Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język polski akademicki dla cudzoziemców

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-JezPolAkadem
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język polski akademicki dla cudzoziemców
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

H1A_W07, H1A_W09, H1A_U09,H1A_U10,


H1A_K01, H1A_KO2

Skrócony opis:

Celem zajęć jest doskonalenie znajomości języka polskiego jako obcego oraz prawidłowe pisanie prac zaliczeniowych w stylu naukowym. Student po ukończeniu ćwiczeń zdobędzie umiejętność lepszej komunikacji w języku polskim, usprawni tworzenie własnych tekstów i wypowiedzi (ustnych i pisemnych), zapozna się z zawiłościami gramatyki i ortografii polskiej.

Pełny opis:

Celem zajęć przeznaczonych dla osób znających język polski jako obcy minimum na poziomie B1/B2, jest przedstawienie różnych aspektów stylistyki języka polskiego oraz praktycznej pracy z tekstami o charakterze: naukowym, popularnonaukowym, użytkowym, zwrócenie uwagi na różnice między językiem mówionym a językiem pisanym, przedstawienie specyfiki komunikacji w Internecie, poznanie i próba analizy języka poezji, języka prozy. Na zajęciach pojawią się również elementy historii języka polskiego. W ramach zajęć przewidziane jest powtórzenie zagadnień z gramatyki (poziom zaawansowany), ortografii i interpunkcji. Studenci będą tworzyć teksty naukowe (fragmenty, prace zaliczeniowe) i użytkowe, dzięki czemu w sposób praktyczny będą powtarzać nabyte umiejętności i doskonalić znajomość języka potrzebną do studiowania po polsku i pisania prac zaliczeniowych po polsku.

Literatura:

1. Pisać jak z nut. Podręcznik rozwijający sprawność pisania, Ewa Lipińska , Elżbieta Grażyna Dąmbska

2. Kto czyta - nie błądzi. Podręcznik do nauki języka polskiego. Ćwiczenia rozwijające sprawność czytania (B2, C1), Anna Seretny

3. Co raz wejdzie do głowy - już z niej nie wyleci, czyli frazeologia prosta i przyjemna. Podręcznik dla uczniów, pomoc dla nauczycieli (B1-C1), Anna Pięcińska

4. Per aspera ad astra. Podręcznik do nauki języka polskiego. Ćwiczenia rozwijające sprawność czytania (C1), Anna Seretny

5. Przygoda z gramatyką. Fleksja i słowotwórstwo imion. Ćwiczenia funkcjonalno-gramatyczne dla cudzoziemców (B2, C1), Józef Pyzik

6. Oswoić tekst. Podręcznik kompozycji i redakcji tekstów użytkowych dla poziomu B2 i C1 , Andrzej Ruszer

7. Na łamach prasy, cz. I i II. Podręcznik do nauki języka polskiego. Ćwiczenia rozwijające sprawność czytania (C2), Bogusław Kubiak

8. Celuję w C2. Zbiór zadań do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomie C2, Anna Butcher, Iwona Janowska, Grażyna Przechodzka, Grażyna Zarzycka

9. Lektury podręczne. Antologia tekstów satyrycznych dla cudzoziemców, którzy dobrze znają język polski, Ewa Lipińska

Efekty kształcenia i opis ECTS:

H1A_W07- zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji i form stylistycznych.

H1A_W09-ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożoności i historycznej zmienności jego znaczeń

H1A_U06- posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków. Posiada zdolność tworzenia tekstów w różnych stylach funkcjonalnych.

H1A_U09- posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

H1A_U10- ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

H1A_K01- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

H1A_KO2- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny: zaliczenie na ocenę. Praca studenta oceniana jest przez cały rok trwania zajęć na podstawie złożonych prac pisemnych, ocenianych pod względem poprawności językowej, obecności i aktywności na zajęciach.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)