Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura kresowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-LitKres
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literatura kresowa
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2_U02

FP2_U01


Skrócony opis:

Zajęcia z literatury kresowej dają możliwość rzetelnego poznania tekstów, zaliczanych do jednego z najważniejszych, choć słabo opisanych nurtów współczesnej literatury polskiej. Lektury obejmują utwory napisane i opublikowane w wieku XX (okres międzywojenny oraz powojenny).

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu prezentację tekstów, mieszczących się w nurcie "literatury kresowej". Jednorodność tematyczna, połączona z szerokim wachlarzem stylów i sposobów utrwalania rzeczywistości kresowej stwarza szerokie pole interpretacyjne, którego nadrzędnym celem jest stworzenie "literackiej mapy kresów" oraz wyodrębnienie cech swoistych utworów, zaliczających się do tego nurtu.

Literatura:

- Jerzy Stempowski, eseje z tomu "W Dolinie Dniestru. Listy o Ukrainie, wybrał i opracował A. st. Kowalczyk, Warszawa 1993;

- Melchior Wańkowicz, "Szczenięce lata" (dowolne wydanie)

- Czesław Miłosz, "Dolina Issy" (dowolne wydanie)

- "Kraj lat dziecinnych", London, Puls, 1987 lub inne wydanie

- Florian Czarnyszewicz, "Nadberezyńcy" (dowolne wydanie)

- Maria Dunin-Kozicka, "Burza od wschodu" (dowolne wydanie)

- Józef Wittlin, "Sól ziemi" (dowolne wydanie)

- Andrzej Kuśniewicz, "Lekcja martwego języka" (dowolne wydanie)

- Julian Wołoszynowski, "Opowiadania podolskie" (dowolne wydanie)

- Władysław Milczarek, "Krasnegóry" oraz wiersze Czesława Janczarskiego

- Jarosław Iwaszkiewicz, "Księżyc wschodzi" i odpowiadania włoskie

- Tomasz Różycki, "Dwanaście stacji" (dowolne wydanie)

- Wojciech Kudyba, "Nazywam się Majdan", Warszawa 2015

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student:

- potrafi wyszukiwać, krytycznie analizować, twórczo

interpretować i syntetyzować informacje;

- potrafi samodzielnie formułować i rozwiązywać problemy

badawcze, przystosować istniejące metody i narzędzia

badawcze do nowych problemów.

Metody i kryteria oceniania:

Oceny końcowe zostaną wystawione na podstawie prac pisemnych.

Niedostateczną ocenę otrzymuje student, który nie spełnia kryteriów, wymienionych w efektach kształcenia;

Dostateczną ocenę uzyskuje student, który:

- ma wybiórczą wiedzę o kontekście historycznym warunkującym powstanie tekstów z nurtu literatury kresowej;

- ma wybiórczą wiedzę o kulturowych kontekstach towarzyszących powstawaniu najwybitniejszych dzieł kresowych;

- ma wybiórczą wiedzę szczegółową o literaturze i kulturze polskiej w zakresie omawianych tekstów kresowych;

-potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i

przekazywać informacje pochodzące z mediów

tradycyjnych i elektronicznych, a także na ich podstawie

formułować sądy krytyczne;

- posiada umiejętność referowania literatury przedmiotu,

merytorycznego argumentowania, formułowania wniosków

i ich syntetyzowania.

Dobrą ocenę uzyskuje Student, który:

- ma dobrą wiedzę o kontekście historycznym warunkującym powstanie tekstów z nurtu literatury kresowej;

- ma dobrą wiedzę o kulturowych kontekstach towarzyszących powstawaniu najwybitniejszych dzieł kresowych;

- ma dobrą wiedzę szczegółową o literaturze i kulturze polskiej w zakresie omawianych tekstów kresowych;

- ma szczegółową wiedzę o najnowszych badaniach z tego zakresu i ich rezultatach;

-potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i

poprawnie przekazywać informacje pochodzące z mediów

tradycyjnych i elektronicznych, a także na ich podstawie

formułować sądy krytyczne;

- posiada umiejętność referowania literatury przedmiotu,

merytorycznego argumentowania, formułowania wniosków

i ich syntetyzowania;

- posiada dobrze ukształtowaną umiejętność przygotowania

wystąpień ustnych oraz prezentacji multimedialnych

w języku polskim, dotyczących zagadnień języka, literatury

i kultury, z wykorzystaniem podstawowych ujęć

teoretycznych i informacji pochodzących z mediów

tradycyjnych i elektronicznych

Bardzo dobrą ocenę uzyskuje Student, który:

- ma pogłębioną wiedzę o kontekście historycznym warunkującym powstanie tekstów z nurtu literatury kresowej;

- ma pogłębioną wiedzę o kulturowych kontekstach towarzyszących powstawaniu najwybitniejszych dzieł kresowych;

- ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę szczegółową o literaturze i kulturze polskiej w zakresie omawianych tekstów kresowych;

- ma szczegółową wiedzę o najnowszych badaniach z tego zakresu i ich rezultatach;

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i

poprawnie przekazywać informacje pochodzące z mediów

tradycyjnych i elektronicznych, a także na ich podstawie

formułować sądy krytyczne;

- posiada umiejętność referowania literatury przedmiotu,

merytorycznego argumentowania, formułowania wniosków

i ich syntetyzowania;

- posiada dobrze ukształtowaną umiejętność przygotowania

wystąpień ustnych oraz prezentacji multimedialnych

w języku polskim, dotyczących zagadnień języka, literatury

i kultury, z wykorzystaniem podstawowych ujęć

teoretycznych i informacji pochodzących z mediów

tradycyjnych i elektronicznych ;

- aktywnie uczestniczy w działaniu na rzecz zachowania

dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)