Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura i umysł

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-KIU
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura i umysł
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://usosweb.uksw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/edytujPrzedmiot&prz_kod=WH-KON-KIU
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU1_W02

KU1_W05

KU1_U09

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z tzw. zwrotem mentalistycznym, czyli przeniesieniem badań nad kulturą do badań nad umysłem, językiem i mózgiem.

Pełny opis:

Wprowadzenie do antropologii kognitywnej. Prekursorzy i inspiracje (cz.1 i 2)

Zwrot ku mentalizmowi - antropologia amerykańska i umysł kulturowy.

Kultura, umysł i mózg na granicach światów antropologicznego poznania.

Kultura, umysł i mózg a systemy adaptacji.

"Czytanie kultury" jako "czytanie języka".

Między językiem a mózgiem- między kulturą a biologią.

Biologia czy kultura mózgu ? Rozważania na granicach.

Style myślenia: strukturalizm, teorie generatywne i kognitywne.

Kultura w świetle enolingwistyki kognitywnej.

Modele kultury a modele mózgu.

Czym jest i jak istnieje umysł?

Modele umysłu

Myślenie kognitywne i antropologia generatywna.

Myślenie kognitywne i narracje mityczne.

Literatura:

Materiały dydaktycznych do nauczania asynchronicznego zostały umieszczone na platformie Moodle.

Sydel Silverman, Stany Zjednoczone, w : Antropologia czterech tradycji, Wyd. UJ, Kraków 2007, s. 313-322

Clifford Geertz, Kultura, umysł, mózg W Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja nr 1/2 (127-128), 2011, s. 31-42 http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r2011-t-n1_2_(127_128)/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r2011-t-n1_2_(127_128)-s31-42/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r2011-t-n1_2_(127_128)-s31-42.pdf

Wojciech Borkowski, Mózg, umysł, kultura – memetyczny system adaptacyjny, „Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny” 2018, nr 19

https://www.researchgate.net/publication/331833269_Mozg_umysl_kultura_-_memetyczny_system_adaptacyjny

KATARZYNA SKOWRONEK, NAZWY WŁASNE JAKO SYMPTOMY KULTURY

(NA PRZYKŁADZIE TYTUŁÓW PORADNIKÓW AUTOTERAPEUTYCZNYCH,

Onomastica LX, 2026

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-723d0b1d-9a43-4f54-844a-3aac42cc6b99/c/60.4_Skowronek.pdf

Anna WIERZBICKA, Uniwersalia ugruntowane empirycznie, „Teksty Drugie” 2011 nr 1/2s. 13-30,

http://tekstydrugie.pl/wp content/uploads/2016/06/c2ab2880fc3f554b795cee49901cd5bb.pdf

Renata Michalak,

Biologia czy kultura mózgu. W poszukiwaniu uwarunkowań działalności edukacyjnej, KULTURA – SPOŁECZEŃSTWO – EDUKACJA Nr 2 (10) 2016 POZNAŃ

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_kse__2016_10_8/c/9548-9215.pdf

HENRYK KARDELA, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Zeszyt LXVII, 2012

http://kognitywistyka.umcs.lublin.pl/wp-content/uploads/2018/05/Kardela-Strukturalizm.-kognitywizm-rewolucje-naukowe.pdf

Przemysław Łozowski, Język a kultura w programie etnolingwistyki kognitywnej Jerzego Bartmińskiego. Między Sapirem a Malinowskim

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_et_2014_26_155/c/177-174.pdf

Marcin Miłkowski, Robert Poczobut, Czym jest i jak istnieje umysł?

https://diametros.uj.edu.pl/serwis/pdf/diam3milkowski.pdf

Magdalena Złocka-Dąbrowska, Cratos as Cognition, Gans and Dumezil in Dialog on Language and Violence, “Anthropoetics: The Journal of Generative Anthropology” XXII, no.1, Fall 2016, www.anthropoetics. ucla.edu. (Open Access Journal -University of California in Los Angeles)

http://anthropoetics.ucla.edu/ap2201/2201mzd/

Magdalena Złocka-Dąbrowska, “Generative Anthropology and Cognitive Identity in Mythical Transfers” [in]: “Generative Anthropology in Transdysciplinary Inquiry: Religion, Science, Language, Culture”, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2018, 189-199

Efekty kształcenia i opis ECTS:

KU1_W02

Rozumie znaczenie innych dyscyplin z zakresu nauk o kulturze (antropologii, socjologii, filozofii), a także pokrewnych dyscyplin humanistycznych i społecznych (np. literaturoznawstwa, językoznawstwa, nauki o komunikacji społecznej i mediach, historii sztuki) dla kształtowania się i funkcjonowania kulturoznawstwa; zna wzajemne powiązania między tymi dyscyplinami.

KU1_W05

Zna podstawowe założenia teorii kultury artystycznej, uwarunkowania procesu twórczego, specyfikę poszczególnych dziedzin sztuki oraz metody analizy, interpretacji i wartościowania dzieł artystycznych oparte na wybranych tradycjach, teoriach i szkołach badawczych.

KU1_U09

Potrafi posługiwać się językiem polskim zgodnie z najwyższymi standardami poprawności językowej oraz kultury komunikacji.

ECTS:

udział w zajęciach: 30 h

przygotowanie do zajęć: 15 h

przygotowanie prac pisemnych: 15 h

Metody i kryteria oceniania:

Metoda weryfikacji efektów kształcenia w odniesieniu do wiedzy: odpowiedź na pytania prowadzącego zajęcia oraz udział w dyskusji w czasie zajęć,

Metoda weryfikacji efektów kształcenia w odniesieniu do umiejętności: wykonanie prac pisemnych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)