodami badawczymi pozwalającymi na naukową analizę fenomenów cyfrowych oraz form aktywności online.

Pełny opis:

Kurs poświęcony jest refleksji nad społeczno-kulturowymi wymiarami Internetu. W trakcie zajęć studenci/tki zapoznają się kluczowymi teoriami oraz metodami badawczymi pozwalającymi na naukową analizę fenomenów cyfrowych oraz form aktywności online. Omówione zostaną: style użytkowania internetu, jego społeczne wymiary, zjawiska z nim związane, możliwości, które oferuje, a także zagrożenia, które się z tym wiążą. Partycypacja w wirtualnym świecie jest coraz ważniejszym elementem codzienności każdego z nas, dlatego należy poddać ją refleksyjnemu, krytycznemu oglądowi, by nie przegapić szans, które otwiera ona zarówno przed uczestnikami życia społeczno-kulturowego, jak i jego badaczami, a także uniknąć - a przynajmniej być świadomym - zagrożeń.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

H2A_W03 - zna podstawowe teorie i koncepcje z zakresu teorii nowych mediów i kultury cyfrowej.

H2A_U02 - potrafi dokonywać interpretacji i analizy fenomenów cyfrowych i form aktywności użytkowników sieci przez pryzmat wybranych orientacji teoretycznych i metodologicznych.

H2A_K04 - ma świadomość odpowiedzialności i etycznych uwarunkowań uczestnictwa w przestrzeniach komunikacji i innych form aktywności internetowych.

Opis ECTS:

- uczestnictwo w zajęciach = 30h

- czytanie literatury przedmiotu = 25h

- przygotowanie prezentacji/referatu = 30h

- prowadzenie obserwacji netnograficznej = 50h

- sporządzenie raportu z prowadzonych badań = 20h

Łącznie: 155/25 = 6 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny jest ocenianie ciągłe (30%) oraz poziom przygotowanych raportów badawczych z zakresu etnografii wirtualnej (70%). Dopuszczalne są dwie nieobecności.

Na ocenę BDB student/ka:

- doskonale zna podstawowe teorie i koncepcje z zakresu teorii nowych mediów i kultury cyfrowej.

- potrafi dokonywać wnikliwej i trafnej interpretacji i analizy fenomenów cyfrowych i form aktywności użytkowników sieci przez pryzmat wybranych orientacji teoretycznych i metodologicznych.

- ma pełną świadomość odpowiedzialności i etycznych uwarunkowań uczestnictwa w przestrzeniach komunikacji i innych form aktywności internetowych.

Na ocenę DB student/ka:

- zna w stopniu wystarczającym podstawowe teorie i koncepcje z zakresu teorii nowych mediów i kultury cyfrowej.

- potrafi dokonywać przekonującej interpretacji i analizy fenomenów cyfrowych i form aktywności użytkowników sieci przez pryzmat wybranych orientacji teoretycznych i metodologicznych.

- ma wystarczającą świadomość odpowiedzialności i etycznych uwarunkowań uczestnictwa w przestrzeniach komunikacji i innych form aktywności internetowych.

Na ocenę DST student/ka:

- orientuje się w podstawowych teoriach i koncepcjach z zakresu teorii nowych mediów i kultury cyfrowej.

- potrafi dokonać podstawowej interpretacji i analizy fenomenów cyfrowych i form aktywności użytkowników sieci przez pryzmat wybranych orientacji teoretycznych i metodologicznych.

- ma podstawową świadomość odpowiedzialności i etycznych uwarunkowań uczestnictwa w przestrzeniach komunikacji i innych form aktywności internetowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Piotr Jakubowski, Agnieszka Smaga, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Piotr Jakubowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H2 - obszar nauk humanistycznych - II stopień

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)