Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komunikowanie masowe, reklama i kampanie społeczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-KomMas
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikowanie masowe, reklama i kampanie społeczne
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

językoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2_W06 FP2_U04 FP2_K02

Wymagania wstępne:

brak wymagań wstępnych

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poszerzenie wiedzy z zakresu komunikowania masowego, PR, reklamy, języka mediów, jaką studenci zdobyli na I stopniu lub na specjalizacji :komunikacja...". Przedmiot przeznaczony jest również dla osób, które zetknęły się z tematyką podczas innych zajęć i chcą poszerzyć zdobyte wiadomości.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest poszerzenie wiedzy z zakresu komunikowania masowego, PR, reklamy, języka mediów, jaką studenci zdobyli na I stopniu lub na specjalizacji. Przedmiot przeznaczony jest również dla osób, które zetknęły się z tematyką podczas innych zajęć i chcą poszerzyć zdobyte wiadomości. Tematyka zajęć obejmować będzie zagadnienia z zakresu komunikowania masowego, reklamy, prowadzenia kampanii społecznych, ewaluacji działań komunikacyjnych w sferze publicznej, komunikacji w polityce oraz analizy dyskursu medialnego.

Literatura:

Baran S. J., Davis D. K. (2007) Teorie komunikowania masowego, Wyd. UJ Kraków

Dobek-Ostrowska B. red. (2001) Nauka o komunikowaniu. Podstawowe orientacje teoretyczne, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław

Goban-Klas T. (2004) Media i komunikowanie masowe, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa

McQuail D. (2008 Teoria komunikowania masowego, , Wyd. Naukowe PWN, Warszawa

Efekty kształcenia i opis ECTS:

ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę, obejmującą wybrane teorie i nurty metodologiczne w zakresie nauk o komunikowaniu , ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień komunikowania masowego

trafi integrować w swym warsztacie naukowym narzędzia badawcze z zakresu różnych dziedzin humanistyki w celu analizowania zjawisk z zakresu komunikacji masowej, reklamy, mediów

trafi współdziałać i pracować w grupie, podejmując różnorodne zadania w zakresie realizowanych podczas zajęć projektów

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie ciągłe, kształtujące, prace domowe omawiane podczas zajęć, jako element podnoszący umiejętności i wiedzę studentów.

Obecność, udział w dyskusji, przygotowanie się do dyskusji na podstawie materiałów

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Zajkowska, Karolina Zioło-Pużuk
Prowadzący grup: Karolina Zioło-Pużuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Aktywność na zajęciach, udział w dyskusji na podstawie wskazywanych lektur.

3 punkty ECTS: 1 punkt (30 godzin) udział w zajęciach, 2 punkty (50-60 godzin) przygotowanie do zajęć, dyskusji podczas zajęć.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poszerzenie wiedzy z zakresu komunikowania masowego, PR, reklamy, języka mediów, jaką studenci zdobyli na I stopniu lub na specjalizacji. Przedmiot przeznaczony jest również dla osób, które zetknęły się z tematyką podczas innych zajęć i chcą poszerzyć zdobyte wiadomości.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest poszerzenie wiedzy z zakresu komunikowania masowego, PR, reklamy, języka mediów, jaką studenci zdobyli na I stopniu lub na specjalizacji. Przedmiot przeznaczony jest również dla osób, które zetknęły się z tematyką podczas innych zajęć i chcą poszerzyć zdobyte wiadomości. Tematyka zajęć obejmować będzie zagadnienia z zakresu komunikowania masowego, reklamy, prowadzenia kampanii społecznych, ewaluacji działań komunikacyjnych w sferze publicznej, komunikacji w polityce oraz analizy dyskursu medialnego.

Literatura:

Baran S. J., Davis D. K. (2007) Teorie komunikowania masowego, Wyd. UJ Kraków

Dobek-Ostrowska B. red. (2001) Nauka o komunikowaniu. Podstawowe orientacje teoretyczne, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław

Goban-Klas T. (2004) Media i komunikowanie masowe, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa

McQuail D. (2008 Teoria komunikowania masowego, , Wyd. Naukowe PWN, Warszawa

Wymagania wstępne:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)