Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język włoski repetytorium na poziomie A1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-JezWloskiRep
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język włoski repetytorium na poziomie A1
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

językoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:

FW1_W01;


Umiejętności:

FW1_U03;


Kompetencje:

FW1_K01.

Pełny opis:

Kurs języka włoskiego na poziomie podstawowym dla studentów filologii.

Celem kursu jest poznanie, ćwiczenie i utrwalenie najważniejszych struktur gramatycznych języka włoskiego w mowie i na piśmie na poziomie A1 w zakresie następujących zagadnień:

- rodzajniki; zaimki;

- odmiana rzeczowników, przymiotników i czasowników;

- przysłówki;

- przyimki;

- zasady wymowy, akcentowania i interpunkcji;

- tworzenie zdań prostych i złożonych w czasie teraźniejszym (Indicativo presente) i przeszłym (Passato prossimo, Imperfetto), poprzez ćwiczenia gramatyczno-leksykalne, tłumaczeniowe oraz wypowiedź ustną.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student posiada ugruntowaną wiedzę o języku włoskim na poziomie A1, zna niezbędną terminologię gramatyczną (FW1_W01), potrafi formułować, precyzować i opracowywać wybrane zagadnienia w zakresie gramatyki, słownictwa i wypowiedzi ustnej w języku włoskim (FW1_U03), jest gotów do ciągłego pogłębiania swojej wiedzy (FW1_K01).

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą (5):

- student zna wszystkie zagadnienia gramatyczne z zakresu wiedzy o języku włoskim dotyczące tematyki kursu (FW1_W01)

- potrafi bardzo dobrze formułować w języku włoskim proste oraz złożone wypowiedzi ustne i pisemne (FW1_U03);

- wykazuje duże zaangażowanie do ciągłego pogłębiania swojej wiedzy (FW1_K01).

Na ocenę dobrą (4):

- student zna większość zagadnień gramatycznych z zakresu wiedzy o języku włoskim dotyczących tematyki kursu (FW1_W01)

- potrafi poprawnie formułować w języku włoskim proste i złożone wypowiedzi ustne i pisemne (FW1_U03);

- chętnie podejmuje się ciągłego pogłębiania swojej wiedzy (FW1_K01).

Na ocenę dostateczną (3):

- student zna podstawowe zagadnienia gramatyczne z zakresu wiedzy o języku włoskim dotyczące tematyki kursu (FW1_W01)

- w stopniu zadowalającym potrafi formułować w języku włoskim proste i złożone wypowiedzi ustne i pisemne (FW1_U03);

- wykazuje świadomość ciągłego pogłębiania swojej wiedzy (FW1_K01).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julia Krauze, Małgorzata Ślarzyńska
Prowadzący grup: Julia Krauze
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Kurs języka włoskiego na poziomie podstawowym dla studentów filologii. Celem kursu jest poznanie, ćwiczenie i utrwalenie najważniejszych struktur gramatycznych języka włoskiego w mowie i na piśmie na poziomie A1.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julia Krauze, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Julia Krauze
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS ECTS - 1 punkt (25-30 godzin pracy)


Udział w zajęciach: 30 godzin

Praca własna: 20 godzin

Przygotowanie się do końcowego zaliczenia pisemnego: 20 godzin

Konsultacje: 5 godzin


Typ przedmiotu:

fakultatywny ograniczonego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)