Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarys lingwistyki kulturowej Włoch

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-LingKulWłoch
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarys lingwistyki kulturowej Włoch
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: włoski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

językoznawstwo

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FW2_W01

FW2_U06

FW2_K05

Wymagania wstępne:

Znajomość języka włoskiego na poziomie B2-C1.

Pełny opis:

Celem kursu jest wprowadzenie do badań nad językiem jako zasobem kulturowym i mówieniem jako praktyką kulturową oraz zapoznanie się z problematyką transmisji i rekonstrukcji kultury poprzez język/języki, relacji między systemami kulturowymi a różnymi formami organizacji społecznej.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EU1: student rozpoznaje i opisuje zróżnicowane językowo-kulturowe zjawiska języka włoskiego,

EU2: potrafi samodzielnie dokonać analizy lub interpretacji wybranych włoskich zjawisk językowo-kulturowych,

EU3: jest gotów do pogłębiania swojej wiedzy w zakresie aktualnego stanu badań nad językiem i kulturą Włoch.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę dostateczną:

student w stopniu zadowalającym zna historię i wymienia podstawowe techniki badań nad językiem poprzez kulturę; określa charakterystyczne cechy europejskiej i amerykańskiej szkoły etnolingwistycznej; potrafi samodzielnie dokonać analizy wybranego zjawiska językowo-kulturowego w obrębie języka włoskiego.

Na ocenę dobrą:

student dobrze zna historię i określa większość technik badań nad językiem poprzez kulturę; opisuje charakterystyczne cechy europejskiej i amerykańskiej szkoły etnolingwistycznej; potrafi samodzielnie dokonać analizy wybranego zjawiska językowo-kulturowego w obrębie języka włoskiego.

Na ocenę bardzo dobrą:

student bardzo dobrze zna historię i określa większość technik badań nad językiem poprzez kulturę; umie zastosować terminologię w opisie językoznawczym; opisuje charakterystyczne cechy europejskiej i amerykańskiej szkoły etnolingwistycznej; potrafi samodzielnie dokonać analizy wybranego zjawiska językowo-kulturowego w obrębie języka włoskiego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julia Krauze, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Julia Krauze
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

3 punkty ECTS:

1 ECTS - uczestnictwo w zajęciach - 30 godz.

2 ECTS - samodzielna praca studenta (przygotowanie się do zajęć, przygotowanie się do kolokwium zaliczeniowego) - 50 godz.

Typ przedmiotu:

fakultatywny ograniczonego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)