Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Le citta italiane: storia, lingua e cultura

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-LecittaItal
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Le citta italiane: storia, lingua e cultura
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

językoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:

F1_W01


Umiejętności:

F1_U03

Pełny opis:

Prezentacja najważniejszych miast włoskich - Mediolanu, Wenecji, Turynu, Rzymu, Florencji, Bolonii, Neapolu, Palermo, Triestu i innych w ujęciu językowym, historycznym i kulturowym.

Miasta włoskie, bardziej niż regiony, przedstawiają wieloaspektowa rzeczywistość i niewyczerpaną kuźnię starych i nowych tożsamości. Opierając się na oryginalnej historii i charakterystycznej kulturze najważniejszych ośrodków miejskich Włoch - kurs ma na celu przedstawienie zróżnicowanej roli miast w kształtowaniu się kulturowej i językowej tożsamości Włoch.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student:

- zna podstawowe informacje dotyczące historii, języka i kultury najważniejszych ośrodków miejskich Włoch (FW1_W01);

- potrafi samodzielnie opracować i przedstawić prezentację wybranego miasta włoskiego (F1_U03).

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę dostateczną, student:

- na poziomie podstawowym posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie historii, języka i kultury najważniejszych ośrodków miejskich Włoch (FW1_W01);

- potrafi w stopniu zadowalającym samodzielnie opracować i przedstawić prezentację wybranego miasta włoskiego (F1_U03).

Na ocenę dobrą, student:

- na poziomie średniozaawansowanym posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie historii, języka i kultury najważniejszych ośrodków miejskich Włoch (FW1_W01);

- potrafi w stopniu dobrym samodzielnie opracować i przedstawić prezentację wybranego miasta włoskiego (F1_U03).

Na ocenę bardzo dobrą, student:

- posiada uporządkowaną i zaawansowaną wiedzę w zakresie historii, języka i kultury najważniejszych ośrodków miejskich Włoch (FW1_W01);

- umiejętnie i samodzielnie opracowuje prezentację wybranego miasta włoskiego (FW1_U03).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julia Krauze, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Julia Krauze
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS ECTS: 3 punkty (75 godzin; 1 punkt = 25 godzin)

Udział w zajęciach: 30 godzin

Systematyczne przygotowanie do zajęć, praca własna - 25 godzin

Przygotowanie się do kolokwiów: 20 godzin.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julia Krauze, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Julia Krauze
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

3 punkty ETCS

Udział w zajęciach: 30 godzin

Systematyczne przygotowanie do zajęć, testów, praca własna - 50 godzin


Typ przedmiotu:

fakultatywny ograniczonego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)