Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ironia Norwida

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-IrNorw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ironia Norwida
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (studia II stopnia)
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a33ae15adf5f4417d81ef9a7ce714c4c2%40thread.tacv2/conversations?groupId=e90fd648-ecb7-4819-b9df-2a69861c4c2e&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Ironia obecna w utworach Cypriana Norwida jest jednym z ciekawszych zjawisk literackich XIX wieku. Wyjątkowość autora "Assunty" na tle innych twórców tego okresu (zarówno jeśli idzie o literaturę polską, jak i powszechną) przejawia się m.in. właśnie na płaszczyźnie ironicznego spojrzenia na całokształt rzeczwistości.

Podczas zajęć omówione zostaną podstawowe zagadnienia, dotyczące ironii w perspektywie estyetycznej, retorycznej i filozoficznej. Następnie tak naszkicowana siatka pojęciowa zostanie odniesiona do zjawisk ironicznych w twórczości literackiej i eseistcznej Norwida.

Zajęcia zostaną poprowadzone w taki sposób, żeby przybliżyć Studentom wszystkich kierunków studiów omaiwaną problematykę.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)