Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język włoski - repetytorium na poziomie A1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-JezWlosA1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język włoski - repetytorium na poziomie A1
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:

FW1_W01; FW1_W10;


Umiejętności:

FW1_U04;


Kompetencje:

FW1_K01.

Skrócony opis:

Kurs języka włoskiego na poziomie podstawowym dla studentów filologii. Celem kursu jest poznanie, ćwiczenie i utrwalenie najważniejszych struktur gramatycznych języka włoskiego w mowie i na piśmie na poziomie A1.

Pełny opis:

Kurs nastawiony na poznanie, ćwiczenie i utrwalenie podstawowej wiedzy gramatycznej i leksykalnej obejmującej następujące zagadnienia:

rodzajniki; zaimki; odmiana rzeczowników, przymiotników i czasowników; przysłówki; przyimki. Zasady wymowy, akcentowania i interpunkcji.

Tworzenie zdań prostych i złożonych w czasie teraźniejszym (Indicativo presente) i przeszłym (Passato prossimo, Imperfetto), poprzez ćwiczenia gramatyczno-leksykalne i tłumaczeniowe w zakresie następujących tematów:

- dane personalne;

- opis osób, przedmiotów, miejsc i pomieszczeń;

- praca i studia;

- zainteresowania i czas wolny;

- pory roku, miesiące, dni tygodnia;

- pogoda;

- zakupy;

- rodzina;

- podróże i transport;

- kultura i tradycje we Włoszech.

Literatura:

Na zajęciach wykorzystywane będą materiały z poniższych podręczników:

A. Latino, M. Muscolino, Gramatyka włoska dla wszystkich, Edilingua 2005;

D. Baldassari, M. Brizzi, Centro! attività per stranieri sulla grammatica e il lessico, Edilingua 2014;

C. Lizzadro, E. Marinelli, A. Peloso, Parlo italiano, Giunti 2012;

D. Piotti, G. De Savorgnani, UniversItalia, Alma Edizioni 2007;

K. Foremniak, Język włoski w tłumaczeniach, poziom A1, Preston Publishing 2015.

Dodatkowo na platformie e-learningowej Moodle umieszczane będą materiały autorskie wykładowcy.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student:

- na poziomie podstawowym posiada uporządkowaną wiedzę na temat języka/języków wybranej specjalności, zna stosowną terminologię gramatyczną (FW1_W01)

- ma świadomość zmienności języka, w szczególności jego warstwy semantycznej, jak również ewolucji systemów gramatycznych (FW1_W10);

- potrafi wykorzystać w samodzielnej pracy wskazówki i uwagi krytyczne wykładowcy (FW1_U04);

- rozumie potrzebę stałego pogłębiania swojej wiedzy (FW1_K01).

OPIS ECTS - 1 punkt (30 godzin; 1 punkt ECTS = 25 godzin)

Udział w zajęciach: 30 godzin

Praca własna: 25 godzin

Przygotowanie się do egzaminu: 5 godzin

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Ocenianie ciągłe aktywności studentów na zajęciach, które w semestrze zimowym prowadzone są w trybie zdalnym na platformie e-learningowej Moodle i MS Teams.

4 pisemne testy z większej partii materiału, każdy po 25 pkt.

Maksymalna ocena ze wszystkich testów w semestrze - 100 pkt.

Do zaliczenia przedmiotu upoważnia uzyskanie minimum 60% z całości materiału, czyli 60 pkt.

Dopuszczalne są 3 nieobecności w semestrze. W przypadku przekroczenia tej liczby, wymagane będzie zaliczenie dodatkowych ćwiczeń gramatycznych na dyżurze.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)