Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Judasz Iskariota. Próba biografii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-JudaszIskar
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Judasz Iskariota. Próba biografii
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aDxdjpdgQiC35SXQGfk5C_NlfaPUN_XTLbGipLPH0hS41%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=635c6a92-e6a7-4437-b56a-8941cf5c6dbb&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KOMPETENCJE:

KU1_K06

Student umie określić warunki oraz znaczenie praktycznego zastosowania zdobywanej wiedzy i umiejętności w odniesieniu

do planowanej aktywności zawodowej, uwzględniając wymogi etyczne jako elementarne reguły życia społecznego.

Ad KU1_K06 - w czasie wykładów Student zostaje powiadomiony o znaczeniu obyczajów i ich przemian.

UMIEJĘTNOŚCI:

KU1_U04

Wymagania wstępne:

Brak

Skrócony opis:

Będzie to wielowątkowa opowieść o Judaszu, hiatorii, wiary i kultury

Pełny opis:

PLAN PIERWSZY: TEKSTY O JUDASZU. ANALIZA KRYTYCZNA

Judasz

Nowego Testamentu

Ewangelii Judasza

Ojców Kościoła i późniejszych tradycji chrześcijańskich

Filozofów

Pisarzy i poetów

Fabuł filmowych

PLAN DRUGI: PROBLEMY Z JUDASZEM. PYTANIA DWUZNACZNE

Judasz

jako

przeklęty zdrajca

wykorzystywana ofiara

chodzący wyrzut sumienia

samobójca

PUENTA:

"Wszyscy jesteśmy Judaszami"

Literatura:

ŹRÓDŁA

Ewangelie, Dzieje Apostolskie plus odniesienia do Tory

Ewangelia Judasza, Studia Antiquitatis Christianae. Series Nova. , tłum z koptyjskiego W. Myszor, Katowice 2006.

TEKSTY

Borges J. L., Trzy wersje Judasza, przeł. A. Sobol-Jurczykowski, w: tegoż, Fikcje. Warszawa 1972.

Hryniewicz W., Uczeń źle rozumiany?, w: J. M. Robinson, Tajemnica Judasza. Historia niezrozumianego ucznia i jego zaginionej ewangelii. Warszawa 2006

Ibek P., Judasz chrześcijański i gnostycki. Dwie wizje jednej postaci. w: Postać Judasza w literaturze, teologii i sztuce, red. J. Sieradzan, 2007.

Kobielus S., Ikonografia zdrady i śmierci Judasza, 2005.

Matys K., Judasz Gnostyk. Uwagi przy lekturze Ewangelii Judasza, w: Postać Judasza w literaturze, teologii i sztuce. Red. J. Sieradzan, Białystok 2007.

Starowieyski M., Judasz. Historia, legenda, mity, Poznań 2006.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie metodologii badań właściwych naukom humanistycznym i wybranym naukom społecznym oraz antropologii (KU-W02)

Zna podstawową terminologię i metodologię z obszaru nauk humanistycznych w odniesieniu do nauk o kulturze i antropologii w kontekście przemian obyczajów

(KU-W03)

Posiada podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w zakresie nauki o kulturze oraz pokrewnych dyscyplin nauk humanistycznych, społecznych i antropologii w kontekście przemian obyczajów(KU1-W09)

Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego (KU1-U05)

Ma świadomość zakresu zdobytej wiedzy i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie (KU-K01)

Metody i kryteria oceniania:

Studenci czytają wybrany tekst ktory chętnie nazwałbym belechrystycznym, i przedstawiają go na zajęciach koniecznie wedługa jakiegoś sensownego i ciekawego klucza. Uzupełniają tytułową "biografię Judasza", rzecz jasna, umieszczając ją w ważnych dla ich autorów kontekstach.

Przykłądowe powieści:

Kazandzakisa Ostatnie kuszenie Chrystusa, Szaloma Asza, Mąż z Nazaretu, Dobraczyńskiego, Listy Nikodema, Brandstaettera, Jezus z Nazaretu itp., itd.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Agnieszka Smaga, Piotr Weiser
Prowadzący grup: Piotr Weiser
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Będzie to wielowątkowa opowieść o Judaszu, historii, wiary i kultury

Pełny opis:

PLAN PIERWSZY: TEKSTY O JUDASZU. ANALIZA KRYTYCZNA

Judasz

Nowego Testamentu

Ewangelii Judasza

Ojców Kościoła i późniejszych tradycji chrześcijańskich

Filozofów

Pisarzy i poetów

Fabuł filmowych

PLAN DRUGI: PROBLEMY Z JUDASZEM. PYTANIA DWUZNACZNE

Judasz

jako

przeklęty zdrajca

wykorzystywana ofiara

chodzący wyrzut sumienia

samobójca

PUENTA:

"Wszyscy jesteśmy Judaszami"

Literatura:

ŹRÓDŁA

Ewangelie, Dzieje Apostolskie plus odniesienia do Tory

Ewangelia Judasza, Studia Antiquitatis Christianae. Series Nova. , tłum z koptyjskiego W. Myszor, Katowice 2006.

TEKSTY

Borges J. L., Trzy wersje Judasza, przeł. A. Sobol-Jurczykowski, w: tegoż, Fikcje. Warszawa 1972.

Hryniewicz W., Uczeń źle rozumiany?, w: J. M. Robinson, Tajemnica Judasza. Historia niezrozumianego ucznia i jego zaginionej ewangelii. Warszawa 2006

Ibek P., Judasz chrześcijański i gnostycki. Dwie wizje jednej postaci. w: Postać Judasza w literaturze, teologii i sztuce, red. J. Sieradzan, 2007.

Kobielus S., Ikonografia zdrady i śmierci Judasza, 2005.

Matys K., Judasz Gnostyk. Uwagi przy lekturze Ewangelii Judasza, w: Postać Judasza w literaturze, teologii i sztuce. Red. J. Sieradzan, Białystok 2007.

Starowieyski M., Judasz. Historia, legenda, mity, Poznań 2006.

Wymagania wstępne:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)